Zarządzenie Nr 52/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 lipca 2014 roku

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2014/2015

 

            Na podstawie § 69 ust.1 Statutu oraz § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej:

1)        Przewodniczący:

a)      do 3000 kandydatów - 1100,00 zł

b)      3001- 6000 kandydatów - 1300,00 zł

c)       ponad 6001 kandydatów - 1500,00 zł

2)        Sekretarz:

a)      do 3000 kandydatów - 1000,00 zł

b)      3001- 6000 kandydatów - 1200,00 zł

c)       ponad 6001 kandydatów - 1400,00 zł

3)        Członkowie:

a)      do 3000 kandydatów - 300,00 zł

b)      3001- 6000 kandydatów - 400,00 zł

c)       ponad 6001 kandydatów - 500,00 zł

 

§ 2

Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

1)        Przewodniczący:

d)      do 500 kandydatów - 1100,00 zł

e)      501- 1000 kandydatów - 1300,00 zł

f)        ponad 1001 kandydatów - 1500,00 zł

2)        Sekretarz:

d)      do 500 kandydatów - 1200,00 zł

e)      501- 1000 kandydatów - 1300,00 zł

f)        ponad 1001 kandydatów - 1400,00 zł

3)        Członkowie:

d)      do 500 kandydatów - 900,00 zł

e)      501- 1000 kandydatów - 1100,00 zł

f)        ponad 1001 kandydatów - 1300,00 zł

 

§ 3

1.      Do wyliczenia wynagrodzenia za udział w pracach komisji nie wlicza się kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na kierunki, które nie zostały uruchomione.

 

2.      Wynagrodzenie za udział w pracach komisji nie może być wyższe niż 1500,00 zł.

 

3.      Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

 

4.      Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości 20,00 zł.

 

5.      Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.

 

6.      Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych na kierunkach artystycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 35,00 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.

 

7.      Wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich, biorących udział w pracach kilku komisji stanowi łączna kwota wszystkich należności, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

8.      Po zakończeniu prac związanych z postępowaniem rekrutacyjnym sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej przygotowuje rozliczenie na podstawie protokołu alfabetycznego kandydatów na studia. Sekretarz odpowiada za poprawność i zgodność zapisów w systemie elektronicznej rekrutacji na studia z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Rozliczenie musi być podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, który potwierdza poprawność danych oraz dziekana.

 

9.      Podstawę wypłaty wynagrodzenia nauczycieli akademickich za pracę w komisjach rekrutacyjnych stanowi rozliczenie, o którym mowa w ust. 8, podpisane przez sekretarza Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej.

 

10.  Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu rekrutacji dla danego wydziału, po zakończeniu pracy komisji.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-07-09 13:29:32
Data aktualizacji:2014-07-09 13:29:32

Liczba wyświetleń strony: 1355

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka