Zarządzenie Nr 51/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zasad odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

§ 1

1.        Uczestnicy studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub współuczestniczenia w ich prowadzeniu.

2.        Uczestnikom studiów doktoranckich może być powierzone prowadzenie zajęć na studiach wyższych lub uczestniczenie w ich prowadzeniu w formie: ćwiczeń, ćwiczeń terenowych,  ćwiczeń warsztatowych, zajęć laboratoryjnych, konwersatoriów, lektoratów, wykładów, seminariów dyplomowych.

3.        Wykłady i seminaria dyplomowe mogą być prowadzone przez uczestników studiów doktoranckich wyłącznie w formie współuczestniczenia.

4.        Zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych poszczególnym uczestnikom studiów doktoranckich na dany rok akademicki planuje kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym (promotorem) oraz dyrektorem właściwej jednostki organizacyjnej.

§ 2

1.        Obowiązkowy wymiar praktyk dla całego okresu studiów doktoranckich wynosi od 140 do 200 godzin dydaktycznych. 

2.        Roczny obowiązkowy wymiar praktyk wynosi:

1)      20 godzin dydaktycznych (w tym minimum 10 godzin w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych) - na pierwszym roku studiów,

2)      40  godzin dydaktycznych (w tym minimum 10 godzin w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych) - na wyższych latach studiów.

3.        Właściwa rada podstawowej jednostki organizacyjnej może zwiększyć wymiar praktyk do 90 godzin rocznie.

4.        Za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej uczestnicy studiów doktoranckich nie otrzymują wynagrodzenia.

5.        Wzór Karty praktyk uczestnika studiów doktoranckich  stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

1.        Traci moc Zarządzenie nr 15/2013 Rektora UJK w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad odbywania praktyk zawodowych przez uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.

2.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od roku akademickiego 2015/16.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-06-29 11:29:50
Data aktualizacji:2015-06-29 11:29:58

Liczba wyświetleń strony: 1412

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka