Zarządzenie Nr 73/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 października 2015 r.

 

w sprawie obowiązku składania przez pracowników UJK oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych

 

 

Na podstawie art. 4c ust. 9 pkt 1 i ust. 11 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.), art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

1.        Pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach stosunku pracy, o których jest mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni, zatrudnieni w ramach stosunku pracy w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych zobowiązani są do złożenia właściwemu dziekanowi oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.        Pracownicy, wskazani w ust. 1, którzy złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich przez UJK do liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych zobowiązani są także do złożenia oświadczenia o danych powiązanych  z działalnością badawczo-rozwojową, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.        Cofnięcie zgody, o której jest mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się poprzez złożenie właściwemu dziekanowi oświadczenia o cofnięciu zgody, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia. Do czasu złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody lub rozwiązania stosunku pracy dziekan właściwego wydziału jest upoważniony do zaliczenia pracownika do liczby zatrudnionych
na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych
lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych.

4.        Zmiana wydziału, w którym zatrudniony jest pracownik lub zmiana dziedziny lub dyscypliny naukowej, powoduje konieczność ponownego złożenia oświadczeń, o których jest mowa
w załącznikach 1 i 2.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-10-07 14:28:13
Data aktualizacji:2015-10-07 14:28:14

Liczba wyświetleń strony: 2900

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka