Zarządzenie Nr 97/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 grudnia 2016 roku

zmieniające zarządzenie nr 46/2014 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej

            Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 i § 6 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167), § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002 nr 27 poz. 271 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu rektora nr 46/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej w treści § 1 dodaje się ustępy 3 i 4 w następującym brzmieniu:

"3.   Za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży służbowej uznaje się miejscowość w której znajduje się jednostka organizacyjna Uniwersytetu, w której pracownik jest zatrudniony.

4.   W uzasadnionych przypadkach, na pisemny, umotywowany wniosek pracownika, za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży służbowej Rektor lub osoby wskazane w ust. 2 mogą uznać miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-05 12:09:59
Data aktualizacji:2016-12-05 12:10:52

Liczba wyświetleń strony: 1405

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka