Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 73/2020

Zarządzenie Nr  33/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie zasad wybierania i korzystania z przedmiotów wybieralnych

 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w prawie  warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014, poz. 1370) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Przedmioty wybieralne, podlegające wyborowi przez studenta w ramach obowiązującego planu studiów na danym kierunku studiów, określa właściwa rada wydziału. Przedmioty wybieralne występują w następujących modułach kształcenia:

1)      moduł ogólnouczelniany:

a)      przedmiot ogólnouczelniany, obejmujący treści humanistyczne, ekonomiczne, społeczne,

2)      moduł dyplomowy:

a)      seminarium dyplomowe

b)      pracownia dyplomowa

3)      moduł specjalnościowy,

4)      moduł fakultatywny.

 

2.      Student zobowiązany jest do wyboru z grupy przedmiotów obieralnych, określonych w ust. 1, przedmiotów do których przypisuje się punkty ECTS w wymiarze co najmniej 30% liczby punktów ECTS, określonej dla danego poziomu studiów, niezbędnym do uzyskania dyplomu ukończenia studiów.

 

3.      Kwalifikacji dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów.

 

4.      Zapisanie się na dany przedmiot wybieralny, określony w ust.1 jest wiążące i stanowi zobowiązanie do przystąpienia do zaliczenia/egzaminu z wybranego przedmiotu na zasadach obowiązujących w Regulaminie Studiów.

 

5.      Studenci niezakwalifikowani na dany przedmiot, zobowiązani są do zapisania się na inny przedmiot z katalogu przedmiotów do wyboru.

 

 

 

§ 2

 

1.      Poza limitem punktów ECTS, niezbędnym do uzyskania dyplomu ukończenia studiów, student ma prawo do  korzystania z zajęć ogłaszanych przez wydziały w ramach katalogu zajęć do wyboru na określonym poziomie studiów na zasadach odpłatności.

 

2.      Warunkiem niezbędnym do korzystania z zajęć określonych w ust. 1 jest dołączenie studenta do istniejącej grupy lub utworzenie grupy na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w Uczelni.

 

3.      Katalog ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych poza obowiązkowym planem studiów (dla wszystkich kierunków studiów) i wydziałowych (dla kierunków prowadzonych na wydziale) określa właściwa rada wydziału i podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni.

 

4.      Wzór katalogu przedmiotów wybieralnych poza planem studiów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

5.      Wzór zgłoszenia przedmiotu do wyboru poza planem studiów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

 

1.      O terminie zapisów na przedmioty wybieralne decyduje Dziekan danego wydziału.

Dokładny termin podawany jest do wiadomości studentów w formie ogłoszenia w Wirtualnej Uczelni. Ogłoszenie powinno zawierać:

1)      spis przedmiotów do wyboru wraz z formą zajęć, liczbą godzin (w tygodniu), harmonogram zajęć,

2)      liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi,

3)      semestr, w którym będą odbywały się zajęcia,

4)      minimalną liczbę osób konieczną do prowadzenia przedmiotu i ewentualnie maksymalną ilość osób mogących uczestniczyć w zajęciach danego przedmiotu,

5)      semestr studiów, na którym uzyskane za ten przedmiot punkty ECTS i oceny zostaną wpisane do karty indywidualnych osiągnieć studenta.

 

2.      Sposób postępowania przy zapisach na przedmioty wybieralne obejmuje:

1)      umieszczenie w Wirtualnej Uczelni ogłoszenia określonego w ust. 1 na tydzień przed planowanym terminem zapisów na poszczególne przedmioty wybieralne,

2)      przygotowanie przez pracowników wskazanych przez dziekana listy przedmiotów wybieralnych z informacjami, jak w ogłoszeniu określonym w ust. 1,

3)      wpisanie się studentów w terminie przeznaczonym na zapisy na odpowiednie listy przedmiotów,

4)      po zakończeniu zapisów pracownicy Dziekanatu, po zaopiniowaniu przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów, przedstawiają Dziekanowi zbiorcze listy studentów (z wszystkich kierunków), którzy wybrali dany przedmiot,

5)      w przypadku spełnienia warunków uruchomienia przedmiotu Dziekan zatwierdza listy i podaje do wiadomości studentów.

6)      wydział zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia przedmiotu w przypadku, gdy liczba studentów będzie mniejsza niż określona w zarządzeniu w sprawie ustalenia liczebności grup i form zajęć dydaktycznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

 

§ 4

 

1.      Traci moc obowiązująca Zarządzenie Nr 71/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zasad wybierania i korzystania z przedmiotów wybieralnych

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2015-04-30
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-12 13:04:25
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-05-26 08:16:06

Liczba wyświetleń strony: 2261

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka