Uchwała nr 61/2007

Uchwała Nr 61/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  27 września 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię projektu pt. Rozbudowa Infrastruktury Akademii Świętokrzyskiej  do kształcenia w zakresie nowych technologii i nauk medycznych


Na podstawie art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 66  ust.2 pkt. 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

1. Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na złożenie przez Uczelnię wniosku o dofinansowanie realizacji  projektu pt.: „ Rozbudowa infrastruktury Akademii Świętokrzyskiej do kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii i nauk medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko Działanie 14.1 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, o wartości projektu 22 mln EURO (OK. 83 600 000 PLN).
2. Uczelnia zabezpieczy środki na wkład własny projektu, o którym mowa w ust.1 w momencie złożenia wniosku aplikacyjnego.
3. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem podpisania umowy wstępnej tzw. pre-umowy z właściwym ministerstwem w zakresie przygotowania projektu i szczegółowego harmonogramu jego realizacji i dalej umowy finalnej o dofinansowanie projektu.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 61- Uchwała projekt Rozbudowa Infrastruktury.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:09:58

Liczba wyświetleń strony: 8057

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka