Traci moc na podstawie zarządzenia nr 195/2023

Zarządzenie Nr 113/2019


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 listopada 2019 r.


w sprawie określenia szczegółowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia, wydziałowych komisji ds.kształcenia/komisji ds. kształcenia w filiach oraz zespołów działających na poziomie uczelni i wydziałów/filii w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 32, § 33, § 173 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z§ 4 ust. 4,§ 5 ust. 6, § 6 ust. 9 Uchwały Senatu
Nr245/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Do podstawowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia (UKK) w zakresie jakości kształcenia należy:
 1. opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
 2. określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia,
 3. wyrażanie opinii w sprawach należących do zadań prorektora właściwego do spraw kształcenia w zakresie, w jakim wystąpi o to rektor lub prorektor właściwy do spraw kształcenia,
 4. przedstawianie organom uczelni rekomendacji dotyczących kierunku i programu studiów (również programu studiów podyplomowych), w tym co do tworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów oraz modyfikacji programu studiów,
 5. przedstawianie rektorowi rekomendacji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia,
 6. monitorowanie, analizowanie jakości kształcenia na wydziałach, przygotowywanie rekomendacji w zakresie działań projakościowych dla Wydziałowych Komisji
  ds. Kształcenia,
 7. doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 8. przedstawianie Senatowi corocznego sprawozdania z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 9. publikowanie na właściwej podstronie internetowej uczelni informacji i aktów prawnych
  z zakresu jakości kształcenia,
 10. wykonywanie innych zadań określonych przez rektora lub przez Statut.
 1. Do zadań Zespołu ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się należy:
  1. przedstawianie opinii w sprawie:
 1. programów studiów dla tworzonych kierunków studiów,
 2. wprowadzanych modyfikacji w programach studiów,
 3. programów studiów podyplomowych w zakresie ich tworzenia i modyfikacji,
  1. przedstawianie stanowisk w sprawach oceny wewnętrznej wizytowanych jednostek Uczelni, na podstawie weryfikacji:
 1. programów studiów i zakładanych efektów uczenia się w ramach prowadzonych kierunków studiów w odniesieniu do PRK i ERK,
 2. zgodności kwalifikacji nauczycieli akademickich z prowadzonymi zajęciami,
 3. obsady zajęć przez osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych,
 4. procesu dydaktycznego między innymi: liczebności grup, realizacji pensum i godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich,
  1. wspieranie rozwoju różnych form kształcenia przez całe życie i ich upowszechnianie.
 1. Do zadań Zespołu ds. Ewaluacji WSZJK należy:
  1. monitorowanie i ocena skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uczelni poprzez:
 1. projektowanie, koordynowanie i analizowanie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych studentów i słuchaczy studiów podyplomowychw tym w szczególności:
 • w zakresie oceny nauczycieli akademickich,
 • jakości obsługi administracyjnej studentów i nauczycieli akademickich,
 1. projektowanie, koordynowanie i analizowanie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych wśród absolwentów studiów,
 2. projektowanie, koordynowanie i analizowanie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych wśród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 3. opracowywanie raportów i rekomendacji podsumowujących ankietyzację,
 4. wizytowanie jednostek uczelni,
 5. monitorowanie realizacji procedur z zakresu zapewniania jakości kształcenia, opracowanych przez Uniwersytecką Komisję ds. Kształcenia.
 1. Do zadań Zespołu ds. Kadry Dydaktycznej i Organizacji Procesu Kształcenia należy:
 1. monitorowanie procesu kształcenia, dbałość o jego właściwą organizację w oparciu
  o obowiązujące przepisy,
 2. przygotowywanie procedur związanych z procesem kształcenia oraz zgłaszanie propozycji ich modyfikacji,
 3. przedstawianie rekomendacji organom uczelni dotyczących organizacji procesu kształcenia
  po pozytywnym zaopiniowaniu przez UKK,
 4. przedstawianie propozycji organom uczelni dotyczących nagród dydaktycznych
  po pozytywnym zaopiniowaniu przez UKK,
 5. przedstawianie propozycji organom uczelni dotyczących oceny nauczycieli akademickich
  w zakresie aktywności dydaktycznej i organizacyjnej po pozytywnym zaopiniowaniu
  przez UKK,
 6. przedstawianie rekomendacji organom uczelni dotyczących zatrudniania na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych po pozytywnym zaopiniowaniu przez UKK,
 7. przedstawianie propozycji organom uczelni w sprawie wymogów kwalifikacyjnych
  na poszczególne kierunki i poziomy studiów po pozytywnym zaopiniowaniu przez UKK.
 1. Na poziomie uczelnianym mogą być tworzone podzespoły zadaniowe, których zadania określa właściwy prorektor ds. kształcenia.

§ 2

Do podstawowych zadań Wydziałowych Komisji ds. Kształcenia (WKK)/Komisji
ds. Kształcenia w Filii (KKF)
należy:

 1. wdrażanie procedur opracowanych przez Uniwersytecką Komisję ds. Kształcenia,
 2. opracowywanie dokumentacji w zakresie zapewniania jakości kształcenia specyficznej
  dla wydziału, w tym przygotowywanie procedur wydziałowych,
 3. analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale na podstronie internetowej wydziału/filii,
 4. przedstawianie dziekanowi propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia
  na wydziale,
 5. udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej i akredytacji resortowej,
 6. opiniowanie nowych programów studiów (a także ich załączników) oraz modyfikacja programów z uwzględnieniem w szczególności:
 1. potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego,
 2. wyników monitorowania karier absolwentów,
 3. zakładanych efektów uczenia się,
 1. wnioskowanie zmian w programach studiów między innymi na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (studentów i absolwentów),
 2. opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów uczenia się,
 3. opiniowanie/wnioskowanie wprowadzania zmian w organizacji procesu kształcenia
  oraz realizacji zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (studenci i absolwenci),
 4. monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych na wydziale/filii,
 5. opiniowanie tematów prac dyplomowych na podstawie analizy przeprowadzonej
  przez Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia,
 6. monitorowanie procesu dyplomowania,
 7. opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć dydaktycznych,
 8. wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych  efektów uczenia się,
 9. koordynowanie wydziałowych badań ankietowych,
 10. monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów
  i słuchaczy studiów podyplomowych,
 11. przedstawianie Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia do 30 września każdego roku wyników samooceny i planów działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia
  wraz z harmonogramem ich wdrażania w formie sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik 1.

§ 3

 1. Do zadań Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia należy:
 1. przygotowywanie nowych programów studiów z uwzględnieniem:
 1. potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego,
 2. wyników monitorowania karier absolwentów,
 3. zakładanych efektów uczenia się,
 1. analiza programów studiów pod kątem oceny efektów uczenia się, stanowiąca podstawę ich doskonalenia, w tym monitorowanie osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się
  przez studentów,
 2. wydawanie opinii w sprawie kart przedmiotów po przeprowadzonej analizie kart uwzględniającej dobór metod, dobór literatury, określenie wymagań wstępnych, nakład pracy własnej studenta, punkty ECTS, odniesienie efektów przedmiotowych do kierunkowych, adekwatność metod oceny,
 3. analiza kart przedmiotów w grupach przedmiotów pod względem powielania treści,
 4. analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz ich weryfikacja
  pod kątem spełniania wymogów stawianych pracom dyplomowym,
 5. analiza dostępności dla studenta pracowników naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami akademickimi,
 6. monitorowanie sposobów wsparcia studentów w procesie kształcenia oraz dostępności kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami,
 7. analiza współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie realizowanego/modyfikowanego/przygotowywanego programu studiów,
 8. przedstawianie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia/Komisji ds. Kształcenia w Filii,
  w terminie wskazanym przez dziekana, wyników samooceny z zakresu jakości kształcenia
  w formie corocznego sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik 2.
 1. Do zadań Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale/w Filii należy:
 1. przeprowadzenie oceny poprawności i skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na wydziale/w filii poprzez:
 1. projektowanie, przeprowadzanie i analizowanie badań ankietowych:
 • studentów i słuchaczy studiów podyplomowych wydziału/filii w zakresie oceny nauczycieli akademickich oraz jakości obsługi administracyjnej,
 • studentów wydziału/filii w zakresie oceny uzyskania efektów uczenia się,
 • absolwentów wydziału/filii dotyczących ich opinii na temat jakości kształcenia,
 • nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na wydziale/w filii,
 1. opracowywanie raportów i rekomendacji związanych z ankietyzacją przeprowadzaną
  w ramach wydziału/filii,
 2. wizytowanie właściwych jednostek na wydziale/w filii,
 1. przedstawianie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia/Komisji ds. Kształcenia w Filii wyników samooceny z zakresu jakości kształcenia w formie corocznego sprawozdania
  na obowiązującym druku (załącznik 3).

§ 4 

 1. Traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 78/2015
  z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji
  ds. Jakości Kształcenia, wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-04
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-08 08:11:34
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2023-11-16 15:44:39

Liczba wyświetleń strony: 2247

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka