Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 103/2017

Zarządzenie Nr 32/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 8 maja 2014 roku

w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w celu umorzenia kredytów lub pożyczek studenckich

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.), art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 1998 roku o pożyczkach i kredytach studenckich oraz § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2010, Nr 87, poz. 560 ze zm.), w porozumieniu z Samorządem Studenckim UJK  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Uczelnia corocznie ustala liczbę 5% najlepszych absolwentów Uczelni uprawnionych  do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.

2.    Do grupy 5 % najlepszych absolwentów Uczelni zalicza się studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, kończących  studia w danym roku akademickim.

3.    Warunkiem zaliczenia do 5% absolwentów Uczelni jest złożenie egzaminu dyplomowego przez daną osobę w terminie przewidzianym w przepisach  Regulaminu studiów, nie później niż do dnia 30 marca roku następującego po roku ostatniego semestru studiów.

 

§ 2

 

Na liście  5%  najlepszych absolwentów Uczelni  nie mogą się znaleźć się osoby, które:

1)      były karane prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego, chyba że kara została im darowana lub uległa zatarciu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu  dyscyplinarnym wobec studentów,

2)      powtarzały rok studiów, z wyjątkiem osób powtarzających rok ze względów zdrowotnych.

 

§ 3

 

1.    Rektor każdego roku akademickiego powołuje uczelnianą komisję ds. wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni, której zadaniem jest wyłonienie 5 % najlepszych absolwentów Uczelni.

2.    W skład uczelnianej komisji  ds. wyłaniania najlepszych absolwentów wchodzi :

1)      prorektor ds. studenckich i dydaktycznych jako przewodniczący;

2)      dwóch nauczycieli akademickich;

3)      kierownik Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej;

4)      dwóch przedstawicieli samorządu studenckiego.

3.    Uczelniana komisja ds. wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni  podejmuje decyzje  zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos przewodniczącego.

 

 

§ 4

 

W celu wyłonienia 5% najlepszych  absolwentów Uczelni ustanawia się:

1)      kryterium zasadnicze, które stanowi ogólny wynik studiów, obliczony zgodnie z przepisami Regulaminu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

2)      kryteria pomocnicze, które obejmują:

a)      pracę w organach samorządu studenckiego;

b)      działalność w organizacjach studenckich;

c)      działalność w fundacjach i stowarzyszeniach;

d)      szczególne osiągnięcia sportowe;

e)      działalność w studenckim ruchu naukowym;

- aktywna praca w kole naukowym;

- udział w pracach badawczych;

- publikacja, referaty, opracowania naukowe;

- aktywny udział w seminariach i konferencjach naukowych.

f)       działalność kulturalną na rzecz studentów i społeczności akademickiej;

g)      korzystanie stypendiów przyznawanych wyróżniającym się studentom przez inne organizacje, np. fundacje, stowarzyszenia itp.

3)      kryterium dodatkowe, którym jest pobieranie stypendium za wyniki w nauce przez co najmniej   

dwa lata akademickie;

4)      kryterium specjalne, którym jest korzystanie ze stypendium ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

   

 

§ 5

 

1.        Kierownik dziekanatu w terminie do 5 kwietnia  każdego roku przedkłada  uczelnianej komisji ds. wyłaniania najlepszych absolwentów za pośrednictwem Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej listę absolwentów wydziału z poprzedniego roku akademickiego. 

2.        Lista absolwentów, o której mowa w ust. 1 powinna być sporządzona z uwzględnieniem kryterium zasadniczego.

3.        Kolejność nazwisk na liście  absolwentów  powinna być uzależniona od wyniku studiów każdego absolwenta. 

4.        Listę absolwentów kierownik przedkłada listę absolwentów w formie pisemnej i elektronicznej.

 

 

§ 6

 

1.    Zainteresowani absolwenci  w terminie do 20 kwietnia  każdego roku następującego po roku ostatniego semestru studiów przedkładają uczelnianej komisji ds. wyłaniania najlepszych absolwentów za pośrednictwem Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej dokumentację potwierdzającą aktywność obejmująca kryteria dodatkowe, o których mowa w§ 4 pkt 2. 

2.    Czynności, o których mowa w § 5 ust. 1  oraz  § 6 ust. 1 w Fili, w Piotrkowie Trybunalskim dokonuje  osoba zatrudniona w Filii na stanowisku ds. studenckich.  

 

 

§ 7

 

1.    Uczelnia komisja ds. wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni w terminie do 30 kwietnia  każdego roku sporządza  listę rankingową 5% najlepszych absolwentów na podstawie kryterium zasadniczego  i kryteriów pomocniczych, a także  kryterium dodatkowego i specjalnego.

2.    Liczbę punktów za każde z kryteriów, o których mowa w § 4 z zastrzeżeniem ust. 3, na każdy rok ustala uczelniana komisja ds. wyłaniania najlepszych studentów.

3.    Uczelnia komisja ds. wyłaniania najlepszych absolwentów ustalając liczbę punktów stosuje następujące zasady:

1)      liczba punktów za kryteria pomocnicze nie może przekraczać 10 % maksymalnej liczby punktów za wynik studiów,

2)      liczba punktów za kryterium dodatkowe nie może przekraczać 10 % maksymalnej liczby punktów za wynik studiów,

3)      liczba punktów za kryterium specjalne nie może przekraczać 20% liczby punktów za wynik studiów.

3.    Suma punktów za każde z  kryteriów decyduje o zaliczeniu do 5% najlepszych absolwentów.  

4.    Jeżeli przy ustalaniu najlepszych absolwentów Uczelni na ostatniej pozycji listy rankingowej znajdzie się więcej niż jeden absolwent z identyczną suma punktów, a łączna liczba absolwentów na liście rankingowej przekracza 5%, to żaden z tych absolwentów nie wchodzi na listę.

 

§ 8

 

1.    Listy 5% najlepszych absolwentów komisja ds. wyłaniania najlepszych absolwentów przekazuje kierownikom dziekanatów.

2.    Odpowiednie zaświadczenie potwierdzające umieszczenie na liście 5% najlepszych absolwentów wystawia dziekanat i przekazuje do zatwierdzania właściwemu dziekanowi lub w uzasadnionych przypadkach rektorowi.

3.    Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 9

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 9/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w celu umorzenia kredytów lub pożyczek studenckich

 

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2014-05-12 14:02:22
Data aktualizacji:2017-11-03 12:59:25

Liczba wyświetleń strony: 1589

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka