Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 64/2020

Zarządzenie Nr 13/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 lutego 2015 roku

w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej

 

      Na podstawie art. 167a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 86 ust. 1 Statutu zarządza się, co następuje:

 

          § 1

 

1.      Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania przez jednostki organizacyjne Uczelni z systemu Plagiat.pl.

2.      Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac dyplomowych i doktorskich powstających na Uczelni.

3.      Prace dyplomowe są sprawdzane pod względem   weryfikacji autorstwa
i samodzielności przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego Plagiat.pl. Sprawdzanie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znaczących fragmentów tekstu. Prace, w których wykryte zostaną zapożyczenia nie zostaną dopuszczone do egzaminu dyplomowego.

4.      Decyzję o przekazaniu pracy do sprawdzenia przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego Plagiat.pl. podejmuje promotor.

5.      W celu otrzymania dostępu do systemu Plagiat.pl, dziekan wydziału przekazuje imienną listę promotorów do administratora systemu Plagiat.pl.

6.      Dostęp do  systemu Plagiat.pl  otrzymują także informatycy wydziałowi oraz inni nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekana.

7.      Dostęp do  systemu Plagiat.pl  udzielany jest na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

8.      Administratorem systemu Plagiat.pl  jest pracownik wskazany przez władze Uczelni.

9.      Przejście procedury antyplagiatowej jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego/ obrony rozprawy doktorskiej.

 

§ 2

 

W przypadku skierowania pracy do sprawdzenia przy pomocy systemu antyplagiatowego Plagiat.pl obowiązują następujące zasady:

 

1.      Promotor sprawdza zgodność papierowej i elektronicznej ostatecznej wersji pracy dyplomowej/doktorskiej studenta. Wersja ostateczna elektroniczna pracy powinna być  zapisana w formacie: ODT, DOC, DOCX, RTF, PDF (o ile nie przekracza 20Mb i tekst jest możliwy do skopiowania i wklejenia), na nośniku CD lub DVD  i przekazana przez studenta promotorowi na co najmniej trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.

2.      Teksty prac w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego muszą być identyczne. Kontroli identyczności tekstów dokonuje promotor, odbierający tekst od studenta. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej.

3.      Tekst pracy zostaje poddany sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym Plagiat.pl
w ciągu 48 godzin od momentu złożenia. Sprawdzenia dokonuje promotor lub operator systemu - informatyk wydziałowy lub inna osoba wskazana przez dziekana wydziału.

4.      Dla każdej sprawdzonej pracy System Plagiat.pl generuje raport podobieństwa
w wersji skróconej i pełnej.

5.      Jeżeli w wyniku oględzin raportu podobieństwa, praca zostanie uznana za nie budzącą wątpliwości, promotor drukuje raport skrócony, wypełnia protokół oceny oryginalności pracy na podstawie raportu podobieństwa systemu Plagiat.pl, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia oraz  dopuszcza pracę do egzaminu dyplomowego/ złożenia rozprawy doktorskiej.

6.      Praca wymaga dodatkowej oceny z  powodu występowania nieuprawnionych zapożyczeń w szczególności, gdy:

1)      współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50 %,

2)      współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 5%,

3)      praca zawiera fragmenty tekstu ( co najmniej 25 słów) zidentyfikowane przez System jako „podobne”,

4)      występuje duża ilość potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,

5)      zachodzi zgodność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń,

6)      cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia.

7.      Oceny, czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje na podstawie raportu podobieństwa wygenerowanego przez System Plagiat.pl, promotor.

8.      Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace, do których załączony jest protokół oceny oryginalności pracy na podstawie raportu podobieństwa systemu Plagiat.pl stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

9.      Jeżeli z oceny, wynika, że praca nie spełnia kryteriów procedury antyplagiatowej i jednocześnie zawiera przesłanki popełnienia plagiatu, to taka praca nie jest dopuszczana do egzaminu dyplomowego/ złożenia rozprawy doktorskiej i nie jest dodawana do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl.

10.  Praca, która nie spełnia kryteriów procedury antyplagiatowej i jednocześnie zawiera przesłanki popełnienia plagiatu podlega dodatkowej ocenie przez komisję powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzi dziekan lub upoważniony prodziekan, promotor oraz inny specjalista z zakresu tematyki danej pracy dyplomowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. Ostateczną  ocenę w przedmiocie stwierdzenia, czy dana praca jest plagiatem podejmuje komisja, o której mowa w niniejszym ustępie.

11.  Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 10 praca została uznana za plagiat wszczynane jest postępowanie dyscyplinarne wobec studenta, w trybie określonym przez ustawę.

 

§ 3

 

Wszystkie prace, które zostały dopuszczone do obrony i przeszły procedurę antyplagaitową muszą być dodane do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl w ciągu 48 godzin po zakończeniu procedury antyplagiatowej. Dodania prac do bazy dokonuje promotor/operator systemu - który poddał pracę sprawdzeniu w systemie Plagiat.pl.

 

§ 4

 

1.      Traci moc zarządzenie nr 33/2009 w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2015-02-09
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-02-16 08:37:42
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-05-26 08:13:24

Liczba wyświetleń strony: 3937

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka