Zarządzenie Nr 72/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Prawa, Ekonomii
i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Na  podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W strukturze Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji
i Zarządzania dokonuje się poniższych zmian:

1)      zmienia się nazwy zakładów:

a)      Zakład Administracji i Nauk Prawnych na Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego,

b)      Zakład Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na Zakład Nauk o Bezpieczeństwie,

2)      powołuje się następujące zakłady:

a)      Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji,

b)      Zakład Prawa Cywilnego, Gospodarczego, Finansowego i Prawa Pracy,

c)      Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki,

d)      Zakład Historii, Filozofii i Teorii Prawa,

3)      po wprowadzeniu zmian, o których jest mowa w pkt. 1 i 2, dotychczasową treść
§ 2 Zarządzenia Nr 113/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji, zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

            ,,§ 2

 

W skład Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji wchodzą:

1)      Zakład Mikroekonomii,

2)      Zakład Makroekonomii i Finansów,

3)      Zakład Statystyki i Ekonometrii,

4)      Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji,

5)      Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej,

6)      Zakład Samorządu Terytorialnego,

7)      Zakład Ekonomii Międzynarodowej,

8)      Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego,

9)      Zakład Nauk o Bezpieczeństwie,

10)  Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji,

11)  Zakład Prawa Cywilnego, Gospodarczego, Finansowego i Prawa Pracy,

12)  Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki,

13)  Zakład Historii, Filozofii i Teorii Prawa.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-10-07 14:23:48
Data aktualizacji:2015-10-07 14:23:49

Liczba wyświetleń strony: 1207

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka