Zarządzenie Nr 72/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 października 2014 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 104 – art. 104³ Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2001, nr 79, poz. 854 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 22 dotychczasową treść ust. 5 w brzmieniu:

„Za zgodą bezpośredniego przełożonego pracownik może rozpoczynać pracę w godzinach innych niż określone w ust. 1.”

zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Na pisemny wniosek pracownika, za zgodą bezpośredniego przełożonego, pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty, w szczególności może on rozpoczynać pracę w godzinach innych niż określone w ust. 1.”

§ 2

Zmiany Regulamin pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wchodzą
w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-10-20 14:37:03
Data aktualizacji:2014-10-20 14:38:28

Liczba wyświetleń strony: 1545

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka