Traci moc na podstawie zarządzanie nr 47/2016

 Zarządzenie Nr 60/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 lipca 2015 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a partnerskimi uczelniami zagranicznymi

 

           

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1

 

W zarządzeniu 56/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ międzyUniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a partnerskimiuczelniami zagranicznymi, dokonuje się poniższych zmian:

 

1)      paragraf 16 otrzymuje brzmienie:

” § 16

 

1.      Student  zakwalifikowany  do  wyjazdu  na  zagraniczne  studia  w  ramach  programu zawiera  z Uczelnią umowę o zasadach odbywania studiów zagranicznych w przypadku przyznania mu  grantu ze środków programu, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2.      Student niepełnosprawny lub student posiadający uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego, który został zakwalifikowany do wyjazdu na studia zagraniczne w ramach programu, otrzymuje dofinansowanie z PO WER w ramach projektu Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zawiera z Uczelnią umowę, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.”

 

2)      w miejsce załączników nr 2 i 4, wprowadza się nowe załączniki nr 2 i 4.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-07-31 12:06:16
Data aktualizacji:2016-08-03 12:09:20

Liczba wyświetleń strony: 1682

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka