Uchwała nr 59/2007

Uchwała Nr 59/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię projektu pt. Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Akademii Świętokrzyskiej


Na podstawie art.62 ust.l pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust.2 pkt. 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:
 

§1

1. Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na złożenie przez Uczelnię wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Akademii Świętokrzyskiej" w ramach Programu Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”, o całkowitej wartości projektu 55.000 000 PLN.
2. Uczelnia zabezpieczy środki na wkład własny projektu, o którym mowa w ust. 1 w momencie złożenia wniosku aplikacyjnego.
3. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem podpisania umowy wstępnej tzw. pre-umowy z właściwym ministerstwem w zakresie przygotowania projektu i szczegółowego harmonogramu jego realizacji i dalej umowy finalnej o dofinansowanie projektu.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pobierz uchwałę w formacie PDF

 59 - uchwała zgoda na projekt Centrum Przedsiebiorczości.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 05:20:49

Liczba wyświetleń strony: 7982

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka