Zarządzenie Nr 41/2015

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 maja 2015 roku

 

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim  2015/2016

 

            Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2015/2016 (Dz. U. z 2015 roku, poz. 712) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.            Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2015/2016 w wysokości:

1)   opłata rekrutacyjna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – 120,00 zł

2)   opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki – 85,00 zł

3)   opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie – 85,00 zł

4)   opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe – 80,00 zł

5)   opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające – 20,00 zł

2.            Opłata określona w § 1 ust.1 pkt.1 umożliwia rejestrację na dwa kierunki (postępowania rekrutacyjne) wybrane przez kandydata.

 

§ 2

 

1.            Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust.2.

2.            Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:

1)        braku potwierdzenia rejestracji i niedopuszczenia do postepowania rekrutacyjnego,

2)        nieuruchomienia kierunku studiów.

 

§ 3

 

1.            50 % wpływów z opłaty rekrutacyjnej przeznaczone jest na koszty  materiałów marketingowo-promocyjnych, ich przygotowania, obsługi i serwisu  elektronicznej rekrutacji oraz organizacja działań marketingowo - promocyjnych adresowanych do kandydatów na studia na szczeblu uczelnianym.

2.            Wpływy z opłaty rekrutacyjnej, o których mowa w ust. 1, pozostają w dyspozycji rektora.

3.            Pozostałe 50 % wpływów z wpłaty rekrutacyjnej przeznaczone jest na sfinansowanie 
w niezbędnej wysokości prac Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej, środki te pozostają w dyspozycji prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

4.            Niewykorzystane środki, o których mowa w ust. 3 zostają przekazane do dyspozycji dziekanów.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-06-08 15:07:39
Data aktualizacji:2015-06-08 15:07:39

Liczba wyświetleń strony: 1753

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka