zmiany w zarządzeniu nr 92/2013, 9/2014, 84/2015, 88/2015, 6/2016, 24/2016, 54/2016, 34/2017, 9/2018

Zarządzenie Nr 9/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 3 lutego 2014 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

            Na podstawie art. 83 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 50 skreśla się pkt 11), 12) i 15),

2) w § 39 dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

„3) w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej:

a)        prowadzenie dokumentacji związanej z projektami wynalazczymi oraz przyznanymi patentami, prawami ochronnymi i prawami z rejestracji,

b)        zapewnienie obsługi i prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem projektu wynalazczego,
w tym m.in. kierowanie do oceny złożonego projektu i zgłaszanie projektów do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej i innych urzędów patentowych.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2014-02-05 08:02:54
Data aktualizacji:2018-02-01 11:21:14

Liczba wyświetleń strony: 2801

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka