Zarządzenie Nr 18/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 marca 2015 roku

zmieniające zarządzenie nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 26 września 2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania  pomocy materialnej studentom

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.572) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następującą zmianę:   

Paragraf 11 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:   

1.Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta.

2.Stypendium rektora przyznawane jest na okres roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.Studentom studiów I stopnia dla których ostatni rok studiów obejmuje jeden semestr
i studentom pierwszego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, stypendium rektora przyznawane jest na semestr.

4. Studentom rozpoczynającym studia II stopnia od semestru letniego stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane w oparciu o średnią ocen z III roku studiów I stopnia. Przy obliczaniu średniej ocen dla studentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, uwzględnia się wyłącznie oceny uzyskane przez studentów odbywających wcześniej studia na tym samym lub pokrewnym kierunku. Decyzje w sprawie uznania kierunku za pokrewny podejmuje Dziekan, umieszczając stosowną adnotację na wniosku studenta o przyznanie stypendium.

5.Studentom drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, średnią ocen oblicza się za wyniki uzyskane na tym samym lub pokrewnym kierunku w ostatnim semestrze studiów I stopnia i pierwszym semestrze studiów II stopnia. Przepis ust. 4 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.

6.Studentom pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem zimowymi, średnią ocen oblicza się za ostatni rok studiów I stopnia (gdy trwał on dwa semestry) albo za ostatni semestr studiów I stopnia (w przypadku gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr).

 7.Wniosek, o przyznanie stypendium  rektora, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu należy złożyć w dziekanacie właściwego wydziału do dnia 15 października, zaś w przypadku studentów o jakich mowa w ust 4 do dnia 15 marca. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające uzyskanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, zawierające informacje o wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia.

8. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów do 30 września (w przypadku studenta o jakim mowa w ust. 4 do ostatniego dnia semestru zimowego) i uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

1) Za wysoką średnią ocen uznaje się średnią nie niższą niż 4,5 przyjmując trzystopniową skalę:

a) I stopień - 5,0

b) II stopień – 4,80 - 4,99

c) III stopień – 4,50- 4,79.

2) Osiągnięcia naukowe studenta weryfikowane są i oceniane przez dyrektora macierzystego instytutu lub kierownika samodzielnego zakładu / katedry, według trzystopniowej skali, z zastrzeżeniem pkt. 3):

a) I stopień – co najmniej dwie samodzielne, recenzowane publikacje i samodzielny, czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (międzynarodowych lub krajowych),

b) II stopień – jedna samodzielna, recenzowana publikacja i samodzielny, czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych ( międzynarodowych lub krajowych),

c) III stopień – co najmniej dwie, samodzielne publikacje w zeszytach studenckiego ruchu naukowego.

3) W przypadku, gdy:

a) w osiągnięciach naukowych I stopnia wystąpi współautorstwo publikacji i/lub współudział w konferencji z innym studentem następuje obniżenie skali osiągnięć do II stopnia,

b) w osiągnięciach naukowych II stopnia wystąpi współautorstwo publikacji i/lub współudział w konferencji z innym studentem następuje obniżenie skali osiągnięć do III stopnia.

4) Osiągnięcia artystyczne studenta weryfikowane są i oceniane przez dyrektora macierzystego instytutu lub kierownika samodzielnego zakładu / katedry (weryfikacji i ocenie nie podlega dorobek wynikający bezpośrednio z programu studiów oraz uzyskany w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) według trzystopniowej skali,
z zastrzeżeniem pkt 5):

a) I stopień –samodzielny udział w międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub laureat krajowych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze międzynarodowym lub wystawa, koncert, przedstawienie w zagranicznym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie.

b) II stopień – samodzielny udział w krajowych konkursach przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze krajowym lub wystawa, koncert, przestawienie w krajowym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie.

c) III stopień – laureat regionalnych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych
i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu
o charakterze regionalnym lub wystawa, koncert, przedstawienie w regionalnym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie.

5) Grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym lub krajowym klasyfikowane są jako III stopień osiągnięć artystycznych. Grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu regionalnym nie są punktowane.

6) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym studenta weryfikowane i oceniane są przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego, według przyjętej trzystopniowej skali:

a) I stopień – medalista Mistrzostw Świata, Europy, Polski lub medalista Akademickich Mistrzostw Polski,

b) II stopień – medalista Akademickich Mistrzostw Polski typów uczelni,

c) III stopień – uczestnik finałów Akademickich Mistrzostw Polski (miejsca punktowane) lub reprezentant uniwersytetu w rozgrywkach ligowych.

7) Przy ocenie wysokich wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach,
w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.). Weryfikacji i ocenie nie podlegają wyniki uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia za podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej.

9. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 5 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

10. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej Uczelni winien złożyć zaświadczenie z właściwego dziekanatu w/w uczelni o wysokości średniej ocen za wyniki w nauce oraz o szczególnych osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych z roku studiów trwającego przynajmniej dwa semestry.

11.Wykaz przedmiotów, z których będzie wyliczana średnia ocen ustala Rada Wydziału
w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studentów.

12.Przeliczanie wartości i ocen ze skali 2 - 6 na wartości i oceny w skali ocen obowiązującej
w Uniwersytecie następuje zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do niniejszego Regulaminu.

13. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego, według przyjętej trzystopniowej skali:

a) I stopień – laureat olimpiady międzynarodowej, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. 

b) II stopień – laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa
w przepisach o systemie oświaty , jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

c) III stopień - finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

14. Student, o którym mowa w ust. 12 zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

15. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przy spełnieniu kryteriów wynikających
z ust. 8 i 13  przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uniwersytecie i nie więcej niż 40% środków dotacji przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi, z zastrzeżeniem ust. 16.

16. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

17. Rektor na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii dziekana, może przyznać stypendium rektora dla najlepszych studentów studentowi, który nie zaliczył danego roku studiów w terminie do 30 września (dla studentów o jakich mowa w ust. 4 do ostatniego dnia semestru zimowego) w przypadku:

1) nieobecności osoby egzaminującej w terminie egzaminu lub zaliczenia,

2) nieobecności studenta na zaliczeniu lub egzaminie z powodu zwolnienia lekarskiego powyżej 14 dni, obejmującego termin sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej.

18. Od decyzji Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, skierowany do Rektora za pośrednictwem właściwego dziekanatu.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od  23 lutego 2015r.

§ 3

W roku akademickim 2014/2015 termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów o jakich mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom -
w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem - upływa 27 marca. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-03-24 11:37:23
Data aktualizacji:2015-03-24 11:37:23

Liczba wyświetleń strony: 1834

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka