zmiany w zarządzeniu nr 92/2013, 9/2014, 84/2015, 88/2015, 6/2016, 24/2016, 54/2016, 34/2017, 9/2018

Zarządzenie Nr 84/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

              Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do zarządzenia Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku oraz zarządzeniem  Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Jednostkami administracyjnymi w administracji centralnej są:

1)      dział,

2)      biuro,

3)      sekcja,

4)      samodzielne stanowisko pracy – zajmowane przez 1 osobę z możliwością nadania nazwy wynikającej z zakresu wykonywanych zadań,

5)      inna jednostka administracyjna działająca w celu wykonania konkretnego zadania Uczelni, powołana przez rektora w liczbie pracowników ustalonej przez rektora po zasięgnięciu opinii kanclerza.”.

 

2.      Dotychczasowa treść § 8 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

,,1)  Dział Nauczania,

a)      Biuro Rekrutacji,

b)      Biuro Rozliczeń Dydaktyki,

c)      Biuro Jakości Kształcenia,

d)      Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów,

e)      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich.”.

 

3.      Dotychczasowa treść § 9 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1)  Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą,

a)      Biuro Krajowych Programów Badawczych,

b)      Biuro Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych.”.

 

4.      W § 9 skreśla się pkt 2).

5.      Dotychczasowa treść § 11 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

 

„2)  Dział Zabezpieczenia Informatycznego:

a)      Sekcja Infrastruktury Teleinformatycznej,

b)      Sekcja Infrastruktury Serwerowej,

c)      Sekcja Aplikacji i Wsparcia Informatycznego,

d)      Stanowisko ds. Rozliczeń i Dokumentacji Teleinformatycznej,”.

 

6.      W § 11 w ust. 1 skreśla się pkt 3) i pkt 8).

7.      W § 21 dodaje się pkt 15) o następującej treści:

,,15) współpraca z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą w zakresie nadzoru    funkcjonalnego nad wyposażeniem oraz wykorzystywaniem aparatury naukowo-badawczej.”.

 

8.      Dotychczasowa treść § 22 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) opiniowanie wniosków jednostek dydaktycznych w sprawie powołania nowych
            kierunków studiów i specjalności oraz wniosków podstawowych jednostek
            organizacyjnych w sprawie uruchomienia studiów doktoranckich,”.

 

9.      Dotychczasowa treść § 22 pkt 1) lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) nadzorowanie opracowywania programów kształcenia,”.

10.  Dotychczasowa treść § 22 pkt 1)  lit. i) otrzymuje brzmienie:

„i)  rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach:

-  odwołań od decyzji dziekana w sprawie skreśleń z listy studentów,

-  odwołań od decyzji kierownika studiów doktoranckich w zakresie toku tych studiów,

- odwołań od decyzji dziekana w sprawie wznowień studiów oraz studiów doktoranckich
   lub przyjęć na odpowiedni rok studiów lub studiów doktoranckich,”.

 

11.  W § 22 pkt 1) dodaje się lit. k, l, m, n, o – o następującej treści:

k)      inicjowanie przepisów wewnętrznych regulujących obszar studiów doktoranckich,

l)        nadzór nad realizacją planów i programów studiów doktoranckich,

m) nadzór w zakresie prawidłowości procesu przyznawania stypendiów doktoranckich
oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz inicjowanie przepisów wewnętrznych w tym zakresie,

n)   podejmowanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej,

o)      kierowanie studentów na studia zagraniczne.”.

 

12.  Dotychczasowa treść § 23 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) koordynowanie procesu zawierania umów z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi   

w obszarze współpracy naukowo-badawczej,”.

 

13.  W § 23 w pkt 5) skreśla się lit. d) i e).

14.  Dotychczasowa treść § 23 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

,,7) zawieranie umów cywilnoprawnych z promotorem, osobami przygotowującymi recenzje              w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu   profesora, a także członkami komisji habilitacyjnej oraz przyznawanie dodatkowego       wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w przewodach doktorskich,”.

 

15.  Dotychczasowa treść § 23 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

„9)  nadzór funkcjonalny nad działalnością naukowo-badawczą pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich,”.

 

16.  Dotychczasowa treść § 23 pkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10)  koordynowanie procesu planowania i organizacji badań naukowych,”.

 

17.  W § 23 skreśla się pkt 11) oraz pkt 13).

18.  Dotychczasowa treść § 23 pkt 14) otrzymuje brzmienie:

„14) nadzór funkcjonalny nad realizacją procedur w zakresie nadawania stopni naukowych
                i tytułów naukowych,”.

 

19.  W § 23 skreśla się pkt 15) oraz pkt 17-20).

20.  Dotychczasowa treść § 23 pkt 21) otrzymuje brzmienie:

 

„21)  nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej, Wydawnictwa oraz Archiwum.”.

21.  W § 23 dodaje się pkt 22-24) o następującej treści:

 ,,22) składanie oświadczenia woli w zakresie działalności naukowo-badawczej Uczelni
oraz w zakresie finansowania procedur związanych z uzyskiwaniem przez pracowników stopni naukowych i tytułów naukowych,

  23) zawieranie umów w zakresie działalności naukowo-badawczej oraz mobilności                                                              akademickiej,

  24)  rozstrzyganie spraw spornych związanych z parametryzacją działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich.”.

 

22.  W § 25 w pkt 17) dodaje się lit. e) i f) o następującej treści:

„e) prawidłowość, rzetelność i terminowość wnioskowania do MNiSW o dotację statutową
oraz raportowania w tym zakresie,

f)    prawidłowość, rzetelność i terminowość przeprowadzania oceny parametrycznej nauczycieli    akademickich zatrudnionych na wydziale,”.

 

23.  Dotychczasowa treść § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sprawach niewymienionych w niniejszym regulaminie kompetencje dziekana określa Statut Uczelni oraz ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o zasadach finansowania nauki.”.

 

24.  Dotychczasowa treść § 30 ust. 5 pkt 3) lit d) otrzymuje brzmienie:

„d)  ustalanie stawek odpłatności za: wynajem pomieszczeń, korzystanie z miejsc na parkingu,   dzierżawę gruntu,”.

 

25.  Dotychczasowa treść § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Do zakresu zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy zapewnianie  przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez:

1)      sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

2)      nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,

3)      nadzorowanie przestrzegania zasad określonych w dokumentacji, o której jest mowa
w pkt 2,

4)      zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

5)      prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,

6)      nadawanie i odwoływanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
oraz prowadzenie ewidencji tych upoważnień.”.

 

26.  Dotychczasowa treść § 52 otrzymuje brzmienie:

 

㤠52

1.      W skład Działu Nauczania wchodzą:

1)      Biuro Rekrutacji,

2)      Biuro Rozliczeń Dydaktyki,

3)      Biuro Jakości Kształcenia,

4)      Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów,

5)      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich.

2.       Do zadań Biura Rekrutacji należy w szczególności:

1)    wykonywanie zadań związanych z promocją oferty edukacyjnej Uczelni:

a)      weryfikacja materiałów do informatorów i folderów dla kandydatów na studia,

b)      przekazywanie informacji dotyczących szczegółowych zasad rekrutacji,

2)    wykonywanie zadań związanych z rekrutacją na studia, tj.:

a)       udzielanie informacji kandydatom na studia,

b)    czuwanie nad zgodnością przebiegu rekrutacji z uchwałą senatu w sprawie przyjęć
na studia,

c)       współpraca z komisjami rekrutacyjnymi,

d)    obsługa administracyjna cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia
oraz odbywających studia (w tym studia doktoranckie) w Uczelni,

e)     przyjmowanie protokołów wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz analizowanie ich zgodności z ustalonym limitem przyjęć i przepisami wewnętrznymi,

f)     przyjmowanie od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dokumentacji związanej z przesunięciami do limitu przyjęć oraz wnioskami o dodatkowe nabory,

g)       prowadzenie obsługi administracyjnej Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej,

h)       sporządzanie sprawozdań z rekrutacji,

i)      prowadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi dokumentacji dotyczącej rekrutacji na studia,

3)    wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych/kursów dokształcających:

a)    sprawdzanie wniosków w sprawie powołania studiów podyplomowych/kursów dokształcających z przepisami wewnętrznymi (zarządzenie, regulamin),

b)    prowadzenie korespondencji listownej i elektronicznej związanej z rekrutacją
na studia podyplomowe/kursy dokształcające,

c)       udzielanie informacji kandydatom na studia/kursy,

d)    współpraca z komisjami rekrutacyjnymi i kierownikami studiów podyplomowych/kursów,

e)     weryfikowanie list osób przyjętych na studia podyplomowe/kursy dokształcające z kryteriami przyjęć,

f)        sprawdzanie teczek osobowych słuchaczy/uczestników,

g)     prowadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi dokumentacji dotyczącej studiów podyplomowych//kursów dokształcających (wnioski, listy przyjętych),

4)    sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych,

5)    prowadzenie obsługi administracyjnej Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich.

3.       Do zadań Biura Rozliczeń Dydaktyki należy w szczególności:

1)       rozliczanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich:

a)       przyjmowanie w wyznaczonych terminach kart obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich i analiza ich zgodności z organizacjami zajęć
oraz obowiązującymi przepisami,

b)       prowadzenie w ramach jednostek organizacyjnych ewidencji alfabetycznej, zawierającej imię, nazwisko i stanowisko nauczyciela akademickiego oraz rodzaj zleconych zajęć (wykład, ćwiczenia, prace magisterskie itp.),

c)       monitorowanie zmian w obciążeniach dydaktycznych powstałych w wyniku aneksów,

d)       przygotowywanie zleceń wypłat za godziny ponadwymiarowe (Biuro odpowiada
za zgodność tych rozliczeń z obowiązującymi przepisami),

e)       na podstawie wniosków jednostek dydaktycznych sporządzanie zleceń wypłat
za godziny przeliczeniowe z tytułu innych zajęć nauczycieli akademickich (Biuro odpowiada za zgodność tych wniosków z właściwymi przepisami i planami studiów),

2)       rozliczanie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach umów cywilnoprawnych:

a)       sprawdzenie umów pod względem zgodności z organizacją zajęć,

b)       rejestrowanie umów,

c)       sporządzenie w ramach jednostek organizacyjnych ewidencji alfabetycznej, zawierającej imię, nazwisko i stanowisko osoby oraz rodzaj zleconych zajęć (wykład, ćwiczenia, prace magisterskie itp.),

d)       ewidencjonowanie w każdym miesiącu liczby godzin dydaktycznych zrealizowanych przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
(na podstawie rachunków realizacji godzin nadsyłanych z instytutów
oraz sprawdzenia tych rachunków z umową),

e)       nanoszenie zmian powstałych w wyniku aneksów do umów,

f)        sporządzanie listy wypłat w każdym miesiącu dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych i przekazywanie listy do Działu Płac,

3)     prowadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi  następującej dokumentacji dotyczącej jednostek organizacyjnych:

a)       plany studiów wraz z zatwierdzonymi przez radę wydziału aneksami,

b)       organizacje zajęć dydaktycznych poszczególnych kierunków studiów na każdy rok akademicki,

c)       umowy cywilnoprawne,

4)       zamawianie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania przeznaczonych do dokumentacji przebiegu toku studiów.

4.     Do zadań Biura Jakości Kształcenia należy w szczególności:

1)       wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem i doskonaleniem jakości kształcenia
oraz z obsługą Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK)
na poziomie uczelnianym:

a)      organizacja spotkań i szkoleń,

b)      protokołowanie posiedzeń komisji,

c)      współpraca z Pełnomocnikiem Rektora UJK ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,

2)      przetwarzanie informacji i dokumentów Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK):

a)      przygotowywanie wzorów aktów prawnych związanych z jakością kształcenia,

b)      przygotowywanie wzorów dokumentów związanych z jakością kształcenia,

c)      prowadzenie korespondencji listownej i elektronicznej związanej z jakością kształcenia,

d)      prowadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi dokumentacji dotyczącej jakości kształcenia,

3)       zapoznawanie się na bieżąco z aktualnymi przepisami dotyczącymi WSZJK,

4)       wspomaganie działań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia,

5)       współpraca przy opracowywaniu raportów z badań ankietowych,

6)       współpraca przy opracowywaniu raportów z ocen wewnętrznych i rekomendacji,

7)       udział w pracach zespołów opracowujących ankiety i procedury w ramach WSZJK.

5.       Do zadań Biura Wymiany Studentów i Doktorantów należy w szczególności:

1)      koordynacja  międzynarodowych programów, szkoleń i stypendiów dla studentów i doktorantów,

2)      obsługa wymian studentów i doktorantów Uczelni w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych,

3)      organizacja pobytów w Uczelni studentów i doktorantów będących obcokrajowcami,

4)      przygotowywanie dokumentów i rozliczeń finansowych związanych z zagranicznymi wyjazdami studentów i doktorantów Uczelni,

5)      współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie działań realizowanych
przez Biuro,

6)      opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań dotyczących udziału studentów i doktorantów w wymianie międzynarodowej na potrzeby wewnętrzne, MNiSW, Komisji Europejskiej, Narodowej Agencji Programu Erasmus+, rankingów itd.,

7)      przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w obszarze wymiany studentów i doktorantów,

8)      koordynacja programu Erasmus+:

a)      opracowywanie, zawieranie i prowadzenie rejestru umów zawartych w ramach programu Erasmus+,

b)      obsługa administracyjna, organizacyjna, prawna i finansowa programu Erasmus+,

c)      promocja programu Erasmus+ w Uczelni.

6.       Do zadań Stanowiska ds. Studiów Doktoranckich należy w szczególności:

1)       udział w pracach dotyczących przygotowywania aktów prawa wewnętrznego w zakresie studiów doktoranckich,

2)       wykonywanie zadań związanych z rekrutacją i prowadzeniem studiów doktoranckich:

a)      udzielanie informacji kandydatom na studia doktoranckie,

b)      współpraca z komisjami rekrutacyjnymi i kierownikami studiów doktoranckich,

c)      weryfikowanie list osób przyjętych na studia doktoranckie z kryteriami przyjęć,

d)      prowadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi dokumentacji dotyczącej studiów doktoranckich (wnioski, listy przyjętych, programy kształcenia),

3)       wykonywanie zadań związanych z ofertą oraz zasadami przyznawania stypendiów
dla uczestników studiów doktoranckich:

a)       opracowanie zasad szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich w Uczelni, tzn.: liczby i wysokość stypendium, wzory decyzji, odwołania od decyzji o przyznaniu stypendium, weryfikacja listy wypłat stypendiów,

b)       monitorowanie wypłat stypendiów,

4)       koordynowanie Programu MOST w Uczelni.”.

 

27.  Dotychczasowa treść § 57 otrzymuje brzmienie:

 

㤠57

1.      W skład Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą wchodzą:

1)      Biuro Krajowych Programów Badawczych,

2)      Biuro Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych.

2.      Do zadań Biura Krajowych Programów Badawczych należy w szczególności:

1)      w zakresie finansowania w ramach dotacji statutowej:

a)      wystawianie zleceń na realizację prac badawczych finansowanych w ramach otrzymywanej przez wydziały dotacji statutowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz na zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,

b)      potwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych dotyczących wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektów badawczych finansowanych z dotacji statutowej,

c)      archiwizowanie dokumentacji projektów badawczych (wnioski, sprawozdania),

d)      współpraca z Działem Księgowości w zakresie uzgadniania kosztów
oraz z dziekanami w zakresie przekazywania informacji nt. wykorzystania środków pochodzących z dotacji statutowej oraz  przygotowywania raportów do MNiSW,

2)      w zakresie realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków pochodzących
z krajowych źródeł zewnętrznych:

a)      doradztwo i wsparcie formalne w zakresie przygotowywania przez zainteresowanych wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów badawczych z krajowych źródeł zewnętrznych,

b)      potwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych dotyczących wydatków  w trakcie realizacji projektów,

c)      współpraca z kierownikami projektów w zakresie przygotowywania części finansowej raportów z realizacji projektu,

d)      archiwizacja dokumentacji projektów badawczych obsługiwanych przez Dział (wniosek, umowa, raporty),

e)      opracowywanie danych statystycznych dot. projektów badawczych realizowanych
w Uczelni, finansowanych z krajowych źródeł zewnętrznych,

3)      prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych w zakresie działalności badawczej
w ramach działań obsługiwanych przez Biuro,

4)      prowadzenie w systemie ZSI.OK ewidencji realizowanych w Uczelni projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych,

5)      przygotowywanie we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych oraz  Działem Innowacji i Transferu Technologii danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie nauki,

6)      w zakresie rozwoju kadry:

a)      przygotowywanie danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie funduszu przeznaczonego na rozwój kadry,

b)      prowadzenie i ewidencja korespondencji w zakresie finansowania procedur mających na celu nadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego pracownikowi Uczelni, które przeprowadzane są poza Uczelnią,

c)      przygotowywanie umów w zakresie refundacji przez jednostki zatrudniające kandydatów do stopnia naukowego lub tytułu naukowego niebędących pracownikami Uczelni lub samych kandydatów  kosztów procedur w zakresie nadawania stopni naukowych lub tytułów naukowych,

d)      wystawianie faktur w zakresie refundacji kosztów procedur związanych z nadaniem stopnia naukowego lub tytułu naukowego,

7)      przygotowywanie decyzji w zakresie urlopów naukowych,

8)      ewidencja wniosków o organizację w Uczelni konferencji naukowych oraz dokumentów związanych z ich rozliczeniem,

9)      koordynacja prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ZSI w obszarze nauki,

10)  koordynacja systemu POL-on w obszarze nauki,

11)  obsługa Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy
z Zagranicą,

12)  prowadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych przez Dział.

3.      Do zadań Biura Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych należy w szczególności:

1)      w zakresie realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach Programów Międzynarodowych, w tym mobilności akademickiej oraz Programów Ramowych UE:

a)      doradztwo i wsparcie formalne w zakresie przygotowywania przez zainteresowanych wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych,

b)      potwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych dotyczących wydatków  w trakcie realizacji projektów,

c)      współpraca z kierownikami projektów w zakresie przygotowywania części finansowej raportów z realizacji projektu,

d)      archiwizacja dokumentacji projektów badawczych obsługiwanych przez Dział (wniosek, umowa, raporty),

e)      opracowywanie danych statystycznych dot. projektów badawczych realizowanych
w Uczelni w ramach Programów Międzynarodowych,

2)      w zakresie współpracy z zagranicą:

a)      opracowywanie projektów umów o współpracy międzynarodowej szczebla uczelnianego,

b)      prowadzanie rejestru umów o współpracy międzynarodowej szczebla uczelnianego,

c)      organizacja wizyt delegacji z uczelni zagranicznych przyjeżdżających
na zaproszenie władz Uczelni,

d)      obsługa administracyjna obcokrajowców odbywających staż naukowy w Uczelni,

e)      rozliczanie środków przeznaczonych na współpracę z zagranicą,

f)       współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych,

3)      przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w obszarze współpracy z zagranicą,

4)      prowadzenie w systemie ZSI.OK ewidencji realizowanych w Uczelni projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych,

5)      przygotowywanie we współpracy z Działem Innowacji i Transferu Technologii danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie nauki,

6)      sporządzanie budżetu kosztów dotyczących zadań realizowanych przez biuro
i koordynowanie jego realizacji,

7)      prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych finansowanych w zakresie prowadzonej współpracy z zagranicą i gromadzenie dokumentacji z tego zakresu (umowy o dzieło, umowy zlecenia, rachunki w ramach realizowanych przedsięwzięć w zakresie współpracy z zagranicą),

8)      kontrola formalno-rachunkowa realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy
z zagranicą.”.

 

28.  Skreśla § 58.

29.  Dotychczasowa treść § 63 otrzymuje brzmienie:

 

㤠63

       Do obowiązków Działu Zabezpieczenia Informatycznego należy w szczególności:

1)      w Sekcji Infrastruktury Teleinformatycznej zapewnienie funkcjonowania i rozwoju łączności informatycznej i telefonicznej Uczelni poprzez administrowanie, konserwację, nadzór oraz rozbudowę sieci i jej urządzeń aktywnych oraz współpracę z zewnętrznymi dostawcami usług w tym zakresie; w szczególności:

a)      uzgadnianie zasad tworzenia przyłączy i transmisji danych,

b)      nadzorowanie budowy lub zestawiania fizycznych, zewnętrznych przyłączy do Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (SK),

c)      konserwacja i monitorowanie funkcjonowania traktów światłowodowych,

d)      monitorowanie i koordynacja parametrów łączy sieci teleinformatycznej, konfiguracja zestawianych traktów i utrzymywanie określonych z dostawcą parametrów,

e)      monitorowanie instalacji okablowania strukturalnego – diagnostyka, planowanie inwestycji,

f)       monitorowanie systemów zasilania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji serwerowi
w węzłach szkieletowych sieci komputerowej,

g)      zarządzanie urządzeniami sieci szkieletowej i organizacją fizycznych segmentów sieci i sieci wirtualnych,

h)      zarządzanie zakresem adresowym i ruchem sieciowym w SK,

i)            administrowanie siecią bezprzewodową oraz serwisowanie punktów dostępowych sieci bezprzewodowej,

j)            zarządzanie systemem wykrywania anomalii w ruchu sieciowym,

k)      administrowanie zintegrowanym systemem łączności telefonicznej,

l)            zarządzanie systemem dystrybucji treści cyfrowych,

m)    administrowanie systemem zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi
z bezpieczeństwem oraz opracowywanie i aktualizowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa sieci i urządzeń sieciowych,

n)      opracowanie i aktualizowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego Uniwersytetu (w obszarze kontroli dostępu, zasilania, chłodzenia, klimatyzacji i ppoż.  w porozumieniu z odpowiednimi pracownikami Uczelni oraz służbami spoza Uniwersytetu),

o)      nadzorowanie realizowanych w Uczelni inwestycji teleinformatycznych
i opracowywanie stosownej dokumentacji,

p)      prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych w zakresie działań merytorycznych komórki i ich zgodności z aktualnymi przepisami,

2)      w Sekcji Infrastruktury Serwerowej zapewnienie działania i rozwoju usług sieciowych poprzez administrowanie oraz nadzór nad serwerami sieciowymi, serwerami aplikacyjnymi, systemami operacyjnymi oraz usługami sieciowymi; sekcja odpowiada za bezpieczeństwo serwerów, usług sieciowych oraz danych, a zwłaszcza za działanie systemu ich kopii;  w szczególności:

a)      administrowanie zasobami serwerowymi i macierzami,

b)      administrowanie systemami wirtualizacji, kopii zapasowych i usług sieciowych,

c)      administrowanie systemami operacyjnymi i usługami sieciowymi, m.in.: WWW, poczty elektronicznej, usług katalogowych, baz danych,

d)      zarządzanie systemem wykrywania anomalii związanych z zasobami serwerowymi, systemowymi i usług sieciowych,

e)      zarządzenie systemami równoważenia obciążeń systemów serwerowych,

f)       administrowanie systemem zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem serwerów, usług sieciowych i danych oraz opracowywanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa w wyżej wymienionym zakresie,

g)      opracowanie i aktualizowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa serwerów, systemów operacyjnych i usług sieciowych,

h)      tworzenie, administrowanie i rozwój usług sieciowych dla potrzeb ogólnouczelnianych, m.in. wspomagających proces dydaktyczny (m.in. system elektronicznej rekrutacji),

i)            projektowanie struktury, budowa i wdrażanie serwisów informacyjnych oraz publikacja informacji publicznych,

j)            prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych w zakresie działań merytorycznych komórki i ich zgodności z aktualnymi przepisami,

3)      w Sekcji Aplikacji i Wsparcia Informatycznego zapewnienie działania i rozwoju ZSI poprzez administrowanie, konserwację, serwis oraz nadzór nad serwerami aplikacyjnymi
i oprogramowaniem oraz wsparcie techniczne dla użytkowników oprogramowania; sekcja odpowiada za bezpieczeństwo aplikacji oraz danych i systemu ich kopii;
w szczególności:

a)      opracowanie i aktualizowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa aplikacji
i danych,

b)      administrowanie serwerami ZSI,

c)      administrowanie aplikacjami ZSI,

d)      administrowanie obszarem przetwarzania danych w zakresie systemów kopii zapasowych,

e)      administrowanie systemem zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi
z bezpieczeństwem oraz opracowywanie i aktualizowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa aplikacji, danych i systemu kopii zapasowych,

f)       administrowanie systemem ochrony antywirusowej,

g)      wsparcie informatyków wydziałowych w zakresie rozwiązywania problemów
z systemami aplikacyjnymi,

h)      opracowywanie zestawień danych do rozliczeń publiczno-prawnych z aplikacji,

i)            wydruk Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Doktoranckiej i Elektronicznej Karty Pracowniczej,

j)            obsługę multimedialna centralnych uroczystości ogólnouczelnianych,

k)      dystrybucję i inwentaryzację oprogramowania oraz licencji,

l)            administrowanie systemem POL-on,

m)    prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych w zakresie działań merytorycznych komórki i ich zgodność z aktualnymi przepisami,

4)      na Stanowisku ds. Rozliczeń i Dokumentacji Teleinformatycznej:

a)      rozliczanie systemów teleinformatycznych Uczelni zgodnie z przyjętymi zasadami przyłączy i transmisji danych na podstawie uzgodnień formalno-prawnych,

b)      inwentaryzacja i ewidencjonowanie składników majątku w zakresie centralnej infrastruktury teleinformatycznej,

c)      należyte zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie
z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,

d)      sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna wymagana aktualnymi przepisami prawa, w tym system POL-on,

e)      udział w przygotowaniu planu zamówień publicznych oraz planu rzeczowo-finansowego.”.

 

30.  Skreśla się § 64.

31.  Skreśla się § 71.

 

§ 2

 

1.      W zarządzeniu Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku oraz zarządzeniem  Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, dotychczasowe załączniki nr 1, 2, 3
i 4 zastępuje się nowymi załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

2.      Nowe załączniki nr 1, 2, 3 i 4, o których jest mowa w ust.1, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2015-11-16 12:05:37
Data aktualizacji:2018-02-01 11:21:42

Liczba wyświetleń strony: 1829

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka