Traci moc na podstawie zarządzenia nr 12/2017

Zarządzenie Nr 67/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014, poz. 131 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131),  rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2012 poz. 631) z dnia 9 maja 2012 w sprawie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa oraz § 69 ust. 2 Statutu, zarządzam co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zwany dalej Uniwersytetem organizuje obowiązkowe praktyki stanowiące integralną część planu studiów  i procesu kształcenia.

2.      Praktyki są realizowane zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku krajowymi ramami kwalifikacji, w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów, przy czym jeden tydzień praktyki zawodowej odpowiada 40 godzinom.

3. Grupa studentów odbywających praktykę śródroczną powinna liczyć:

1)   na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym od 8 do 12 osób,

2)   na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne, pedagogika ze specjalnościami, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna od 3 do 12 osób.

4.      Zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązują praktyki w wymiarze:

1)   Moduł II- przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym - 30 godzin,

2)   Moduł III- przygotowanie w zakresie dydaktycznym - 120 godzin,

3)   Moduł IV- przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - 60 godzin,

4)   Moduł V- przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej - 120 godzin.

5.   Ramowy program praktyk ustala Rada Wydziału odpowiednio dla danego kierunku.

6.   Organizacja praktyk powinna w pełni gwarantować realizację ich programu.

7.      Organizacją i nadzorem dydaktyczno-wychowawczym nad przebiegiem praktyk studenckich zajmują się poszczególne instytuty.

8.      Do zadań instytutowego opiekuna praktyk należy:

1)      określenie celów i zadań praktyk,

2)      opracowanie regulaminu praktyk,

3)      ustalenie programu praktyki oraz szczegółowych instrukcji,

4)      wydanie studentowi odbywającemu praktykę kompletu dokumentów dotyczących praktyki, a w szczególności regulaminu, programu, instrukcji, skierowania na praktykę, kart informacyjnych, projektów umów,

5)      sporządzenie dokumentacji praktyk, a w szczególności  dokumentacji finansowej, umów z pozauczelnianym opiekunem praktyk, rachunków,

6)      przygotowanie przed rozpoczęciem każdego semestru lub przed regulaminowym terminem praktyk i dostarczenie do właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni:

a)      listy studentów odbywających praktyki śródroczne, podzielonych na grupy, z nazwą podmiotu prowadzącego praktykę, oraz z przypisanym opiekunem prowadzącym ze strony tegoż podmiotu,

b)      listy studentów odbywających praktykę ciągłą, nazwą podmiotu prowadzącego praktykę oraz z przypisanym opiekunem prowadzącym ze strony tegoż podmiotu,

c)      adres podmiotu w którym studenci odbywają praktyki ciągłe oraz śródroczne,

d)      przewidywany termin praktyk.

7)      przygotowanie, nie później niż 30 dni po zakończeniu praktyki i dostarczenie do właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni:

a)      listy studentów, którzy odbyli praktykę, wraz z wskazaniem faktycznych terminów odbycia praktyki,

b)      listy studentów, którzy nie zaliczyli lub nie odbyli praktyki wraz z podaniem przyczyn,

c)      listy studentów, którzy spełniają warunki do zaliczenia praktyki na podstawie § 14.

8)      odebranie od osób hospitujących praktyki śródroczne szczegółowych sprawozdań z hospitacji i dostarczenie do właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni,

9)      archiwizacja dokumentacji po zakończeniu praktyki.

9.                  W odniesieniu do studiów niestacjonarnych koszty praktyki, w tym wynagrodzeń dla pozauczelnianych opiekunów praktyk studenckich ujmowane są w opłatach za kształcenie na studiach niestacjonarnych.

10.              Stawki finansowe wynagrodzenia dla pozauczelnianych opiekunów praktyk studenckich na studiach niestacjonarnych oraz w przypadku praktyki nieobjętej planem studiów określa Dyrektor właściwego Instytutu. Stawki, o których mowa w zdaniu poprzednim  zatwierdza właściwa Rada Wydziału.

11.              Stawki wynagrodzenia dla pozauczelnianych opiekunów praktyk studenckich na studiach podyplomowych winny być uwzględnione w kosztorysie studiów.

12.              Dyrektor właściwego Instytutu, kierownik studiów podyplomowych zobowiązany jest do przekazania do właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni ustalonych stawek dla opiekunów praktyk ujętych w § 1 pkt 10 i pkt 11.

 

II. Cele praktyk

 

§ 2

Celem praktyk jest:

1)      poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów,

2)      wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),

3)      poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością,

4)      poznanie własnych możliwości na rynku pracy,

5)      nawiązanie kontaktów zawodowych.

 

III. Organizacja praktyk

 

§ 3

1.        Praktyki studenckie odbywają się w podmiotach, z którymi Uniwersytet zawarł  porozumienie lub umowę.

2.        Praktyki studenckie odbywają się w podmiotach gospodarczych (państwowych lub prywatnych), urzędach oraz innych jednostkach organizacyjnych, zwanych dalej „zakładem pracy” lub „szkołą”  na podstawie porozumienia w sprawie organizacji praktyk, które w imieniu Uniwersytetu zawiera dziekan właściwego wydziału, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.        Umowy o praktyki studenckie, umowy z pozauczelnianymi opiekunami praktyk i osobami hospitującymi, które nie są zatrudnione w Uniwersytecie, a które przewidują odpłatność, zawiera w imieniu Uniwersytetu dziekan właściwego wydziału wraz z kwestorem. 

4.        Wprowadza się wzory porozumień i umów o prowadzeniu studenckich praktyk, jakie Uniwersytet zawiera z zakładami pracy będącymi podmiotami gospodarczymi, organami administracji państwowej, organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, rolnikami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne, placówkami służby zdrowia lub innymi jednostkami organizacyjnymi oraz ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi.

5.        W przypadkach uzasadnionych odmiennym charakterem praktyki studenckiej, dopuszcza się możliwość zawarcia  porozumień lub umów o odmiennej treści niż określona w ust. 4, z uwzględnieniem postanowień przedmiotowego zarządzenia.

6.        Praktyki studenckie mogą być realizowane  również jako:

1)        praktyka odbywana indywidualnie przez studenta,

2)        praca zawodowa w czasie studiów, także za granicą,

3)        wolontariat w uprawnionych instytucjach,

4)        staż.

7.        W przypadkach wymienionych w ust. 6 wymiar  godzin  musi odpowiadać programowi praktyk.

 

§ 4

1.Organizację praktyki i nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad jej przebiegiem sprawują instytutowi opiekunowie praktyk wyznaczeni przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich na wniosek dyrektorów instytutów (kierowników samodzielnych katedr) oraz kierowników jednostek międzywydziałowych spośród nauczycieli akademickich wydziałów (dla poszczególnych instytutów) oraz jednostek międzywydziałowych.

2.Instytutowi opiekunowie praktyk są przełożonymi studentów odbywających praktykę.

3.Instytutowi opiekunowie praktyk:

1)        odpowiadają za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem,

2)        są upoważnieni do rozstrzygania wspólnie z kierownictwem podmiotu, w którym odbywa się  praktyka spraw związanych z przebiegiem praktyki,

3)        współpracują z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia z dydaktyki danego przedmiotu lub z nauczycielem akademickim odpowiedzialnym za praktyczne kształcenie studentów.

4.   Do obowiązków instytutowego opiekuna praktyki należy w szczególności:

1)    przygotowanie dokumentów dotyczących praktyk (umów, rachunków, porozumień, skierowań),

2)   ustalenie programu praktyki (terminu, czasu trwania, instrukcji, planu praktyki),

3)   sprawowanie bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem praktyki,

4)   ustalenie szczegółowych warunków zaliczenia,

5)   zaliczenie praktyki.

5. Instytutowym opiekunem praktyk może być nauczyciel akademicki zatrudniony Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. W szczególnych przypadkach, za zgodą prorektora ds. dydaktycznych i studenckich funkcję instytutowego opiekuna praktyk może pełnić nauczyciel akademicki nie zatrudniony w Uniwersytecie lub zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku osób nie będących pracownikami Uniwersytetu osoby pełnią funkcję instytutowego opiekuna praktyk na podstawie umowy zlecenia.

 

§ 5

 

1.      Nadzór nad organizacją praktyk i jej prawidłowym przebiegiem sprawuje uczelniany kierownik  studenckich praktyk zawodowych.

2.      Do obowiązków kierownika studenckich praktyk zawodowych należy w szczególności:

1)      szkolenie nowych instytutowych opiekunów praktyk,

2)      udzielenie wskazówek metodycznych dotyczących sposobu realizacji programu praktyki,

3)      omówienie zasad prowadzenia dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,

4)      zapoznanie z formami kontrolowania i zaliczenia praktyk.

 

§ 6

 

Obsługę administracyjną praktyk studenckich wykonują:

1)   pracownik samodzielnego stanowiska ds. studenckich praktyk zawodowych,

2)   Instytutowi Opiekunowie Praktyk wyznaczeni przez Rektora w zakresie określonym w § 1 ust. 8 pkt 6) i 7),

3)   pracownik wydziałowego stanowiska ds. praktyk na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

 

§ 7

 

1.      Właściwy dyrektor instytutu zobowiązany jest do zapewnienia hospitacji praktyki śródrocznej.

2.      Osoby nie zatrudnione w Uniwersytecie przeprowadzają hospitację na podstawie zawartej umowy.

3.      Po zakończeniu hospitacji osoba jej dokonująca zobowiązana jest do przygotowania sprawozdania z hospitacji, które powinno zawierać:

1)      określenie czasu praktyki: data poszczególnych zajęć i liczba godzin,

2)      określenie miejsce praktyki,

3)      wskazanie realizowanych tematów wraz z krótkim opisem zajęć,

4)      uwagi własne.

Każde takie sprawozdanie musi być podpisane przez nauczyciela prowadzącego lekcję/zajęcia lub przez dyrektora danej szkoły/placówki.

 

§ 8

 

1.        Osoba sprawująca z ramienia podmiotu, w którym odbywają się praktyki opiekę nad studentem odbywającym praktykę powinna legitymować się wykształceniem wyższym, zgodnym z kierunkiem kształcenia studenta oraz posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - na wniosek właściwego dyrektora instytutu - możliwe jest sprawowanie opieki nad studentem przez osobę, która nie spełnia jednego z wyżej wymienionych warunków.

2.        Uniwersytet wypłaca wynagrodzenie:

1)      pozauczelnianym opiekunom praktyk będących nauczycielami lub pracownikami szkół i placówek oświatowo wychowawczych,

2)      innym pozauczelnianym opiekunom praktyk, w przypadku uzyskania zgody prorektora d/s dydaktycznych i studenckich,

3)      Zakładom Opieki Zdrowotnej, z którymi zawarł umowę przewidującą wynagrodzenie za przeprowadzenie praktyk lub zajęć praktycznych.

3.        Pozauczelnianych opiekunów praktyk, wskazanych w ust. 2 pkt. 1 ) i 2), wypłaca się wynagrodzenie - na podstawie zawartej umowy - w wysokości:

1)      za opiekę nad jednym studentem odbywającym praktykę ciągłą w wymiarze:

a)      1-25 godzin: 50 złotych brutto,

b)      26-50 godzin: 100 złotych brutto,

c)      51-75 godzin: 150 złotych brutto,

d)      76-100 godzin: 200 złotych brutto,

e)      powyżej 100 godzin dodatkowe 50 zł brutto za każde rozpoczęte 25 godzin.

4.        Pozauczelnianym opiekunom praktyk wskazanym w ust. 2 pkt 1 ) i 2) oraz Zakładom opieki zdrowotnej wskazanym w ust. 2 pkt 3), sprawującym opiekę nad praktykami śródrocznymi, wypłaca się na podstawie zawartej umowy, wynagrodzenie w wysokości:

1)      za opiekę nad grupą studentów wskazaną w § 1 ust 3 pkt 1) za jedną godzinę praktyki 10 złotych brutto,

2)      za opiekę nad grupą studentów wskazaną w § 1 ust 3 pkt 2) za jedną godzinę praktyki 12 złotych brutto.

5.        Na studiach podyplomowych stawki za godzinę praktyki ustala kierownik studiów.

 

§ 9

 

1.      Praktyki ciągłe zawodowe powinny odbywać się w miesiącach wakacyjnych, to jest od 1 lipca do 30 września. W uzasadnionych przypadkach praktyki te mogą odbywać się w czasie roku akademickiego, o ile ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

2.      Praktyki ciągłe pedagogiczne odbywają się w trakcie roku szkolnego.

 

 

 

 

§ 10

Studenci mogą odbywać praktyki grupowo lub indywidualnie, na podstawie skierowania z Uniwersytetu lub umowy o pracę.

§ 11

Przed rozpoczęciem praktyki student winien pobrać:

1)    skierowanie na praktykę,

2)     instrukcję praktyk.

§ 12

 

1.   W czasie trwania praktyki student jest zobowiązany do:

1)      realizacji programu praktyk zawodowych,

2)      ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia OC,

3)      przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyk,

4)      pokrycia kosztów dojazdu na praktykę, kosztów wyżywienia oraz kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki,

5)      stosowania identyfikatorów.

2.      Student kierunków medycznych przed przystąpieniem do odbywania praktyki winien przedstawić Instytutowemu Opiekunowi Praktyk aktualne  zaświadczenie o poddaniu się szczepieniom ochronnym, które wymagane są w placówce służby zdrowia, gdzie będzie odbywał praktykę.

 

IV. Warunki zaliczenia praktyki

 

§ 13

1.      Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z programu właściwego dla określonego kierunku studiów oraz zadań wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony zakładu pracy.

2.      Obecność na praktyce jest obowiązkowa.

3.      Praktyka zaliczana jest na podstawie karty informacyjnej o jej odbyciu poświadczonej ze strony podmiotu, w którym odbywa się praktyka przez osobę odpowiedzialną za jej realizację.

4.      Zaliczenie praktyki wpisuje się do indeksu.

5.      Zaliczenie praktyki powinno być na ocenę według skali ocen: 2.0 - praktyka nie zaliczona, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0.

§ 14

 

1.Właściwy dziekan może zaliczyć studentowi jako praktykę:

1) wykonywaną przez niego pracę zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyki,

2) wolontariat,

3) staż,

4) prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej spełniającej wymagania programu praktyki.

2.  Warunkiem zaliczenia praktyki, w przypadkach o których mowa w ust.1, jest udokumentowanie przez studenta doświadczenia zawodowego lub prowadzenie działalności odpowiadających programowi praktyki w okresie nie krótszym niż czas praktyki określony w krajowych ramach kwalifikacji oraz w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

3.Zaliczając praktyki w sposób wskazany w ust 1. dziekan nie wystawia oceny.

 

V. Organizacja praktyk nieobowiązkowych

 

§ 15

1.      Dopuszcza się możliwość odbywania przez studentów praktyk nieobowiązkowych, nieujętych w obowiązujących dla danego kierunku standardach kształcenia.

2.      Decyzję o organizacji praktyk nieobowiązkowych podejmuje Dziekan za zgodą Rektora.

3.      Zasady odbywania, formę oraz zakres programowy praktyk nieobowiązkowych ustala Dziekan.

4.      W przypadku realizacji praktyki nieobowiązkowej koszty związane z jej realizacją, w tym koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC pokrywa student.

 

 

VI. Wynagrodzenie dla Instytutowych Opiekunów Praktyk

 

§ 16

1. Instytutowi Opiekunowie Praktyk, o których mowa w § 4 otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, uzależnione od liczby studentów odbywających praktyki w danym roku akademickim:

1)                przy liczbie do 100 studentów- 45% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,

2)   przy liczbie od 101 do 200 studentów- 50% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,

3)   przy liczbie od 201 do 400 studentów- 55% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,

4)   przy liczbie od 401 do 700 studentów- 60% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,

5)   przy liczbie powyżej 700 studentów- 65% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

2.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest jednorazowo po zakończeniu roku akademickiego.

3.      W przypadku powołania na czas krótszy lub dłuższy niż rok akademicki kwota wynagrodzenia naliczana jest proporcjonalnie, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 17

1. W Uniwersytecie do spraw uregulowanych Zarządzeniem stosuje się następujące instrukcje i wzory stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1)      Załącznik nr 1 - instrukcja przygotowywania i obiegu umów cywilnoprawnych (porozumień) dotyczących studenckich praktyk zawodowych i nauczycielskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2)      Załącznik nr 2 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych,

3)      Załącznik nr 3 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich,

4)      Załącznik nr 4 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych w szkole,

5)      Załącznik nr 5 - wzór tabel do wykazu zawierającego planowane i odbyte praktyki:

a)                     Tabela na praktyki ciągłe przez rozpoczęciem,

b)                     Tabela na praktyki ciągłe po zakończeniu,

c)                     Tabela na praktyki śródroczne przed rozpoczęciem,

d)                     Tabela na praktyki śródroczne po zakończeniu.

6)      Załącznik nr 6 – wzór wniosku o przyjęcie na studencką praktykę nauczycielską śródroczną,

7)      Załącznik nr 7 – wzór wniosku o przyjęcie na praktykę nauczycielską ciągłą,

8)      Załącznik nr 8 – wzór wniosku o przyjęcie na studencką praktykę zawodową,

9)      Załącznik nr 9 – wzór rachunku  za wykonanie prac związanych z opieką nad studentem w czasie praktyki ciągłej,

10)  Załącznik nr 10 – wzór rachunku za wykonanie prac związanych z opieką nad grupą/grupami  studentów w czasie praktyki śródrocznej,

11)  Załącznik nr 11 – wzór umowy o dzieło w sprawie hospitacji pedagogicznych praktyk śródrocznych,

12)  Załącznik nr 12 – wzór umowy o dzieło w sprawie studenckich praktyk ciągłych,

13)  Załącznik nr 13 – wzór umowy o dzieło w sprawie studenckich praktyk śródrocznych,

14)  Załącznik nr 14 – wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki pedagogicznej,

15)  Załącznik nr 15 – wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej,

16)  Załącznik nr 16 – wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej.

17)  Załącznik nr 17 – wzór zaświadczenia o zatrudnieniu,

18)  Załącznik nr 18 – wzór opinii o przebiegu studenckiej praktyki zawodowej WNoZ,

19)  Załącznik nr 19 – wzór skierowania na studencką praktykę zawodową WNoZ,

20)  Załącznik nr 20 – wzór umowy o studenckie praktyki zawodowe WNoZ,

21)  Załącznik nr 21 – wzór porozumienia o studenckie praktyki zawodowe WNoZ,

22)  Załącznik nr 22 – wzór umowy o zajęcia praktyczne WNoZ,

23)  Załącznik nr 23 - wzór umowy o dzieło w sprawie studenckich praktyk zawodowych WNOZ,

24)  Załącznik nr 24 - wzór rachunku  za wykonanie prac związanych z opieką nad studentem w czasie praktyki zawodowej.

2. Wzory umów, porozumień, wniosków, rachunków, kart informacyjnych  i zaświadczeń dotyczących studenckich praktyk zawodowych, stanowiących załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 do niniejszego  zarządzenia, stosuje się odpowiednio w Filii Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim z uwzględnieniem jej struktury organizacyjnej. 

 

VII.  Postanowienia końcowe

 

§ 18

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem oraz w kwestiach spornych decyzje podejmuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

2.      Zarządzenie stosuje się odpowiednio do słuchaczy studiów podyplomowych, przy czym w przypadku studiów podyplomowych organizowanych przez jednostki międzywydziałowe obowiązki dziekana wykonuje kierownik jednostki międzywydziałowej.

 

§ 19

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Z dniem wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 67/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych z późniejszymi zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 58/2010 z dnia 27 września 2010 r. Zarządzeniem nr 13/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.  oraz Zarządzeniem nr 41/2011 z dnia 14 maja 2011 r. oraz Zarządzenie Nr 55/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla osób prowadzących studenckie praktyki zawodowe- nauczycielskie.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-10-02 08:57:05
Data aktualizacji:2017-01-25 14:47:58

Liczba wyświetleń strony: 3585

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka