Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017

Zarządzenie Nr 14/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 lutego 2014 roku

w sprawie zasad korzystania z pokoi i pomieszczeń w obiektach Uczelni, w tym Hotelu Asystenta oraz sposobu ponoszenia kosztów za pobyt w tych obiektach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.        Osoby zakwaterowane w obiektach Uczelni, w tym Hotelu Asystenta na podstawie:

1)      skierowania wystawionego przez organy Uczelni,

2)      indywidualnych zgłoszeń skierowanych do kierownika obiektu,

uiszczają opłatę za pobyt na rachunek bankowy Uniwersytetu na podstawie otrzymanej faktury.

2.      Dla pracowników Uniwersytetu opłata za dobę hotelową wynosi 50 złotych. Do kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3.      Dla studentów i doktorantów zakwaterowanych w Hotelu Asystenta opłata za dobę hotelową wynosi 50 złotych. Do kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

4. Dla pozostałych osób niezatrudnionych i niestudiujących w Uczelni opłata za dobę hotelową wynosi 55 złotych.  Do kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

5.   Zasady odpłatności za korzystanie z domów studenckich przez studentów, określają odrębne przepisy.

§ 2

1.    Koszty pobytu w obiektach Uczelni, w tym Hotelu Asystenta pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na stanowisku profesora, zakwaterowanych na podstawie skierowania wystawionego przez dziekana, ponosi ten wydział, którego dziekan wystawił skierowanie.

2.    Koszty pobytu pozostałych osób niż wymienione w ust.1ponoszą sami zainteresowani, korzystający z pokojów i pomieszczeń, bez względu na podstawę tam przebywania określoną w § 1 ust. 1.

3.    Organom Uczelni, a także kanclerzowi nie przysługuje prawo przyznawania ulg w kosztach pobytu i zwolnień, o których mowa w ust. 1, bez względu na sytuację materialną osób korzystających z pokoi i pomieszczeń znajdujących się w obiektach Uczelni.

 

§ 3

Z dniem 1 marca 2014 roku traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz sposobu ponoszenia kosztów za pobyt w tym Hotelu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2014-02-25 08:48:28
Data aktualizacji:2017-10-02 08:46:48

Liczba wyświetleń strony: 1994

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka