Traci moc na podstawie zarządzenia nr 12/2017

Zarządzenie Nr 67/2015

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 września 2015 roku

 

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014, poz. 131 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2012 poz. 631) z dnia 9 maja 2012 w sprawie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa oraz § 69 ust. 2 Statutu, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje się poniższych zmian:

 

1)        w § 1 treść ustępu 2 zastępuję się treścią w brzmieniu:

„2. Praktyki są realizowane zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku krajowymi ramami kwalifikacji, w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów, przy czym jeden tydzień praktyki zawodowej odpowiada 40 godzinom, z zastrzeżeniem kierunku lekarskiego, na którym jeden tydzień praktyk wakacyjnych oraz praktycznego nauczania klinicznego odpowiada 30 godzinom.”

 

2)        w § 1 dodaje się ustępy 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Praktyki wakacyjne (ciągłe) na kierunku lekarskim mają charakter indywidualny i realizowane są po zawarciu  porozumień z uprawnionymi placówkami opieki zdrowotnej wskazanymi przez studentów  i zatwierdzonymi przez UJK.  W przypadku braku  możliwości wskazania przez studenta  placówki opieki zdrowotnej spełniającej  wymogi prawne w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku  lekarskim  Uczelnia umożliwia realizację praktyk w formie grupowej w placówkach opieki zdrowotnej, z którymi posiada podpisane porozumienia na dany rok akademicki.

2b. Realizacja praktyki wakacyjnej na kierunku lekarskim w formie grupowej powinna odbywać się w grupach liczących od trzech do pięciu osób.”

 

3)      w § 6 treść punktu 3 zastępuję się treścią w brzmieniu:

„3) pracownik wydziałowego stanowiska ds. praktyk na Wydziale Lekarskim i Nauk
o Zdrowiu.”

 

4)      w § 8 treść ustępu 4 zastępuję się treścią w brzmieniu:

„4. opiekunom praktyk wskazanym w ust. 2 pkt 1 ) i 2) oraz Zakładom opieki zdrowotnej wskazanym w ust. 2 pkt 3), sprawującym opiekę nad praktykami śródrocznymi i ciągłymi na kierunku lekarskim w formie grupowej, wypłaca się na podstawie zawartej umowy, wynagrodzenie w wysokości:

1)      za opiekę nad grupą studentów wskazaną w § 1 ust 3 pkt 1) za jedną godzinę praktyki 10 złotych brutto,

2)      za opiekę nad grupą studentów wskazaną w § 1 ust 2b i ust. 3 pkt 2) za jedną godzinę praktyki 12 złotych brutto.”

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2015 r.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-09-25 13:55:34
Data aktualizacji:2017-01-25 14:48:35

Liczba wyświetleń strony: 1365

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka