Zarządzenie  Nr 39/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 40/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie ustalenia liczebności grup i form zajęć dydaktycznych

 

           Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy pkt 3 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W § 1 dotychczasową treść ust. 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ 1.Ustala się następujące formy zajęć zorganizowanych i liczebność grup z wyłączeniem ćwiczeń artystycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

 

Symbol grupy

Nazwa grupy

Forma zajęć

Liczba studentów
w grupie

 
 

W

wykładowa

wykłady inne niż wymienione poniżej

wykład jest prowadzony zgodnie z planem studiów dla studentów danego kierunku studiów, zaleca się łączyć wykłady tego samego przedmiotu dla całego wydziału lub kilku kierunków

 

WS

wykładowa specjalnościowa

wykład specjalnościowy, wykład monograficzny, wykład w grupie przedmiotów obieralnych
i fakultatywnych

20

 

C

ćwiczeniowa

ćwiczenia audytoryjne,  ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego, ćwiczenia metodyczne, ćwiczenia projektowe, konwersatorium

20

 

J

językowa

warsztaty, lektoraty języków obcych

20

 

L

laboratoryjna

ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, pracownia dyplomowa, pracownia specjalistyczna, ćwiczenia nauki  i doskonalenia pływania

12

 

LS

pracownia dyplomowa, ćwiczenia laboratoryjne,  realizowane w wysoko wyspecjalizowanych  laboratoriach badawczych

6

 

S

seminaryjna

proseminarium, seminarium wynikające z planu studiów

12

 

SD

seminarium doktorskie

1

 

P

ćwiczeń praktycznych

ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia artystyczne, ćwiczenia metodyczne w szkole, ćwiczenia rehabilitacji ruchowej

10

 

 

PZ

ćwiczeń praktycznych
w placówkach ochrony zdrowia

zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe

6

 

2.      W § 1 dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. Jeżeli liczba studentów danego roku i kierunku studiów jest większa o 25% od liczby studentów w grupie określonej w ust. 1 albo jej całkowitej wielokrotności, liczbę grup można zwiększyć o 1.”

3.      Określa się nowy wzór załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2015 roku. 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-29 13:52:53
Data aktualizacji:2015-05-29 13:52:53

Liczba wyświetleń strony: 2529

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka