Zarządzenie Nr  31/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 kwietnia 2015 roku

w sprawie przekazywania informacji do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych

 

      Na podstawie art. 167b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz  § 86 ust.1 Statutu zarządza się, co następuje:

 

          § 1

 

1.      W celu przekazania z Uniwersytetu informacji do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych w ramach Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on, wprowadza się do systemu informatycznego Uczelnia.XP niżej wymienione dane dotyczące prac dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po 30 września 2009 roku:

1)      tytuł pracy dyplomowej,

2)      imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej,

3)      imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej,

4)      imiona i nazwisko recenzentów pracy dyplomowej,

5)      datę zdania egzaminu dyplomowego,

6)      treść pracy dyplomowej.

2.      Dane o których mowa w ust. 1 za okres od 1 października 2009 roku do 30.09.2011 roku uzupełniają pracownicy Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Archiwum Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3.      Dane o których mowa w ust. 1 za okres od 1 października 2011 roku uzupełniają pracownicy właściwego dziekanatu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.      W przypadku przekazanie akt studentów za okres od 1 października 2011 roku do Archiwum, za przekazanie danych o których mowa w ust. 1 odpowiadają pracownicy Archiwum.

5.      Jeżeli w trakcie wprowadzania w systemie Uczelnia.XP danych pracownik stwierdzi, że nie ma technicznej możliwości wprowadzenia treści pracy dyplomowej wówczas zamiast pliku z pracą dyplomową załącza plik (bez znaków  diakrytycznych) o nazwie:

1)      „brak nosnika” - w przypadku stwierdzenia braku nośnika (CD, DVD) w teczce absolwenta;

2)      „brak odczytu” - w przypadku, gdy nie ma możliwości odczytu pliku;

3)      „brak pliku na nosniku” - w przypadku stwierdzenia braku pliku z pracą dyplomową na nośniku.

6.    Kierownik Archiwum i kierownicy dziekanatów raz na kwartał przekazują informację kierownikowi Działu Nauczania, dotyczącą ilości wprowadzonych danych do systemu Uczelnia.XP.

 

§ 2

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-12 12:56:07
Data aktualizacji:2015-05-12 12:56:07

Liczba wyświetleń strony: 1452

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka