Traci moc na podstawie zarządzenia nr 30/2018

Zarządzenie Nr 19/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2012 poz. 572 ze zm.) i § 69 ust 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się kanclerza, dziekanów, kierowników jednostek międzywydziałowych
i ogólnouczelnianych  do:

1)        wskazania osób realizujących zadania administratorów lokalnych i administratorów zasobów,

2)        wypełnienia i dostarczenia Kierownikowi Działu Aplikacji i Wsparcia Informatycznego dokumentów określających „uprawnienia do zasobów zintegrowanego systemu informatycznego UJK” podległych pracowników – stanowiącego załącznik nr 2b do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

1.        Zobowiązuje się administratorów lokalnych i administratorów zasobów zdefiniowanych
w Regulaminie Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w terminie 80 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do dostarczenia właściwemu w zakresie odpowiedzialności kierownikowi Działu Aplikacji i Wsparcia Informatycznego lub Działu Infrastruktury Teleinformatycznej „Wniosku o rejestrację administratora centralnego/administratora zasobów/administratora lokalnego z oświadczeniem o zachowaniu poufności” – stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.        W terminie, o którym mowa w ustępie 1. administratorzy lokalni zobowiązani są do  dostarczenia Kierownikowi Działu Infrastruktury Teleinformatycznej „ewidencji sieci” – załączniki nr 3 do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3.        W terminie, o którym mowa w ustępie 1. administratorzy zasobów zobowiązani są do  dostarczenia właściwemu w zakresie odpowiedzialności działu kierownikowi Działu Aplikacji
i Wsparcia Informatycznego lub Działu Infrastruktury Teleinformatycznej „wniosku o założenie serwisu WWW”  lub „wniosku o udostępnienie innego zasobu/usługi” – stanowiących załączniki nr 2d i 2g do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc obowiązującą zarządzenia:

1)        nr 44/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2)        nr 42/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 października 2008 roku w sprawie regulaminu Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2015-03-26 08:05:14
Data aktualizacji:2018-05-24 10:06:48

Liczba wyświetleń strony: 1718

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka