Traci moc na podstawie zarządzenia nr 49/2022

Zarządzenie Nr 80/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach                              

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie zasad przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe przysługują pracownikom okulary korygujące wzrok ze względu na uciążliwość pracy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1)      czas pracy przy komputerze wynosi co najmniej 4 godziny dziennie,

2)      podczas profilaktycznych badań lekarskich wstępnych i okresowych lekarz okulista wydał zalecenie stosowania odpowiednich okularów korygujących wzrok, potwierdzone adnotacją w zaświadczeniu lekarskim.

§ 2

Ustala się finansowy limit zakupu okularów w wysokości do 300 zł. Zwrot kosztów za zakupione we własnym zakresie okulary korygujące nastąpi po przedłożeniu stosownego rachunku. Rachunek/faktura powinny być wystawione na pracodawcę tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Okulary korygujące do pracy z monitorem ekranowym powinny być wyposażone w odpowiednie powłoki antyrefleksyjne oraz winny eliminować ewentualne wady wzroku typu krótkowzroczność i astygmatyzm.

 

§ 4

Przewidywany okres używalności okularów korygujących wynosi 4 lata. Możliwy jest krótszy okres używalności okularów w razie istotnego pogorszenia stanu wzroku potwierdzonego przez lekarza okulistę podczas lekarskich badań okresowych.

§ 5

W razie zniszczenia lub zgubienia okularów przed upływem używalności pracownik pokrywa koszty zakupu nowych okularów. Przy wcześniejszym odejściu z pracy w Uczelni pracownik zwraca koszty zakupu okularów proporcjonalnie do przepracowanego okresu w wysokości:

1)      do 1 roku – 75% wypłaconej mu kwoty,

2)      do 2 lat – 50 % wypłaconej mu kwoty,

3)      do 3 lat – 25 % wypłaconej mu kwoty.

§ 6

Zakupione okulary korygujące stanowią rodzaj ochrony indywidualnej przysługującej na stanowisku pracy
i będą wpisywane do indywidualnej kartoteki wydanej odzieży roboczej i ochronnej uprawnionego pracownika (prowadzonej przez Dział Administracyjno – Gospodarczy).

 

§ 7

1.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.1.2015r.

2.    Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 3/2000 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 lutego 2000 roku w sprawie zasad przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2014-12-22
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-12-24 09:29:17
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-08-09 10:11:05

Liczba wyświetleń strony: 2388

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka