Zarządzenie Nr 12/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 lutego 2014 roku

zmieniające zarządzenie nr 34/2013 w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014

 

 

Na podstawie art. 66 ust 1 i 2, art. 99 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 5 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533), § 21 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), § 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351), § 28 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku nr 4 do zarządzenia Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014 dokonuje się poniższych zmian:

 

1) w ust. 1 w tabeli dotyczącej opłat za wydanie dokumentów dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

 

9

certyfikat językowy

20   

 

 

2) dodaje się tabelę opłat za wydanie dyplomu doktora habilitacyjnego w brzmieniu:

 

1

dyplom z opisem w języku polskim

(opłata dotyczy także osób nie będących uczestnikami studiów doktoranckich)

120

2

za wydanie odpisu dyplomu z tłumaczeniem na język angielski

(opłata dotyczy także osób nie będących uczestnikami studiów doktoranckich)

80   

 

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian o których mowa w § 1, dotychczasową treść załącznika nr 4 do zarządzenia Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2013 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów

 

1. Opłaty za wydanie dokumentów wynoszą:

 

1

 legitymacja studencka

5 zł

2

 elektroniczna legitymacja studencka

17 zł

3

 indeks studenta

4 zł

4

 dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami

60 zł

5

 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

30 zł

6

 dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

40 zł

7

wypis z indeksu

30 zł

8

świadectwo ukończenia kursu

30 zł

9

certyfikat  biegłości językowej

20 zł

 

 

2. Opłaty za wydanie dokumentów dla doktorantów wynoszą:

 

1

legitymacja doktoranta

10 zł

2

elektroniczna legitymacja doktoranta

17 zł

3

indeks doktoranta

4 zł

4

dyplom z opisem w języku polskim

(opłata dotyczy także osób nie będących uczestnikami studiów doktoranckich)

120 zł

5

za wydanie odpisu dyplomu z tłumaczeniem na język angielski

(oplata dotyczy także osób nie będących uczestnikami studiów doktoranckich)

80 zł

 

3. Opłaty za wydanie dyplomu doktora habilitacyjnego: 

 

1

dyplom z opisem w języku polskim

(opłata dotyczy także osób nie będących uczestnikami studiów doktoranckich)

120 zł

2

za wydanie odpisu dyplomu z tłumaczeniem na język angielski

(oplata dotyczy także osób nie będących uczestnikami studiów doktoranckich)

80 zł

 

4.  Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

 

5. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.”.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-02-18 11:27:46
Data aktualizacji:2014-02-18 11:28:10

Liczba wyświetleń strony: 1673

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka