traci moc na podstawie uchwały nr 19/2015

Uchwała Nr   28 /2007

 

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                                                               

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego  Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach ze statutem Uczelni

 

 

            Na podstawie  § 202 ust. 3 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm. )  uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1.       Senat stwierdza zgodność ze statutem  Uczelni Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

2.       Regulaminu Samorządu Studenckiego zawiera załącznik do uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Traci  moc uchwała nr 12/2003 Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie stwierdzenia zgodności  Regulaminu Samorządu Studenckiego  ze Statutem Uczelni.

 

 

§3

 

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

Pobierz uchwałę i Regulamin samorządu studenckiego w formacie PDF

  28- Regulamin Samorzadu Studentow 2007.pdf

  

 

 

Regulamin Samorządu Studenckiego

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

Dział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.       Samorząd Studencki Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej Samorządem jest jedynym reprezentantem ogółu studentów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, zwanej dalej Uczelnią.

2.       Samorząd Studencki działa na podstawie przepisów ustawy z dnia  27 lipca 2005  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów Uczelni, niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów prawa.

3.       Samorząd jest integralną częścią społeczności akademickiej, którą stanowi Uczelnia.

 

§ 2.

 

Samorząd kieruje się zasadami poszanowania podmiotowości i godności każdego człowieka, wolności myśli, słowa i przekonań, dobrowolności w przyjmowaniu i sprawowaniu funkcji
w Samorządzie.

 

§ 3.

 

1.       Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.

2.       Organy Samorządu są niezależną i nie podporządkowaną żadnym ponad uczelnianym strukturom samorządowym, reprezentacją ogółu studentów Uczelni

3.       Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami.

4.       Organy Samorządu są niezależne od organizacji społecznych i partii politycznych.

 

 

§ 4.

 

Samorząd działając poprzez swoje organy:

1)      broni praw i interesów studentów,

2)      reprezentuje interesy studentów wewnątrz i na zewnątrz Uczelni,

3)      wybiera przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni,

4)      współdecyduje z organami Uczelni w sprawach pomocy materialnej oraz nagród
za wyniki w nauce dla studentów,

5)      prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno- bytowych,
i kulturalnych studentów,

6)      opiniuje projekty uchwał, zarządzeń i decyzji organów Uczelni dotyczących studentów,

7)      wyraża zgodę na treść regulaminu studiów,

8)      podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w zakresie określonym przepisami prawa oraz regulaminem studiów, 

9)      popiera naukowe, kulturalne, turystyczne, sportowe i inne inicjatywy studentów,

10)   współuczestniczy w ruchu naukowym Uczelni,

11)   współpracuje z organami organizacji politycznych, społecznych, młodzieżowych i innych działających na terenie Uczelni, na zasadach określonych w porozumieniach z tymi organami.

 

§ 5.

 

1.       Organy Samorządu uczestniczą i współpracują z organami Uczelni w realizacji zadań Uczelni określonych w Statucie Uczelni.

2.       Uczelnia, w ramach możliwości finansowych, zapewnia niezbędne środki materialne na funkcjonowanie organów Samorządu a w szczególności: pomieszczeń biurowych, klubów studenckich, środków dydaktycznych, sprzętu biurowego, urządzeń łączności
i innych niezbędnych środków.

3.       Decyzje organów Uczelni dotyczące pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie na cele studenckie podejmowane są w porozumieniu z właściwymi organami Samorządu.

 

 

Dział II

Organy Samorządu Studenckiego

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 6.

 

1. Organami Samorządu są:

1)      Uczelniana Rada Samorządu Studentów,

2)      Wydziałowe Rady Samorządu Studentów,

3)      Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów,

4)      Zarządy Wydziałowe Samorządu Student

5)      Sąd Koleżeński.

 

2. Organem wyborczym Samorządu jest Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza.

 

 

Rozdział 2

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego

 

§ 7.

 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego zwana dalej URSS, jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu.

 

§ 8.

 

1.       Kadencja URSS trwa 2 lata. Kadencja pozostałych organów Samorządu kończy się
z dniem upływu kadencji URSS.

2.       Kadencja URSS nie może być przedłużona.

3.       Kadencja URSS rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia zwołanego w ciągu 14 dni
od zakończenia wyborów na wydziałach, ale nie później niż 1 grudnia, a kończy się wraz
z pierwszym posiedzeniem nowo wybranej URSS

 

 

 

§ 9.

 

W skład URSS wchodzą delegaci Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego  w liczbie określonej w § 10, wybrani przez studentów wydziałów w wyborach bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom.

 

§ 10.

 

1.       Ilość mandatów w URSS przysługujących poszczególnym wydziałom zależna jest
od ilości studentów studiujących na danym wydziale w proporcji: jeden delegat na każdy  pełny 1000 studentów wydziału, nie więcej jednak niż 3 delegatów danego wydziału.

2.       Liczbę studentów na poszczególnych wydziałach określa każdorazowo Zarząd URSS
na podstawie aktualnego sprawozdania rektora z działalności Uczelni.

 

§ 11.

 

1. Do kompetencji URSS należy w szczególności:

1)      wyrażenie stanowiska w  sprawach związanych z życiem Uczelni,

2)      uchwalanie Regulaminu Samorządu i jego zmiany,

3)      uchwalanie regulaminów wszystkich organów Samorządu,

4)      wybór Przewodniczącego Samorządu,

5)      udzielenie votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu zgodnie z § 27,

6)      wybór przewodniczących i członków komisji URSS,

7)      delegowanie przedstawicieli studenckich do Senatu Uczelni,

8)      delegowanie przedstawicieli studenckich do komisji dyscyplinarnych i odwoławczych,

9)      wybór przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji Wyborczej,

10)   uchwalanie budżetu Samorządu na dany rok budżetowy,

11)   udzielanie absolutorium Zarządowi Uczelnianemu Samorządu Studenckiego                z wykonania uchwał URSS i budżetu Samorządu za rok poprzedni,

12)   uchwalanie podziału środków finansowych Samorządu na działalność organizacji studenckich,

13)   obligowanie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów do występowania               z wnioskami i postulatami do władz Uczelni,

14)   wybór Sądu Koleżeńskiego.

 

2. Do kompetencji URSS należy ponadto wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, aktów wykonawczych, Statutu Uczelni, uchwał Senatu, porozumień zawartych przez Uczelnię z innymi podmiotami  i innych aktów prawnych.

 

 

§ 12.

 

1.       URSS obraduje na posiedzeniach.

2.       Pierwsze posiedzenie nowowybranej URSS zwołuje przewodniczący ustępującej URSS.

 

§ 13.

 

1.       Posiedzenia URSS zwoływane są przez Przewodniczącego Samorządu co najmniej raz
w miesiącu i są protokołowane.

2.       Posiedzenia URSS są otwarte dla wszystkich studentów.

3.       Przewodniczący Samorządu może utajnić obrady, jeżeli wymaga tego dobro społeczności studenckiej na uzasadniony wniosek trzech członków URSS.

4.       Obecność delegatów wydziału na URSS jest obowiązkowa.

5.       Przewodniczący Samorządu może zaprosić na posiedzenie URSS inne osoby.

 

§ 14.

 

1.       Uchwały URSS zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy niniejszego regulaminu stanowią inaczej.

2.       URSS na wniosek Przewodniczącego Samorządu lub Zarządu Uczelnianego Samorządu Studenckiego lub na wniosek co najmniej trzech członków URSS może uchwalić głosowanie tajne w danej sprawie.

3.       W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos Przewodniczącego Samorządu.

4.       Uchwały URSS podpisuje Przewodniczący Samorządu lub z jego upoważnienia jeden
z Wiceprzewodniczących i zarządza ich niezwłoczne ogłoszenie w miejscach zwyczajowo przyjętych.

 

 

§ 15.

 

1.       URSS wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Samorządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSS w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów przedstawianych przez co najmniej pięciu członków URSS.

2.       Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, na tym samym posiedzeniu URSS przeprowadza się ponowne głosowanie.

3.       W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów,
którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli którakolwiek
z tych dwóch osób wycofa zgodę na kandydowanie, to w jej miejsce do wyborów dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą ilość głosów w pierwszym głosowaniu.

4.       Na Przewodniczącego Samorządu zostaje wybrany kandydat, który w ponownym głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSS otrzymał więcej głosów.

 

 

§ 16.

 

1.       URSS wybiera ze swojego grona na wniosek Przewodniczącego Samorządu trzech  Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy regulaminowego składu URSS w głosowaniu tajnym.

2.       Wybory Wiceprzewodniczących i  Sekretarza przeprowadza się niezwłocznie po wyborze nowego Przewodniczącego Samorządu.

 

§ 17.

 

1.       URSS powołuje stałe i doraźne komisje do określonych rodzajów działalności.

2.       Tryb i zasady funkcjonowania komisji stałych i doraźnych określa URSS w drodze uchwały.

 

§ 18.

 

1.       W czasie trwania kadencji członek URSS traci swój mandat w wyniku:

1)      utraty statusu studenta,

2)      śmierci,

3)      złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji,

4)      orzeczenia skazującego Komisji Dyscyplinarnej Uczelni,

5)      orzeczenia skazującego Sądu Koleżeńskiego,

6)      niemożności pełnienia swej funkcji przez co najmniej 3 miesiące o czym orzeka URSS na    wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady  Samorządu Studentów.

2.       Utrata mandatu przez członka URSS oddelegowanego do organów Uczelni, o których mowa w § 11 pkt. 7,8 i 9 jest równoznaczna z odwołaniem z tych organów.

3.       Członek URSS może być odwołany przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego         z zastrzeżeniem § 36 ust. 3.

4.       Utratę mandatu stwierdza URSS.

 

 

§ 19.

 

1.       Dla poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego i dotyczą one istotnych spraw lub interesów studentów URSS może podjąć decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej.

2.       Decyzję o przeprowadzeniu i formie akcji protestacyjnej URSS podejmuje  bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków powziąć. O decyzji tej URSS powiadamia rektora nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej.

3.       Strajk studencki (powstrzymanie się od uczęszczania na zajęcia z możliwością pozostania na Uczelni) może być podjęty przez URSS bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków, jeżeli wcześniejsze negocjacje z rektorem lub inne niż strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu.

4.       Udział w akcji protestacyjnej oraz strajku jest dobrowolny.

5.       Uczestnictwo w akcji protestacyjnej nie stanowi naruszenia obowiązków studenta, jeżeli strajk lub inna akcja protestacyjna zostały zorganizowane zgodnie z ustawą.

6.       Organizator strajku lub innej akcji protestacyjnej jest obowiązany zapewnić ich organizację i przebieg, aby nie zagrażały zdrowi lub życiu ludzkiemu, mieniu Uczelni lub innych osób, ani nie naruszały praw pracowników Uczelni, a także studentów niebiorących udziału w proteście.

 

 

Rozdział 2

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów

 

§ 20.

 

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów, zwany dalej Zarządem, jest uczelnianym naczelnym organem wykonawczym Samorządu i  jest odpowiedzialny przed URSS.

 

§ 21.

 

W skład Zarządu wchodzą :

a)      Przewodniczący Samorządu jako Przewodniczący Zarządu,

b)      trzech Wiceprzewodniczących Samorządu jako Wiceprzewodniczący Zarządu w tym jeden ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim ,

c)      Skarbnik – Sekretarz  Zarządu.

 

§ 22.

 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1)      wykonywanie uchwał URSS,

2)      wydawanie na podstawie uchwał URSS, w granicach zawartego ich upoważnienia
oraz w celu ich wykonania zarządzeń i czuwanie nad ich wykonaniem,

3)      przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności URSS i Zarządu,

4)      przygotowywanie projektów uchwał URSS,

5)      przygotowywanie projektu budżetu Samorządu,

6)      wykonywanie budżetu Samorządu,

7)      przedstawianie URSS raz w roku w terminie do 31 maja lub w miarę potrzeby częściej sprawozdania z wykonania budżetu,

8)      przedstawianie Senatowi Uczelni raz w roku w terminie do 30 czerwca lub w miarę potrzeby częściej sprawozdania z rozdziału środków finansowych Samorządu  i rozliczenia tych środków, a także sprawozdanie z działalności Samorządu,

9)      dysponowanie środkami materialnymi Samorządu,

10)   sprawowanie nadzoru nad pracami innych organów Samorządu poprzez proponowanie projektów uchwał oraz wyznaczanie terminu ich rozpatrzenia.

 

 

§ 23.

 

1.       Zarząd obraduje na posiedzeniach co najmniej dwa razy w miesiącu.

2.       Obecność członków Zarządu na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa.

3.       Kadencja Zarządu trwa do wybrania nowego Przewodniczącego Samorządu.

4.       Wszystkie decyzje podejmowane przez Zarząd winny być podane do wiadomości URSS na najbliższym posiedzeniu URSS.

 

Rozdział 3

Przewodniczący Samorządu

 

§ 24.

 

Przewodniczący Samorządu reprezentuje Samorząd oraz kieruje pracami Zarządu.

 

§ 25.

 

Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu  należy :

 

1)      reprezentowanie Samorządu Studenckiego wobec władz Uczelni,

2)      reprezentowanie Samorządu w Senacie Uczelni,

3)      reprezentowanie Samorządu poza Uczelnią,

4)      zwoływanie i prowadzenie obrad URSS,

5)      zwoływanie i prowadzenie obrad Zarządu,

6)      koordynowanie i kontrolowanie prac członków Zarządu,

7)      określenie sposobu wykonywania uchwał URSS  i Zarządu,

8)      podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Samorządu,

9)      powierzanie zadań wszelkim komisjom powołanym przez URSS w granicach
ich kompetencji.

 

§ 26.

 

Zwolnienie z funkcji Przewodniczącego Samorządu przed upływem kadencji następuje
z powodu:

 

1)      przyczyn zawartych w §  18 ust. 1,

2)      udzielenia mu votum nieufności.

 

§ 27.

 

1.       Wniosek o votum nieufności może być zgłoszony przez członków URSS stanowiących
co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby członków i poddany głosowaniu nie wcześniej
niż po upływie 14 dni od jego zgłoszenia.

2.       URSS może udzielić votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu bezwzględną większością głosów w obecności dwóch trzecich regulaminowego składu URSS.

3.       URSS udzielając votum nieufności dokonuje jednocześnie wyboru nowego Przewodniczącego Samorządu.

 

 

 

 

 

 

 

§ 28.

 

Zwolnienie stanowiska Przewodniczącego Samorządu równoznaczne jest z odwołaniem
tej osoby z organów kolegialnych Uczelni, o których mowa w § 11 pkt. 7,8 i 9
jako przedstawiciela Samorządu.

 

§ 29.

 

1.       Udzielenie votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu równoznaczne jest
z odwołaniem Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

2.       Przepis § 28 stosuje się odpowiednio.

 

§ 30.

 

Do zwolnienia z funkcji  Wiceprzewodniczącego  oraz Sekretarza stosuje się odpowiednio przepisy §§ 26 -28.

 

Dział III

 

Organy Samorządu na szczeblu wydziału

 

Rozdział 1

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

 

 

§ 31.

 

Wszyscy studenci danego wydziału tworzą Samorząd Wydziału.

 

§ 32.

 

Wydziałowymi organami uchwałodawczymi Samorządu są Wydziałowe Rady Samorządu Studentów zwane dalej WRSS.

 

§ 33.

 

1.       W skład WRSS wchodzą przedstawiciele studentów wydziału w liczbie 7, wybrani przez studentów wydziału w wyborach bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.

2.       Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania wyborów do WRSS określa
Ordynacja Wyborcza do Rad Wydziałowych,  Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowych Kolegiów Elektorów stanowiąca załącznik do niniejszego  regulaminu.§ 34.

 

1.       Utrata mandatu przez przedstawiciela studentów w WRSS następuje w przypadkach wymienionych w § 18 ust. 1. 

2.       W wypadku wygaśnięcia mandatu przez członka WRSS Przewodniczący SUKW
na wniosek Przewodniczącego URSS przeprowadza wybory uzupełniające.

 

 

 

 

 

 

§ 35.

 

1.         Do kompetencji WRSS należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Samorządu Wydziału w szczególności:

 

1)      reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału,

2)      występowanie z wnioskami i postulatami do władz Wydziału,

3)      reprezentowanie w porozumieniu z URSS  studentów wobec władz Uczelni
oraz na zewnątrz w sprawach ściśle związanych z Wydziałem,

4)      delegowanie Przewodniczącego WRSS i swoich  przedstawicieli do URSS zgodnie z § 10,

5)      delegowanie przedstawicieli do Rady Wydziału,

6)      delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne na wniosek zainteresowanej osoby,

7)      współdecydowanie z władzami wydziału w sprawach pomocy materialnej oraz nagród za wyniki w nauce dla studentów,

8)      koordynowanie działalności starostów lat.

2.     Do kompetencji WRSS należy podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących Samorządu Wydziału nie zastrzeżonych dla kompetencji innych organów.

 

§ 36.

 

1.       Członkowie WRSS wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego WRSS.

2.       Przewodniczący WRSS kieruje jej pracami i reprezentuje WRSS wobec władz Wydziału.

3.       Do zwolnienia z funkcji Przewodniczącego WRSS stosuje się odpowiednio przepisy
§§ 26-29 z zastrzeżeniem, że udzielenie votum nieufności dla Przewodniczącego WRSS nie powoduje odwołania z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Samorządu.

4.       Zasady działania, kompetencje  WRSS określa wydziałowy regulamin Samorządu, którego zgodność z niniejszym regulaminem i innymi przepisami prawa stwierdza URSS.  

 

Rozdział 2

 

Zarząd Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

 

§ 37.

 

W skład Zarządu WRSS wchodzą:

 

1.       Przewodniczący WRSS,

2.       Zastępca Przewodniczącego WRSS,

3.       Sekretarz WRSS.

 

§ 38.

 

Zarząd WRSS jest organem wykonawczym WRSS.

 

§ 39.

 

Zasady działania i  kompetencje  Zarządu WRSS określa wydziałowy regulamin Samorządu, którego zgodność z niniejszym regulaminem i innymi przepisami prawa stwierdza URSS.  

 

 

 

 

 

 

Dział IV

Elektorzy studentów  do uczelnianego kolegium elektorów 

oraz wydziałowych kolegiów elektorów.

 

§ 40.

 

1.         W skład kolegium elektorów Uczelni oraz kolegium elektorów wydziału wchodzą wybrani przedstawiciele studentów.

2.         Szczegółowe zasady wyborów od kolegiów, o których mowa w ust. 1 określa  Ordynacja Wyborcza do Rad Wydziałowych, Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowych Kolegiów Elektorów stanowiąca załącznik do niniejszego  regulaminu.

 

 

Dział V

Sąd Koleżeński

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 41.

 

Sąd Koleżeński orzeka w sprawach naruszenia przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego, za postępowanie uchybiające godności studenta, w sprawach naruszenia Regulaminu przez osoby pełniące określone funkcje w Samorządzie oraz w sprawach naruszenia Regulaminu Studiów.

 

§ 42.

 

Wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim następuje na wniosek rektora
po zaopiniowaniu przez URSS.

 

§ 43.

 

Orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego podlegają wszyscy studenci Uczelni.

 

§ 44.

 

1.W zakresie orzekania Sąd Koleżeński jest niezawisły i działa niezależnie od innych organów Samorządu.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów Samorządu.

 

§ 45.

 

Kary wymierzane przez Sąd Koleżeński określa § 212 w związku z § 214  ustawy.

 

Rozdział 2

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim

 

§ 46.

 

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.

 

 

 

 

§ 47.

 

WRSS powołuje Sąd Koleżeński pierwszej instancji w składzie pięciu osób spośród studentów danego wydziału.

 

§ 48.

 

Rada Mieszkańców Domu Studenta powołuje Sąd Koleżeński pierwszej instancji dla Domu Studenta w składzie pięciu osób danego Domu Studenckiego.

 

 

 

§ 49.

 

URSS powołuje Sąd Koleżeński drugiej instancji w składzie:

 

1)      cztery osoby powołane przez URSS spośród  ogółu studentów,

2)      osoba delegowana przez rektora.

 

§ 50.

 

Członek Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji nie może być równocześnie członkiem Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji.

 

 

§ 51.

 

Członka Sądu Koleżeńskiego powołuje się na czas trwania kadencji organów Samorządu, które je powołały.

 

§ 52.

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji  i członkowie Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 

§ 53.

 

Sąd Koleżeński pierwszej instancji i Sąd Koleżeński drugiej instancji orzekają w składach trzyosobowych , powołanych przez przewodniczącego danego Sądu Koleżeńskiego.

 

 

 

Dział VI.

Rady Mieszkańców Domów Studenckich

 

§ 54.

 

Organem Samorządu na szczeblu Domu Studenta jest Rada Mieszkańców.

 

§ 55.

 

Pozycję prawną Rady Mieszkańców regulują odrębne przepisy.

 

 

 

Dział VII

Przepisy końcowe

 

§ 56.

 

Zmiana Regulaminu może nastąpić tylko w drodze uchwały URSS podjętej większością dwóch trzecich ogólnej liczby członków i nie później niż do dnia 15 czerwca  w roku wyborów.

 

 

 

§ 57.

 

Ordynacja Wyborcza do Rad Wydziałowych jest integralną częścią regulaminu Samorządu Studenckiego.

 

§ 58.

 

Przepis § 10 wchodzi w życie od  kadencji organów Samorządu Studenckiego rozpoczynającej  się w 2008 roku.  

 

§ 59.

 

Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności ze Statutem Uczelni  w trybie  art. 202 ust. 3 ustawy.

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Samorządu Studenckiego AŚ

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA
DO RAD WYDZIAŁOWYCH   SAMORZĄDU STUDENTÓW, UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORWÓW ORAZ WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW
AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1.    Wybory do Rad Wydziałowych  Samorządu Studenckiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zwanych dalej WRSS są równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2.    Wybory przedstawicieli studentów do uczelnianego kolegium elektorów oraz wydziałowych kolegiów elektorów odbywają się na zasadach przewidzianych w niniejszej Ordynacji z zachowaniem odrębności wynikających z Rozdziału V.

3.    Bierne i czynne prawo wyborcze ma każdy student z wyjątkiem studenta ukaranego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej dla studentów zawieszającym go w prawach studenta

4.    Umieszczenie nazwiska kandydata na liście kandydatów wymaga jego zgody wyrażonej na piśmie.

5.    Pisemna zgoda studenta na kandydowanie powinna być złożona do Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie przez nią określonym.

6.    Do pisemnej zgody studenta powinna być dołączona lista co najmniej 25 studentów wydziału popierających kandydaturę.

7.    Każdemu studentowi  przysługuje prawo zgłaszania takiej liczby kandydatów, jaka ma być wybrana w głosowaniu, w którym uczestniczy.

8.    Każdemu studentowi przysługuje jeden głos, który może być oddany tylko osobiście w trakcie głosowania.

9.    Student ma prawo głosować maksymalnie na taką liczbę kandydatów, ile jest miejsc
w danej WRSS.

10. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania z imiennie wskazanymi kandydatami, poprzez zaznaczenie znaku „x” przy odpowiednim nazwisku.

 


§ 2

 

1.       Wybory przeprowadza Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza zwana dalej SUKW.

2.       Mandat członka komisji wyborczej trwa przez okres kadencji do chwili wyboru nowej komisji.

3.       Członek komisji wyborczej nie może być kandydatem do jakiegokolwiek innego organu Samorządu Studenckiego.

 

 


§ 3

 

1.       Najpóźniej na 21 dni przed końcem kadencji odpowiedniej WRSS  SUKW podejmuje uchwałę o zarządzeniu wyborów na wydziale  i ustala termin wyborów przypadający najpóźniej na ostatni dzień kadencji odpowiedniej WRSS .

2.       SUKW podejmuje uchwałę o ustaleniu kalendarza wyborczego najpóźniej na 14 dni przed końcem kadencji organów Samorządu.

 

 

 

§4


Członkami WRSS  zostają ci kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów.

 

§ 5

 

1.       Ważność wyborów nie zależy od frekwencji wyborczej.

2.       W przypadku braku co najmniej 30 ważnie oddanych głosów, wybory przeprowadza się ponownie.

3.       Termin wyborów ponownych, przypadający nie później niż 14 dni od ogłoszenia protokołu wyborczego określa SUKW.

 

ROZDZIAŁ II

KOMISJE WYBORCZE


§ 6

 

1.       SUKW jest wybierana przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego zwaną dalej URSS bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków.

2.       SUKW może być odwołana przez URSS większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków.

3.       W skład SUKW wchodzi 5  członków.

4.       Pierwsze posiedzenie SUKW zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Studenckiego.

5.       Na pierwszym posiedzeniu  SUKW wybiera ze swego grona Przewodniczącego SUKW oraz jego Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

6.       Członek SUKW nie może być jednocześnie członkiem organów wykonawczych Samorządu Studenckiego.


§ 7

 

Do zadań SUKW należy organizowanie wyborów, w szczególności:

1)      ustalanie terminarza czynności wyborczych,

2)      czuwanie w dniach wyborów nad przestrzeganiem ordynacji wyborczej w czasie i w miejscu głosowania,

3)      ustalanie i ogłaszanie listy kandydatów najpóźniej na 5 dni przed wyborami,

4)      przygotowanie kart do głosowania i urn wyborczych, 

5)      decydowanie o ważności mandatów,

6)      udzielanie wiążącej wykładni przepisów ordynacji wyborczej,

7)      czuwanie nad prawidłowością procesów wyborczych,

8)      rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami,

9)      przyjmowanie protestów wyborczych i ich rozstrzyganie,

10)   stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu,

11)   stwierdzanie dokonania wyborów,

12)   ogłoszenie wyników wyborów oraz powiadomienie o nich organów Uczelni,

13)   sporządzanie protokołu wyborczego zgodnie z § 9.

14)   ogłaszanie protokołu wyborczego w terminie 5 dni od zakończenia wyborów.

15)   zabezpieczenie dokumentacji wyborów.

 

§ 8

 

1.             Uchwały SUKW zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2.             W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego, w przypadku gdy Przewodniczący nie uczestniczy w posiedzeniu, decydujący jest głos Zastępcy Przewodniczącego.

3.             Uchwały ogłaszane są w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9

 

Z przebiegu czynności wyborczych SUKW sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

1)      miejsce oraz czas rozpoczęcia i zakończenia wyborów,

2)      liczbę osób uprawnionych do głosowania,

3)      liczbę osób, którym wydano karty do głosowania,

4)      ogólną liczbę oddanych wszystkich głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez uprawnione osoby wraz ze wskazaniem na :

a)        liczbę głosów ważnych,

b)        liczbę głosów nieważnych,

c)        liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

d)        liczbę kart do głosowania  niewykorzystanych,

5)      ustalenie wyników wyborów,

6)      decyzje SUKW oraz inne istotne okoliczności związane  z przebiegiem głosowania,

7)      ewentualne zarzuty co do przebiegu głosowania wniesione przez studentów biorących udział w głosowaniu oraz członków SUKW,

8)      protokół z przebiegu czynności wyborczych dotyczących głosowania podpisują członkowie SUKW obecni przy jego  sporządzaniu.

 


§ 10

 

SUKW składa URSS sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów najpóźniej
w terminie  7 dni od ich zakończenia.

 

ROZDZIAŁ III

WAŻNOŚĆ WYBORÓW

 

§ 11

 

1.       Wnioski o unieważnienie wyborów (protesty wyborcze) do WRSS wraz z uzasadnieniem należy wnieść na piśmie do  SUKW w terminie 7 dni od ogłoszenia protokołu wyborczego.

2.       Protest wyborczy może wnieść 10 % uprawnionych do głosowania studentów
lub kandydat.

3.       Protest wyborczy SUKW  rozpatruje w terminie 3 dni od jego wpłynięcia.

 

§12


W razie naruszenia przepisów ordynacji wyborczej, aktów prawnych powszechnie obowiązujących, Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego SUKW podejmuje uchwałę o unieważnieniu wyborów.

§ 13

 

1.       Od uchwały SUKW w sprawie ważności wyborów przysługuje ponowne odwołanie do SUKW.

2.       Odwołanie musi być złożone na piśmie i określać zarzuty wobec uchwały SUKW.

3.       Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały SUKW.

4.       SUKW rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od dnia jego wniesienia.

5.       Do zaskarżenia uchwał SUKW stosuje się odpowiednio §11 ust. 2.

 

 

§ 14


Uchwały SUKW w sprawie ważności wyborów wydane po wniesieniu odwołania  są ostateczne.

 

 

ROZDZIAŁ IV

AGITACJA I OGŁOSZENIA

 

§ 15

 

1.       Zakazana jest agitacja za pomocą rzeczy mających wartość materialną w trakcie kampanii wyborczej i w samym dniu wyborów.

2.       Za rzecz mającą wartość materialną nie uważa się plakatów i ulotek zawierających nazwiska kandydatów i ich program.

3.       Komisja wyborcza ustala teren, na którym agitacja jest zakazana w dniu wyborów.

 

§ 16

 

1.       Wszelkie ogłoszenia wyborcze muszą być umieszczane w miejscach zwyczajowo przyjętych na danym wydziale, zapewniających możliwość zapoznania się z nimi.

2.       Głosowania nie wolno przerywać; gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, SUKW może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego; uchwała SUKW w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości.

3.       Wszelkie ogłoszenia wyborcze muszą się znajdować również w dziekanacie danego wydziału.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORWÓW ORAZ WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW

 

§ 17

 

1.    Liczbę elektorów studenckich  w uczelnianym kolegium elektorów oraz termin przeprowadzenia tych wyborów  określa Uczelniana Komisja Wyborcza powołana przez Senat Uczelni, o której mowa w § 104 Statutu AŚ.

2.    Liczbę elektorów studenckich z poszczególnych  wydziałów Uczelni w uczelnianym kolegium elektorów ustala SUKW proporcjonalnie do liczby studentów danego wydziału.

3.    Każdemu studentowi posiadającemu  czynne prawo wyborcze   przysługuje prawo zgłaszania takiej liczby kandydatów studenckich do uczelnianego kolegium elektorów, jaka ma być wybrana w głosowaniu na wydziale, w którym głosuje student.

4.    Powiadomienie studentów o jego miejscu i czasie głosowania na kandydatów studenckich do uczelnianego kolegium elektorów powinno nastąpić nie później niż na siedem dni przed terminem wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni.

5.    Wybór studenta do uczelnianego kolegium elektorów następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów; w przypadku, gdy warunek ten spełniło więcej osób , niż jest miejsc mandatowych w danym wydziale, wybrani zostają ci studenci , którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów; w przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone.

 

 

§ 18

 

1.    Liczbę elektorów studenckich  w wydziałowym  kolegium elektorów oraz termin przeprowadzenia tych wyborów  określa Wydziałowa Komisja Wyborcza powołana przez Radę Wydziału, o której mowa w § 108 Statutu AŚ.

2.    Każdemu studentowi posiadającemu  czynne prawo wyborcze   przysługuje prawo zgłaszania takiej liczby kandydatów studenckich do wydziałowego kolegium elektorów,  jaka ma być wybrana w głosowaniu.

3.    Powiadomienie studentów o jego miejscu i czasie głosowania na kandydatów studenckich do wydziałowego kolegium elektorów powinno nastąpić nie później niż na siedem dni przed terminem wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni.

4.    Wybór studenta do wydziałowego kolegium elektorów następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów; w przypadku, gdy warunek ten spełniło więcej osób , niż jest miejsc mandatowych, wybrani zostają ci studenci , którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów; w przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone.

 

 

§ 19

 

Do wyborów przedstawicieli studentów do uczelnianego kolegium elektorów oraz wydziałowych kolegiów elektorów § 5 oraz przepisów Rozdziału III  nie stosuje się.

 

 

§ 20

 

1.    Od uchwały SUKW w sprawie ważności wyborów przedstawicieli studentów do uczelnianego kolegium elektorów przysługuje  odwołanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 17 ust. 1. 

2.    Odwołanie musi być złożone na piśmie i określać zarzuty wobec uchwały SUKW.

3.    Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia uchwały SUKW.

4.    Przepis § 107 Statutu AŚ  stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 21

 

1.    Od uchwały SUKW w sprawie ważności wyborów przedstawicieli studentów do uczelnianego kolegium elektorów przysługuje  odwołanie do Wydziałowej  Komisji Wyborczej, o której mowa w § 18 ust. 1. 

2.    Odwołanie musi być złożone na piśmie i określać zarzuty wobec uchwały SUKW.

3.    Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia uchwały SUKW.

4.    Przepis § 107 Statutu AŚ  stosuje się odpowiednio.

 

§ 22

 

Z przebiegu czynności wyborczych przy wyborach przedstawicieli studentów do uczelnianego kolegium elektorów oraz wydziałowych kolegiów elektorów SUKW sporządza protokół zgodnie z § 103 Statutu AŚ.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

UCHWALANIE I ZMIANY ORDYNACJI

 

§ 23


Do zmiany Ordynacji Wyborczej stosuje się przepis § 56 Regulaminu Samorządu Studenckiego 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

 

§ 24

 

1.    W razie wygaśnięcia mandatu członka WRSS Przewodniczący Samorządu zawiadamia, na podstawie informacji SUKW kolejnego kandydata z listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu.

2.    Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie o ustąpieniu pierwszeństwa powinno być złożone Przewodniczącemu  w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

3.    Przy równej liczbie głosów kilku kolejnych na liście kandydatów SUKW zarządza na wniosek Przewodniczącego Samorządu wybory uzupełniające. 

4.    Wybory uzupełniające do WRSS  przeprowadza SUKW  według przepisów niniejszej Ordynacji Wyborczej.

 

 

§ 25

 

W razie wygaśnięcia mandatu członka uczelnianego  kolegium elektorów lub wydziałowego kolegium elektorów  SUKW zarządza na wniosek Przewodniczącego Samorządu wybory uzupełniające zgodnie z przepisami  Rozdziału V.

 

  

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-03-10 14:32:53

Liczba wyświetleń strony: 9565

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka