Uchwała nr 21/2007

Uchwała  Nr  21/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  22 marca 2007 roku

w sprawie zasad podziału dotacji budżetowej


       Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 8 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§1

Ustala się następujące zasady  podziału dotacji budżetowej :

1) Z dotacji przyznanej Uczelni na dany rok wydziela się fundusze ustalone kwotowo przez MNiSW oraz fundusze ustalone obligatoryjnie.
2) Wydziela się fundusz dyspozycyjny J. M. Rektora w wysokości 0,5%.
3) Pozostałą kwotę dzieli się wg algorytmu stosowanego przez MNiSW między Kielce i Filię w Piotrkowie Trybunalskim ze stałą przeniesienia proponowaną przez Ministerstwo.
4) Uczelnia w Kielcach oraz Filia w Piotrkowie Trybunalskim dokona wewnętrznego podziału otrzymanej kwoty dotacji wg przyjętych przez siebie zasad, dostosowanych do potrzeb jednostek i funduszy celowych..
5) Uczelnia w Kielcach dokonuje podziału dotacji na podstawie algorytmu MNiSW ze stałą przeniesienia C równą  połowie stałej proponowanej przez Ministerstwo.
6) Przyznana wydziałom dotacja zostanie pomniejszona o kwoty  przeznaczone  na sfinansowanie jednostek ogólnouczelnianych (w tym na wynajem sal przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) oraz Funduszu Rozwoju Uczelni.
7) Kwoty dotacji dla kieleckich jednostek dydaktycznych zostają skorygowane
o kwoty przepływów międzyjednostkowych.
8) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych oraz Studium Pedagogiczne finansowane będą z przepływów międzyjednostkowych.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 21- uchwała dot. zasad podziału dotatcji.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:30:00

Liczba wyświetleń strony: 10183

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka