Zarządzenie Nr 93/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 grudnia 2015 roku  

w sprawie warunków udostępniania składników majątkowych Uniwersytetu niebędących infrastrukturą badawczą, pracownikom realizującym badania naukowe poza terenem Uniwersytetu

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:  

 

 

§ 1

Zarządzenie reguluje zasady udostępniania składników majątkowych niebędących infrastrukturą badawczą, stanowiących własność Uniwersytetu pracownikom realizującym badania naukowe poza jego terenem. 

 

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)      Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2)      kierowniku jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć dyrektora instytutu, kierownika samodzielnego zakładu lub katedry,kierownika jednostki międzywydziałowej,

3)      pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika naukowo-dydaktycznego lub pracownika naukowego, dla którego Uniwersytet stanowi podstawowe miejsce pracy,

4)      udostępnieniu składnika majątkowego niebędącego infrastrukturą badawczą – należy przez to rozumieć umożliwienie pracownikowi korzystania ze składnika majątkowego niebędącego infrastrukturą badawczą poza terenem Uniwersytetu,

5)      składnikach majątkowych – należy przez to rozumieć sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia
i przedmioty niezbędne do wykonania badań naukowych niebędące infrastrukturą badawczą, stanowiące własność Uniwersytetu,

6)      badaniach naukowych – należy przez to rozumieć badania podstawowe, badania stosowane oraz badania przemysłowe realizowane przez pracowników Uniwersytetu w ramach działalności badawczo- rozwojowej i statutowej.  

 

§ 3

Warunkiem udostępnienia składnika majątkowego niebędącego infrastrukturą badawczą pracownikowi realizującemu badania naukowe jest:

1)      przyznanie środków na finansowanie badań na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

2)      pisemny wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej o udostępnienie składnika majątkowego,

3)      uzyskanie pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej na udostępnienie składnika majątkowego,

4)      zawarcie umowy z Uniwersytetem o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, której wzór stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Udostępnienie składnika  majątkowego pracownikowi spełniającemu warunki, o których jest mowa
w § 3, polega na umożliwieniu korzystania z tego składnika w celu wykonywania badań naukowych poza terenem Uniwersytetu.

 

§ 5 

1.      Udostępnienie składnika majątkowego może trwać nie dłużej niż rok od chwili jego wydania.

2.      Po upływie terminu, o którym jest mowa w ust. 1, pracownik zobowiązany jest zwrócić udostępniony składnik majątkowy w stanie niepogorszonym.

3.      W przypadku nieukończenia badań naukowych w terminie, o którym jest mowa w ust. 1, pracownik może wystąpić z wnioskiem o kolejne udostępnienie składnika majątkowego; przepis
§ 3 stosuje się odpowiednio.

4.      Pracownik zwraca niezwłocznie składnik majątkowy niezależnie od terminu, o którym jest mowa w ust. 1, w przypadku zakończenia wykonywania badań naukowych.

5.      Udostępnienie składnika majątkowego oraz jego zwrot potwierdzane jest dokumentami finansowymi, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6 

1.      Pracownik, któremu udostępniono składnik majątkowy ponosi za ten składnik odpowiedzialność materialną, chyba że jego utrata lub uszkodzenie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

2.      Górną granicę odpowiedzialności pracownika za udostępniony składnik majątkowy stanowi cena zakupu ustalona na podstawie faktury zakupu wystawionej dla Uniwersytetu.

3.      Granica odpowiedzialności, ustalona zgodnie z ust. 2, jest niezmienna przez cały okres każdego udostępnienia danego składnika majątkowego, chyba że utrata lub uszkodzenie minia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

4.      Pracownik nie jest odpowiedzialny za zużycie składnika majątkowego będące wynikiem prawidłowego używania.

5.      Pracownik może na własny koszt ubezpieczyć udostępniony składnik majątkowy w wybranym zakładzie ubezpieczeń.

 

§ 7 

1.      Pracownikowi, któremu udostępniono składnik majątkowy  nie wolno oddawać go do korzystania osobom trzecim lub korzystać z niego na terenie innych uczelni lub placówek naukowych
bez pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej, pod rygorem jego zwrotu.

2.      Decyzję o zwrocie składnika majątkowego w przypadku, o którym jest mowa w ust. 1, podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

3.      Zwrot składnika majątkowego w trybie przepisu ust. 2 skutkuje możliwością wykorzystania go przez pracownika do badań naukowych jedynie na terenie Uniwersytetu.

 

§ 8 

1.      Kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo do kontroli udostępnionego składnika majątkowego przy udziale zainteresowanego pracownika. Pracownik zobowiązany jest udostępnić składnik majątkowy celem kontroli po uprzednim pisemnym powiadomieniu go o terminie kontroli
z 3-dniowym uprzedzeniem.

2.      W przypadku stwierdzenia – w wyniku kontroli – nieprawidłowości w korzystaniu
z udostępnionego składnika majątkowego, kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzje
o jego zwrocie. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9

1.        Traci moc Zarządzenie Nr 23/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie warunków udostępniania pracownikom realizującym badania naukowe składników majątkowych nabytych przez Uczelnię ze środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki.

2.        Do umów o odpowiedzialności materialnej zawartych na podstawie zarządzenia wskazanego w ust. 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-12-07 14:08:28
Data aktualizacji:2015-12-07 14:08:29

Liczba wyświetleń strony: 1324

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka