Zarządzenie Nr 58/2015

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 lipca 2015 roku

 

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 104 – art. 104³ Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1502 z późn. zm.) i art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 167) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do zarządzenia Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 38 dodaje się ust. 1¹ w brzmieniu:

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy na zasadach określonych Kodeksem pracy. Podstawą udzielenia takiej przerwy jest przedłożenie przez pracownicę wniosku wraz ze stosownym oświadczeniem pracownicy. Po ukończeniu przez dziecko 1 roku życia, pracownica nadal karmiąca piersią obowiązana jest do przedkładania pracodawcy pisemnego wniosku wraz ze stosownym zaświadczeniem lekarskim nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy”.

 

§ 2

Zmiany Regulaminu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-07-29 13:49:54
Data aktualizacji:2015-07-29 13:49:54

Liczba wyświetleń strony: 2080

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka