Zarządzenie Nr 62/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 września 2015 roku

w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe, studia doktoranckie,  studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia w roku akademickim 2015/2016

    Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, Nr 572 z późn. zm.), § 17, 18 i 19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe stacjonarne oraz studia doktoranckie na zasadach odpłatności wnoszą opłatę w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.     W przypadku prowadzenia studiów w języku obcym opłata określona w załączniku do zarządzenia zostaje zwiększona o 50%.

3.      Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe niestacjonarne wnoszą opłatę w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

4.      Cudzoziemcy przyjmowani na studia wyższe oraz studia doktoranckie na zasadach odpłatności wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 400,00 zł, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.

§ 2

Cudzoziemcy podejmujący studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia wnoszą opłaty,
w tym opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

 § 3

1.     Opłaty, o których mowa w § 1-2 wnoszone są na rachunek bankowy uczelni.

2.     Opłaty za odbywanie studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć, zgodnie z programem studiów.

3.     Opłaty za odbywanie kursów dokształcających i szkoleń są wnoszone nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.

4.     W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach.

5.     W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności rektor, na wniosek zainteresowanego może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.

6.     Warunki odpłatności za usługi edukacyjne określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią
a studentem-cudzoziemcem, której wzór określa odrębne zarządzenie.

§ 4

1.      Cudzoziemcy przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, wnoszą opłaty zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą jednakże wnioskować do rektora
o obniżenie od początku roku akademickiego 2015/2016 opłaty do kwoty określonej
w niniejszym zarządzeniu.

2.      Niniejsze zarządzenie nie dotyczy posiadaczy ważnej Karty Polaka  podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

§ 5

1.    Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe, doktoranckie i podyplomowe na zasadach odpłatności.

2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-09-11 09:34:05
Data aktualizacji:2015-09-11 09:34:06

Liczba wyświetleń strony: 1304

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka