Uchwała nr 68/2007

Uchwała Nr 68/2007


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 25 października 2007 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich


Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm), oraz § 66 ust. 2 pkt. 6 Statutu  Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 


§ 1


 
Uchwala się Regulamin studiów doktoranckich Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pobierz regulamin w formacie PDF

  68- Regulamin st. doktoranckich.pdf

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin studiów doktoranckich Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanej dalej Uczelnią, określa organizację i przebieg studiów doktoranckich oraz związane z tym prawa i obowiązki doktoranta Uczelni.
2. Studia doktoranckie w Uczelni prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”,
2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia  2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. z 2007 roku. Nr 1, poz. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem”, 
3) Statutu Uczelni,
4) Regulaminu studiów doktoranckich Uczelni, zwanego dalej „regulaminem”.

§ 2

1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone przez wydziały Uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki w zakresie odpowiadającym tym uprawnieniom.
2. Studia doktoranckie prowadzone przez wydziały, o których mowa w ust.1 mogą być prowadzone przy udziale innych wydziałów Uczelni, jak również jednostek organizacyjnych spoza Uczelni spełniających warunki określone w ust. 1. Zadania jednostek oraz sposób finansowania prowadzonych przez nie studiów określają umowy zawarte między tymi wydziałami i jednostkami.

§ 3

1. Studia doktoranckie tworzone są przez rektora na wniosek rady wydziału.
2. Treść wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa rozporządzenie.   
3. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada wydziału prowadzącego te studia.
4. Do zadań rady wydziału prowadzącego studia doktoranckie należy w szczególności:
1) uchwalenie planu i programu studiów doktoranckich,
2) wnioskowanie o powołanie kierownika studiów doktoranckich,
3) uchwalenie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie,
4) uchwalenie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich, zgodnych ze specyfiką danej dziedziny nauki.
5. Nadzór nad studiami doktoranckimi prowadzonymi w Uczelni sprawuje, z upoważnienia rektora, prorektor właściwy ds. nauki.

§ 4

1. Studia doktoranckie prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
3. Zasady odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie oraz wysokość opłat ustala rektor.
4. Warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie określa umowa zawarta między doktorantem a Uczelnią.

§ 5

1. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż cztery lata.
2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.
3. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich łącznie nie więcej niż o rok, w szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy,
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4  roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
4) prowadzenia długotrwałych badań naukowych.
4. Przedłużenie, o którym mowa  w ust. 3  może nastąpić pod warunkiem uzyskania przez doktoranta pozytywnej opinii promotora określającej przewidywany termin zakończenia pracy doktorskiej i termin jej obrony.

§ 6

1. Uczestnikami studiów doktoranckich, zwanych dalej doktorantami mogą być obywatele polscy oraz obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
2. Uczestnikami studiów doktoranckich mogą być obywatele krajów trzecich na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która  posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię.
4. Tryb i warunki rekrutacji na studia doktoranckie uchwala Senat Uczelni nie później niż do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

§ 7

1. Kandydat uzyskuje status doktoranta po immatrykulacji i złożenia ślubowania.
2. Po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 doktorant otrzymuje indeks oraz legitymację doktoranta.

II.  PROGRAM I TOK SUDIÓW

§ 8

1. Studia doktoranckie odbywają się zgodnie z planami i programami studiów uchwalonymi przez właściwą radę wydziału.
2. Program studiów doktoranckich obejmuje:
1) zajęcia z przedmiotów kształcenia ogólnego,
2) zajęcia z przedmiotów związanych z dyscypliną naukową prowadzonych studiów doktoranckich,
3) indywidualną pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora.
3. Program studiów doktoranckich określa harmonogram realizacji poszczególnych zadań niezbędnych do ukończenia studiów doktoranckich, w szczególności: wykaz i liczbę godzin zajęć obowiązkowych; wykaz obowiązkowych egzaminów i zaliczeń, zasady zaliczania kolejnych lat studiów doktoranckich oraz plan organizacji zajęć i praktyk zawodowych.
4. Ocenę z egzaminu z przedmiotu kształcenia ogólnego i lektoratu języka nowożytnego zalicza się do egzaminów wymaganych przy obronie rozprawy doktorskiej.
5. Do oceny zaliczeń i egzaminów stosuje się następującą skalę:
bardzo dobra  - 5.0
dobra plus  - 4,5
dobra   - 4,0
dostateczna plus - 3,5
dostateczna  - 3,0
niedostateczna             -          2,0
6. Egzaminy i zaliczenia podlegają wpisowi do indeksu.

§ 9

1. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2. Do 30 czerwca każdego roku doktorant zobowiązany jest przedłożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:
1) sprawozdanie z realizacji badań naukowych i postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora,
2) indeks i kartę przebiegu studiów doktoranckich z wpisami wymaganymi przez program studiów,
      3)  inne dokumenty wymagane przez program studiów doktoranckich.
3. W uzasadnionych wypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2 lub przenieść niektóre obowiązki na następny rok studiów doktoranckich. 
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o zaliczeniu roku studiów doktoranckich do dnia 30 września każdego roku.

§ 10

1. Kierownik studiów doktoranckich może podjąć decyzje o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów w przypadku:
1) niezrealizowania zadań przewidzianych w programie studiów doktoranckich,
2) niewypełnienia obowiązków określonych regulaminem studiów doktoranckich,
3) niezrealizowania powierzonych obowiązków dydaktycznych,
4) w przypadku niestacjonarnych studiów doktoranckich  niewniesienia opłat związanych z tokiem studiów.
2. Od decyzji, o której mowa w ust.1, przysługuje odwołanie do rektora, składane za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Decyzja rektora jest ostateczna.
4. Skreślenie z listy doktorantów nie wstrzymuje postępowania w przewodzie doktorskim, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 11

1. Doktorantowi nie przysługuje prawo do powtarzania roku.
2. Na studiach doktoranckich nie przewiduje się ich wznowienia.

§ 12

1. Studia doktoranckie kończą się z upływem ostatniego roku akademickiego, określonego w § 9, o ile wcześniej doktorant nie uzyskał stopnia doktora.
2. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich przez doktoranta jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów doktoranckich oraz zrealizowanie przydzielonych zajęć dydaktycznych.
3. Doktorant, który spełnił wymagania o których mowa w ust. 1 otrzymuje świadectwo ukończenia studiów doktoranckich.
4. Doktorant, który uzyskał świadectwo ukończenia studiów doktoranckich i w czasie ich trwania otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat z tytułu przewodu doktorskiego, jeżeli obrona nastąpiła w ciągu roku od ukończenia studiów doktoranckich.

§ 13

Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy doktorantów.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA

§ 14

Doktorant ma prawo do:
1) opieki nad pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną ze strony opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego – promotora,
2) zmiany opiekuna naukowego w uzasadnionych przypadkach,
3) korzystania ze zbiorów bibliotecznych i zasobów informatycznych Uczelni,
4) korzystania z laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczej Uczelni w zakresie niezbędnym do realizacji programu studiów, prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy doktorskiej, na zasadach obowiązujących w danej jednostce,
5) finansowania z budżetu Uczelni badań naukowych w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
6) odbywania stażów naukowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora i za zgodą kierownika studiów, przy czym czas pobytu na stażu wlicza się do okresu studiów,
7) odbywania praktyk zawodowych w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym,
8) bezpłatnego przeprowadzenia przewodu doktorskiego, o ile obrona pracy doktorskiej nastąpi w terminie określonym w § 12 ust. 3,
9) posiadania legitymacji doktoranta,
10) uzyskania stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w ustawie i niniejszym regulaminie,
11) ubiegania się o uzyskania grantu na badania naukowe i inne formy wspierania badań,
12) uzyskania pomocy materialnej na zasadach określonych w ustawie i regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów,
13) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
14) innych świadczeń socjalnych w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w tym do urlopu bezpłatnego,
15) przerwy wypoczynkowej wynikającej z organizacji roku akademickiego,
16) zrzeszania się w samorządzie doktorantów.


§ 15

Obowiązkiem doktoranta jest:
1) realizowanie programu studiów doktoranckich i spełnianie innych obowiązków przewidzianych w planie i programie studiów,
2) składanie okresowych sprawozdań z pracy naukowo-badawczej oraz innych dokumentów, o których mowa w § 8,
3) odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin dydaktycznych rocznie,
4) otwarcie przewodu doktorskiego nie później niż do końca szóstego semestru studiów doktoranckich,
5) udział w pracach jednostki organizacyjnej, w której doktorant przygotowuje pracę doktorską.
6) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni,
7) postępowanie zgodne z treścią ślubowania, regulaminem studiów doktoranckich oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni,
8) Przestrzeganie tekstu ślubowania:
Ślubuję uroczyście, że jako doktorant Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w  Kielcach będę dążyć do rozwijania i pogłębiania wiedzy merytorycznej i dydaktycznej. Zobowiązuję się przestrzegać przepisów prawa, dobrych obyczajów obowiązujących w Uczelni oraz godnie reprezentować Uczelnię”.

§ 16

Za naruszenie przepisów prawa i przepisów obowiązujących w Uczelni doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 17

1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni tworzą samorząd doktorantów.
2. Organy samorządu doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów.
3. Organy samorządu doktorantów mają prawo do występowania z wnioskami i propozycjami do Senatu i innych organów Uczelni w sprawach objętych niniejszym regulaminem.
4. Przedstawiciele samorządu doktorantów uczestniczą w posiedzeniach właściwych rad wydziałów i Senatu Uczelni z prawem głosu, w liczbie określonej przez Statut Uczelni.

IV. KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

§ 18

1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje rektor na wniosek właściwej rady wydziału, spośród członków tej rady, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Kierownik studiów doktoranckich powoływany jest na okres odpowiadający kadencji władz wydziału.

§ 19

Do zadań kierownika studiów doktoranckich należy w szczególności:
1) koordynacja zadań związanych z rekrutacją na studia doktoranckie,
2) opracowanie i przedstawianie władzom wydziału wniosków dotyczących planu i programu studiów doktoranckich,
3) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem studiów doktoranckich,
4) dokonywanie oceny realizacji studiów doktoranckich i składanie radzie wydziału corocznego sprawozdania w tym zakresie,
5) powoływanie opiekunów naukowych doktorantów,
6) podejmowanie decyzji w zakresie zaliczenia lat studiów, a także w sprawie przeniesienia wymagań programowych na kolejny rok,
7) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy doktorantów,
8) przedłużanie studiów doktoranckich,
9) wyrażanie zgody na odbycie stażu naukowego,
10) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego,
11) wrażanie zgody na podejmowanie pracy w niepełnym wymiarze czasu przez doktorantów, w przypadku pobierania przez nich stypendium doktoranckiego.


V. OPIEKUN NAUKOWY I PROMOTOR

§ 20

1. Opiekę merytoryczną nad doktorantem sprawuje opiekun naukowy powoływany spośród nauczycieli akademickich, posiadający tytuł lub stopień naukowy doktora habilitowanego, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki nad doktorantem. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą rady wydziału, opiekunem naukowym może zostać osoba, która nie jest pracownikiem wydziału.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 dotyczy całego okresu studiów doktoranckich.
3. Cofnięcie zgody promotora z przyczyn merytorycznych wymaga uzasadnienia, które może stanowić przesłankę do ewentualnego skreślenia z listy doktorantów.
4. Cofnięcie zgody powoduje konieczność wyznaczenia przez Kierownika studiów doktoranckich nowego opiekuna naukowego.

§ 21

Opiekun naukowy sprawuje bezpośrednią opiekę merytoryczną nad doktorantem, a w szczególności:
1) dokonuje corocznej oceny postępów naukowych doktoranta i formułuje w tej kwestii pisemną opinię, którą przedstawia kierownikowi studiów doktoranckich.
2) planuje, nadzoruje i potwierdza odbycie przez doktoranta praktyki zawodowej.
3) opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów.

§ 22

Rada wydziału może ustalić maksymalną liczbę doktorantów studiów stacjonarnych, wobec których funkcję opiekuna naukowego może podjąć jeden nauczyciel akademicki.

§ 23

1. Z chwilą otwarcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy przejmuje funkcję promotora, o ile nie zachodzą okoliczności merytoryczne lub losowe, uzasadniające wybór innego promotora.
2. Zadania promotora regulują odrębne przepisy.

VI. STYPENDIA DOKTORANCKIE

§ 24

1. Stypendium doktoranckie może otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, który prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych oraz badania naukowe ważne ze względu na rozwój uczelni lub realizację jej celów i zadań.
2. Stypendia doktoranckie, o których mowa w ust 1 finansowane są  ze środków przeznaczonych na ten cel, pochodzących z budżetu wydziału prowadzącego studia doktoranckie.
3. Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego ustala właściwa rada wydziału na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
4. Decyzję o przyznaniu lub cofnięciu stypendium doktoranckiego oraz okresie jego pobierania podejmuje rektor na wniosek Kierownika studiów doktoranckich.
5. Wysokość stypendium ustala rektor przy spełnieniu warunku, ze nie może być ono niższe niż 60 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonego odrębnymi przepisami.
6. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane  jest przez okres 12 miesięcy, za każdy miesiąc z góry.
7. Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie mogą podejmować zatrudnienie jedynie w niepełnym wymiarze czasu pracy.
8. W przypadku, gdy doktorant nie ukończy studiów doktoranckich lub nie obronił pracy doktorskiej w terminach określonych w § 12 ma obowiązek zwrotu pobranego stypendium.
9. W uzasadnionych przypadkach rektor może obniżyć zwrot zwracanego stypendium o 50%. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych spowodowanych chorobą doktoranta lub członka najbliższej rodziny przez, którego rozumie się małżonka oraz dzieci, rektor może odstąpić od obowiązku zwrotu pobranego stypendium w całości.


VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązująca od  1 października 2007 roku.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:11:42

Liczba wyświetleń strony: 13402

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka