Zarządzenie Nr 36/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 8 maja 2015 roku

zmieniające zarządzenie nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej

 

 

Na podstawie art. 167a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(t.j. Dz.U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 86 ust. 1 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      W § 1 dotychczasową treść ust. 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„3. Prace dyplomowe są sprawdzane pod względem weryfikacji autorstwa i samodzielności przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego Plagiat.pl. Sprawdzanie prac polega na zidentyfikowaniu zapożyczeń dotyczących znaczących fragmentów tekstu. Prace, w których w systemie Plagiat.pl wykryte zostaną zapożyczenia, wymagają dodatkowej analizy promotora.”  

 

2.      W § 1 dotychczasową treść ust. 4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„4. W przypadku powzięcia wątpliwości co do samodzielności pracy na etapie jej tworzenia przed ostatecznym złożeniem pracy do egzamin dyplomowego, promotor może jednokrotnie skierować pracę do wstępnej weryfikacji przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego Plagiat.pl.”

 

3.      W § 2 dotychczasową treść ust. 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 3. Tekst pracy zostaje poddany sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym Plagiat.pl przez promotora lub operatora systemu - informatyka wydziałowego lub inną osobę wskazaną przez dziekana wydziału.”

 

4.      W § 2 dotychczasową treść ust. 5 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„5. Jeżeli w wyniku oględzin raportu podobieństwa, praca zostanie uznana za niebudzącą wątpliwości, promotor drukuje raport skrócony, wypełnia protokół oceny oryginalności pracy na podstawie raportu podobieństwa systemu Plagiat.pl, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia oraz dopuszcza pracę do egzaminu dyplomowego/ złożenia rozprawy doktorskiej. Promotor może również wydrukować protokół oceny oryginalności pracy
z danymi na podstawie raportu podobieństwa systemu Plagiat.pl ze strony Plagiat.pl
i w takim przypadku nie ma konieczności drukowania raportu skróconego.”

 

5.      W § 2 dotychczasową treść ust. 6 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 6. Praca wymaga dodatkowej oceny przez promotora z powodu występowania zapożyczeń w

szczególności, gdy:

1) współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50 %,

2) współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 5%,

3) praca zawiera fragmenty tekstu ( co najmniej 25 słów) zidentyfikowane przez System jako „podobne”,

4) występuje duża ilość potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,

5) zachodzi zgodność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń,

6) cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia, np. niejednolite formatowanie, zwłaszcza w przypadku przypisów.”

 

6.      W § 2 skreśla się  ust. 7.

 

7.      Dotychczasową treść § 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Wszystkie prace, które zostały dopuszczone do obrony i przeszły procedurę antyplagiatową muszą być dodane do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl nie później niż w ciągu 7 dniu po zakończeniu procedury antyplagiatowej. Dodania prac do bazy dokonuje promotor/operator systemu - który poddał pracę sprawdzeniu w systemie Plagiat.pl.”

 

8.      Określa się nowy wzór załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-18 14:40:36
Data aktualizacji:2015-05-18 14:40:36

Liczba wyświetleń strony: 2653

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka