Zarządzenie Nr 73/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów przejazdu i noclegów dla osób niebędących  pracownikami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z tytułu podróży krajowej lub zagranicznej podczas, której realizują zadania statutowe Uniwersytetu

 

Na podstawie § 69 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Osobom nie pozostającym z Uniwersytetem w stosunku pracy a wykonującym na rzecz Uczelni zadania podczas  wyjazdów krajowych i zagranicznych mogą być wypłacane diety i zwracane koszty przejazdu i noclegu, do wysokości określonej niniejszym zarządzeniem.

 

 

§ 2

 

 1. Przez osobę niebędącą pracownikiem Uniwersytetu rozumie się w szczególności:
 1. studenta studiów I, II i III  stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie, realizującego podczas wyjazdu zadania statutowe Uniwersytetu ,
 2. osobę realizującą zadania projektu badawczego Uniwersytetu.
 1. Zarządzenie nie stosuje się do osób pozostających z Uniwersytetem w stosunku pracy.

 

§ 3

 

Przez podróż krajową lub zagraniczną rozumie się wykonywanie zadań na rzecz Uniwersytetu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Uniwersytetu  lub poza miejscem stałego zamieszkania osoby wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

 1. Osobom  niebędącym pracownikami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, o ile przewidują to zawarte z nimi umowy lub rozliczenia kosztów z tytułu podróży krajowej lub zagranicznej przysługują:
  1. diety,
  2. zwrot kosztów:
 1. przejazdów,
 2. noclegów.
 1. Do ustalenia wysokości świadczeń o jakich mowa w ust. 1 i zasad ich wypłaty, stosuje się odpowiednio przepisy § 3, § 4, § 5 ust 1 i ust. 2 zdanie pierwsze, § 6, § 7, § 8 ust 1, § 11, § 13 i § 16 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167),
  z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku podroży zagranicznych termin na rozliczenie kosztów wynika z zawartej umowy.
 3. Maksymalna wysokość diet oraz zwrotu kosztów noclegów w przypadku podróży zagranicznej określona jest w umowie, przy czym nie może przekroczyć limitów wynikających
  z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
 4. Osobom wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia nie przysługują inne świadczenia niż wskazane w § 4 ust. 1 niniejszego zarządzenia, chyba że zostaną indywidualnie ustalone w odrębnej umowie.
 5. Wzór rozliczenia kosztów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-11-03 13:31:37
Data aktualizacji:2014-11-03 13:31:37

Liczba wyświetleń strony: 2607

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka