Zmienione przez zarzadzenia Nr 112/2017, 12/2018

Zarządzenie Nr 21/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i art. 233, 237⁶, 237⁷, 237⁸, 237⁹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz.94  z 1998r. ze zm.) oraz § 115 i załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Dla wszystkich pracowników Uczelni zapewnione zostaną odpowiednie środki higieny osobistej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w poszczególnych obiektach.

 

§ 2

Ustala się tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników uczelni stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W celu umożliwienia prania odzieży ochronnej i roboczej przez pracowników zostaną w obiektach Uczelni udostępnione pralki automatyczne wraz z niezbędnymi detergentami dla przeprowadzenia tych czynności.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia norm przydziału środków higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni z późniejszymi zmianami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2015-04-22 09:20:41
Data aktualizacji:2018-02-15 07:53:17

Liczba wyświetleń strony: 1761

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka