Zmieniono zarządzeniem nr 36/2016

Zarządzenie Nr 45/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 czerwca 2015 roku

w sprawie nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz instrukcji bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Powołuje się Zespół ds. nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz instrukcji bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzi:

1)      przewodniczący:

Aleksandra Pisarska – kanclerz;

2)      zastępcy przewodniczącego:

a)      Tomasz Czajewicz

b)      Olga Kalińska;

3)      podzespół do spraw instrukcji archiwalnej:

a)      Monika Marcinkowska

b)      Renata Matuszak;

4)      podzespół do spraw instrukcji kancelaryjnej:

a)      Monika Pożoga,

b)      Agnieszka Świerczek,

c)      Sylwia Kasprzyk,

d)      Barbara Kotras,

e)      Bogusława Rusek,

f)       Maciej Kusak,

g)      Marcin Małek,

h)      Lucyna Dygas,

i)        Elżbieta Cichecka-Gil,

5)      podzespół do spraw bezpieczeństwa informacji:

a)      Michał Marciniak,

b)      Artur Piwko,

c)      Maciej Wlazło,

d)      Mateusz Bobkiewicz.

2.      Obsługę administracyjną Zespołu prowadzi podzespół właściwy dla obszaru merytrycznego.

 

§ 2

 

Do zadań Zespołu należy:

1)      przeprowadzenie przeglądu prowadzonej w Uniwersytecie dokumentacji,

2)      opracowanie projektów dokumentów:

a)        instrukcji kancelaryjnej,

b)       jednolitego rzeczowego wykazu akt,

c)        instrukcji archiwalnej,

d)       instrukcji bezpieczeństwa informacji.

 

 

 

§ 3

 

1.      Traci moc zarządzenie nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-06-19 15:05:47
Data aktualizacji:2016-06-21 09:31:59

Liczba wyświetleń strony: 1571

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka