Traci moc na podstawie zarządzenia nr 191/2023

Zarządzenie Nr 40/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia liczebności grup i form zajęć dydaktycznych

 

           Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy pkt 3 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Ustala się następujące formy zajęć zorganizowanych i liczebność grup z wyłączeniem ćwiczeń artystycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

 Symbol grupy

Nazwa grupy

Forma zajęć

Liczba studentów
w grupie

 
 

W

wykładowa

wykłady inne niż wymienione poniżej

wykład jest prowadzony zgodnie z planem studiów dla studentów danego kierunku studiów, zaleca się łączyć wykłady tego samego przedmiotu dla całego wydziału lub kilku kierunków

 

WS

wykładowa specjalnościowa

wykład specjalnościowy, wykład monograficzny, wykład w grupie przedmiotów obieralnych
i fakultatywnych

25

 

C

ćwiczeniowa

ćwiczenia audytoryjne,  ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego, ćwiczenia metodyczne, ćwiczenia projektowe, konwersatorium

25

 

J

językowa

warsztaty, lektoraty języków obcych

20

 

L

laboratoryjna

ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, pracownia dyplomowa, pracownia specjalistyczna, ćwiczenia nauki  i doskonalenia pływania

12

 

LS

pracownia dyplomowa, ćwiczenia laboratoryjne,  realizowane w wysoko wyspecjalizowanych  laboratoriach badawczych

6

 

S

seminaryjna

proseminarium, seminarium wynikające z planu studiów

12

 

SD

seminarium doktorskie

1

 

P

ćwiczeń praktycznych

ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia artystyczne, ćwiczenia metodyczne w szkole, ćwiczenia rehabilitacji ruchowej

10

 

 

PZ

ćwiczeń praktycznych
w placówkach ochrony zdrowia

zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe

6

 

 

 

2.      Jeżeli liczba studentów danego roku i kierunku studiów jest większa o 20 % od liczby studentów w grupie określonej w ust. 1 albo jej całkowitej wielokrotności, liczbę grup zwiększa się o 1.
W tym wypadku docelowa liczba studentów może być mniejsza od wskazanej w ust 1. 

3.      Zapis ust. 2 nie dotyczy grupy wykładowej (W) i językowej (J) z wyłączeniem kierunku filologia.

 

§ 2

Ustala się następującą liczebność grup na zajęciach zorganizowanych z ćwiczeń artystycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

 

Przedmiot

Liczba studentów w grupie

Fortepian/Organy

1

Drugi instrument

1

Dyrygowanie na studiach pierwszego stopnia

2-3

Dyrygowanie na studiach drugiego stopnia

2-3

Czytanie partytur z nauką akompaniamentu

2-3

Akompaniament liturgiczny z metodyką

2-3

Nauka akompaniamentu z czytaniem a’vista

2

Improwizacja fortepianowa/organowa

2-3

Emisja głosu z dykcją

2-3

Interpretacja piosenki z metodyką nauczania

2-3

Instrumentacja

5-6

Propedeutyka kompozycji

5-6

Instrumenty szkolne

5-6

Warsztat dyrygencki z praktyką

5-6

Harmonia

8-10

Kształcenie słuchu

8-10

Zajęcia muzyczno-ruchowe z metodyką

10-12

Seminarium dyplomowe

10-14

Zasady muzyki

12-15

Analiza dzieła muzycznego

12-15

Praktyki pedagogiczne w przedszkolu i w szkole

12-15

Metodyka nauczania muzyki w szkole

12-15

Przedmioty fakultatywne

zbiorowo, od 5 osób

Zespoły wokalne

zbiorowo

Chór

zbiorowo

 

 

§ 3

 Ustala się następujące formy zajęć, które mogą być realizowane częściowo bez  bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

 Forma zajęć

Symbol

Projekt własny (projekt, referat, udział w pracach badawczych)

PW

Pakiet edukacyjny

PE

Kształcenie zdalne z użyciem mediów elektronicznych

KZ

Praca dyplomowa

PD

 

 

§ 4

 

1.      Podziału na grupy na każdym roku studiów dokonuje kierownik jednostki prowadzącej dany kierunek studiów z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a zatwierdza dziekan.

2.      Podziału na grupy z przedmiotów nadzorowanych i realizowanych przez jednostki międzywydziałowe dokonuje kierownik jednostki międzywydziałowej prowadzącej dane zajęcia dydaktyczne.

3.      Podziału na grupy na zajęciach dydaktycznych prowadzonych dla studentów różnych kierunków na danym wydziale dokonuje dziekan.

4.      Jeżeli szczególny charakter zajęć, zasoby lokalowe lub liczba studentów nie pozwala na dokonanie podziału na grupy w liczbie określonej w § 1 lub 2 prorektor ds. dydaktycznych
i studenckich, na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej może ustalić inną liczebność grup na dany rok akademicki, mając na uwadze uwarunkowania merytoryczne
i finansowe (załącznik 1 i 1a).

5.      Kierownicy jednostek prowadzących dany kierunek studiów dokonują korekty liczby grup, jeżeli liczba studentów ulega zmianie po semestrze zimowym.

 

§ 5

 

Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych powinni tak organizować proces dydaktyczny, aby koszty jego realizacji (rozliczenie roku akademickiego) nie powodowały przekroczenia przychodów danej jednostki.

 

§ 6

 

1.      Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą osób przyjętych na studia od roku akademickiego 2014/2015.

2.      W przypadku kierunków, na których kształcenie rozpoczęło się przed rokiem 2014/2015 niniejsze zarządzenie stosuje się odpowiednio, z tym że dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczebności grup w związku z koniecznością realizacji programu kształcenia
(w ramach specjalności uruchomionych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia) na wniosek dziekana zaakceptowany przez rektora zgodnie z § 4 ust.4.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 roku. 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2014-05-30
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-03 14:57:05
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2023-11-07 13:53:29

Liczba wyświetleń strony: 2540

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka