Traci moc na podstawie zarządzenia nr 113/2019

Zarządzenie Nr 78/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 października 2015 r.


w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w związku z § 2 ust. 5 i § 7 pkt 1 Uchwały Senatu Nr 75/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    Do podstawowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK) należy:

1)        opracowanie strategii zapewniania jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014 poz. 1370) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz.U. 2014 poz. 1356).

2)        określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia,

3)        przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia,

4)        przedstawianie Senatowi UJK corocznego raportu z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia,

5)        ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

6)        wspieranie i monitorowanie działań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia,
w tym przekazywanie uczelnianych rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia,

7)        upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia,

8)        opracowanie wzorów dokumentów, wykorzystywanych w procesie realizacji zadań, obejmujących doskonalenie jakości kształcenia.

2.    W skład UKJK wchodzą Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK) i Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).

3.    Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

1)        opracowanie procedur oceny stanu wyjściowego i rekomendacji w oparciu o uzyskane wyniki ankietyzacji ogólnouniwersyteckiej i samooceny na wydziałach i jednostkach międzywydziałowych,

2)        opracowanie dokumentacji w zakresie zapewniania jakości kształcenia w Uczelni,

3)        opracowywanie działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia w Uczelni oraz sporządzanie harmonogramów ich wdrażania,

4)        opiniowanie programów kształcenia i zakładanych efektów kształcenia dla obszaru/obszarów zgodnie z KRK,

5)        wspieranie rozwoju różnych form kształcenia przez całe życie i ich upowszechnianie,

6)        zapewnienie serwisu informacyjnego dotyczącego działań projakościowych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz innych form przekazywania informacji,

7)        monitorowanie mobilności studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych
i administracyjnych,

8)        wspieranie doskonalenia metod systemu nagradzania nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

9)        wspieranie, monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia na wydziałach,

10)    przygotowywanie rekomendacji w zakresie działań projakościowych dla Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia,

11)    publikowanie informacji i aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia zarówno polskich jak i z Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

4.    Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

1)      przeprowadzenie oceny stanu wyjściowego w zakresie jakości kształcenia w skali  Uczelni, wydziałów i jednostek międzywydziałowych,

2)        monitorowanie realizacji wytycznych zawartych w procedurach z zakresu zapewniania
i doskonalenia jakości kształcenia, opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,

3)        przygotowywanie i koordynowanie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,

4)        analizowanie wyników ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,

5)        publikowanie wyników oceny jakości kształcenia w Uczelni,

6)        opiniowanie metod weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia zgodnie z KRK,

7)        monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,

8)        przeprowadzenie oceny poprawności i skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

9)        wizytowanie wydziałów i jednostek międzywydziałowych,

10)    monitorowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

11)    oraz realizacja zadań określonych w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

5.    W ramach Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia tworzy się Podzespół ds. Kształcenia Nauczycieli (PKN) i Podzespół ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych (PSDiP)

6.    Do zadań Podzespołu ds. Kształcenia Nauczycieli należy:

1)        wspieranie, monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia nauczycielskiego na wydziałach,

2)        analiza zgodności programu kształcenia nauczycieli na studiach wyższych i studiach podyplomowych z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

3)        formułowanie propozycji zmian w programach kształcenia nauczycieli oraz działań, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia nauczycieli,

4)        nadzór nad tworzeniem grup kształcenia nauczycielskiego na wydziałach Uczelni, realizujących moduł nauczycielski.

7.    Do zadań Podzespołu ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych należy:

1)        wspieranie, monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych,

2)        analiza zgodności programu kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

3)        opiniowanie programów kształcenia studiów doktoranckich i podyplomowych,

4)        formułowanie propozycji zmian w programach kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia,

5)        analiza adekwatności metod weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych.

8.    W przypadku studiów doktoranckich i podyplomowych kształcących nauczycieli nie stosuje się zapisów ust.7.

 

§ 2

 

1.  Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia realizuje swoje zadania określone w § 1 poprzez:

1)        wizytacje,

2)        ocenę pracy wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia,

3)        analizę dokumentów z zakresu jakości kształcenia,

4)        konsultacje.

2.  Członkowie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia mają prawo do wglądu do dokumentacji w zakresie określonym zadaniami  komisji, w tym prawo do uzyskania kserokopii dokumentów.

 

§ 3

 

1.    Do podstawowych zadań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK) należy:

1)        wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,

2)        analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale,

3)        przedstawianie dziekanowi propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia na wydziale,

4)        udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do akredytacji państwowej i resortowej,

5)        wnioskowanie zmian w programach kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (pracodawców, studentów i absolwentów),

6)        wnioskowanie o dokonanie zmian w sposobach prowadzenia zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (studenci i absolwenci),

7)        wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych  efektów kształcenia,

8)        przedstawianie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyników samooceny i planów działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia wraz z harmonogramem ich wdrażania w formie corocznego sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, na obowiązującym druku (załącznik 1).

2.    Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio do Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.

3.    W skład WKJK wchodzą Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZJK) i Wydziałowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).

4.    Do zadań Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia należy:

1)        opracowanie oceny stanu wyjściowego w oparciu o uzyskane wyniki samooceny na wydziałach,

2)        opracowanie dokumentacji w zakresie zapewniania jakości kształcenia specyficznej dla wydziału  (przygotowanie części ankiety specyficznej dla wydziału),

3)        opiniowanie propozycji zmian w programach kształcenia,

4)        opiniowanie nowych programów kształcenia z uwzględnieniem:

a)    potrzeb rynku pracy,

b)   wyników monitorowania karier absolwentów,

c)    zakładanych efektów kształcenia,

5)  monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych,

6)  monitorowanie procesu dyplomowania,

7)  monitorowanie zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej,

8)   opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć,

9) opracowywanie rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na wydziale
w oparciu o raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.

5.   Do zadań Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

1)   przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego według wytycznych Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,

2)   przygotowywanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych,

3)   sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych,

4)   monitorowanie wprowadzania rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale,

5)   publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale (wyniki badań ankietowych),

6)   opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK,

7)   opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia,

8)   monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej,

9)   monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych.

 

§ 4 

 

1.        W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie wydziału powołuje się Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia.

2.        Do zadań Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia należy:

1)      analiza programów kształcenia pod kątem oceny efektów kształcenia, stanowiąca podstawę ich doskonalenia,

2)      monitorowanie osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia,

3)      analiza kart przedmiotów, uwzględniająca dobór metod, dobór literatury, określenie wymagań wstępnych, nakład pracy własnej studenta, punkty ECTS, odniesienie efektów przedmiotowych (modułowych) do kierunkowych, adekwatność metod oceny,

4)      analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz przestrzegania regulaminu prac dyplomowych,

5)      analiza dostępności dla studenta pracowników naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami akademickim,

6)      analiza współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie realizowanego/modyfikowanego/przygotowywanego programu kształcenia,

7)      analiza udziału studentów w procesie tworzenia i oceny programu kształcenia,

8)      opiniowanie wzorów suplementów do dyplomu wydawanych w danym roku akademickim,

9)      przedstawianie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyników samooceny z zakresu jakości kształcenia w formie corocznego sprawozdania z działalności Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia, na obowiązującym druku (załącznik 2).

 

§ 5

 

1.      Traci moc zarządzenie rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 69/2013 z dnia 8 października 2013 r. sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor
Data wytworzenia:2015-10-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-10-19 12:36:03
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-04 09:59:04

Liczba wyświetleń strony: 1790

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka