Traci moc na podstawie zarządzenia nr 49/2016 od dnia wejścia w życie tj. 1.10.2016

Zarządzenie Nr 61/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w  sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem pokoi w Domu Studenta „FAMA” dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2015/2016

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Miesięczny czynsz za wynajem pokoi z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:

1) pokój 1 osobowy - 400zł,

2) pokój 2 osobowy - 740 zł (2 x 370 zł),

3) pokój 2 osobowy zamieszkały przez 1 osobę - 500 zł,

4) pokój 3 osobowy zamieszkały przez 1 osobę - 650 zł,

5) pokój 3 osobowy zamieszkały przez 2 osoby - 900 zł (2 x 450 zł).

2. W przypadku najmu dwóch sąsiadujących pokoi (w ramach tzw. segmentu przez dwie osoby), łączny czynsz za wynajem pokoi wynosi 900 zł.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, z najemcą mogą zamieszkać jego małżonek oraz dzieci.

4. Dzieci najemcy lokalu lub dzieci przez niego przysposobione mają prawo do zamieszkania bezpłatnego, do końca miesiąca w którym ukończyły 3 lata. Koszt zamieszkania dziecka osoby wskazanej w zdaniu poprzednim w wieku od 3 do 10 lat wynosi 50% ceny, do końca miesiąca
w którym dziecko ukończyło 10 lat.

5. Sprzątanie pokoju – do ceny pokoju dolicza się 50 zł, za miesiąc.

§ 2

Pracownicy wynajmujący pokój na doby będą obciążane wg stawki dobowej -  1 doba - 35 zł.

§ 3

1.      Decyzję o przyznaniu pokoi podejmuje Kierownik Domu Studenta. W przypadku gdy kosztami wynajmu obciążany jest wydział Uniwersytetu, decyzja podejmowana jest na wniosek dziekana właściwego wydziału.

2.      Z pracownikami, którym przyznano pokój (pokoje) zawierana jest umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.       Do podpisania umowy nie są zobowiązani pracownicy, za których kosztami wynajmu obciążany jest wydział Uniwersytetu.

4.      Do zawierania umów wskazanych w ust. 1 upoważniony jest Prorektor ds. Dydaktycznych
i Studenckich wraz z Kwestorem.

§ 4

Do pracowników kwaterowanych na podstawie niniejszego zarządzenia, nie ma zastosowania Zarządzenie Nr 24/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-08-31 11:37:13
Data aktualizacji:2016-08-29 11:51:08

Liczba wyświetleń strony: 1294

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka