Zarządzenie Nr 43/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim  2014/2015

 

            Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015 w wysokości:

1)      opłata rekrutacyjna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - 120,00 zł

2)      opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki - 85,00 zł

3)      opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie - 85,00 zł

4)      opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe - 80,00 zł

5)      opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające - 20,00 zł

2.      Opłata określona w § 1 ust.1 pkt.1 umożliwia rejestrację na obie formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) w obrębie wybranego przez kandydata kierunku studiów.

 

§ 2

 

1.      Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust.2.

2.      Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:

1)      braku potwierdzenia rejestracji i niedopuszczenia do postepowania rekrutacyjnego,

2)      nieuruchomienia kierunku studiów.

 

§ 3

 

1.      Koszty materiałów marketingowo-promocyjnych, ich przygotowania, obsługi i serwisu elektronicznej rekrutacji oraz organizacja działań marketingowo-promocyjnych adresowanych do kandydatów na studia na szczeblu uczelnianym, finansowane są z wpływów z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 %.

2.      Fundusz, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w dyspozycji rektora.

3.      Środki finansowe pochodzące z wpływów  z opłaty rekrutacyjnej w wysokości niezbędnej do sfinansowania prac Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej, pozostają do dyspozycji prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

4.      Pozostałe środki pochodzące z wpływów z opłaty rekrutacyjnej, pozostają do dyspozycji dziekanów, znajdując odzwierciedlenie w budżecie kosztów wydziałów.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-11 10:37:25
Data aktualizacji:2014-06-11 10:37:25

Liczba wyświetleń strony: 1884

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka