Zmienione zarzadzeniami nr 97/2016114/2022

Zarządzenie Nr 46/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej

            Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 167), § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002 nr 27 poz. 271 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

1.   Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach może, na wniosek pracownika wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością Uniwersytetu.

2.    Zgodę na przejazd z upoważnienia Rektora wyrażają:

1)  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – w sprawach związanych z rozwojem i doskonaleniem kadry naukowo dydaktycznej oraz badaniami naukowymi,

2)  Kanclerz – pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

§ 2

W przypadku wyrażenia zgody przysługuje pracownikowi zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez następującą stawkę za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego:

1)  o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,

2)  o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

§ 3

Stawka za jeden kilometr zawiera wszelkie wydatki związane z wykorzystaniem prywatnego samochodu do celów służbowych (opłata parkingowa, autostrady, itp.)

 

  § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 61/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz zarządzenie nr 21 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia  2009 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy
z tytułu podróży służbowej poza granicami  kraju.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2014-06-17
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-17 15:07:43
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-11-14 11:52:46

Liczba wyświetleń strony: 1602

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka