Uchwała nr 64/2007

Uchwała Nr   64 /2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia    25  października 2007 roku

w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich
 


Na podstawie art. 155 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 152 Statutu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach uchwala się, co następuje:


§1

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku, zwanych dalej „nagrodami”

§2

1. Nagrody przyznaje corocznie rektor.
2. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim.
3. Nagrody mają charakter nagród indywidualnych lub zespołowych, z tym, że nagrody przyznawane za osiągnięcia organizacyjne albo za całokształt dorobku mają charakter nagród  indywidualnych.

§3

Nagrody mogą być przyznane ze specjalnego funduszu nagród za:
1) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe i artystyczne udokumentowane:
a) publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki  dalszych  badań,
b) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi, charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu lub pracami artystycznymi,
c) uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego,
2) kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub artystycznych oraz kierowanie młodą kadrą w zakresie dyscyplin artystycznych,
3) osiągnięcia organizacyjne, w tym konkretne działania, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych,
4) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników metodycznych albo programów nauczania,
5) uzyskanie stopnia naukowego doktora z zastrzeżeniem § 8 ust. 4,
6) za całokształt dorobku.

 

 

§4

1. Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego w uczelni, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich obowiązujących w dniu 30 czerwca roku, w którym przyznano nagrodę, zwanej dalej „stawką”.
2. Wysokość nagrody ustaloną według zasad określonych w ust.1 zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.

§5

Ustala się następujące kategorie i wysokości nagród:
1) w przypadku nagród o charakterze indywidualnym:
a) nagroda za całokształt dorobku – do czterokrotności  stawki,
b) nagroda za osiągnięcia naukowe:
- I stopnia – do czterokrotności stawki,
- II stopnia – do dwukrotności stawki,
 - III stopnia – do jednokrotności i stawki,
                  c)   nagroda za osiągnięcia dydaktyczne:
- I stopnia – do dwukrotności stawki,
- II stopnia – do jednokrotności stawki,
d) nagroda za osiągnięcia organizacyjne:
- I stopnia – do dwukrotności stawki,
- II stopnia – do jednokrotności stawki.
2) w przypadku nagród o charakterze zespołowym:
a) I stopnia – do czterokrotności stawki,
b) II stopnia – do dwukrotności stawki.

§6

W przypadku nagrody zespołowej:
1) kwota nagrody przypadającej na jednego członka zespołu nie może przekraczać wysokości nagrody indywidualnej odpowiedniego stopnia,
2) wniosek o przyznanie nagrody zespołowej może dotyczyć zespołu w skład, którego wchodzi nie więcej niż dziesięciu członków,
3) wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu, a udział każdego z nich w powstaniu osiągnięcia powinien być określony procentowo, w zależności od wkładu pracy w uzyskanym osiągnięciu.

§7

1. Rektor Uczelni może przyznać nauczycielowi akademickiemu nagrodę:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału lub kierownika jednostki   międzywydziałowej - zaopiniowany przez  radę jednostki.
2. Wniosek o przyznanie nagrody  powinien zawierać:
1) dane dotyczące wnioskodawcy,
2) imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody wraz  z określeniem posiadanych stopni naukowych, tytułu naukowego oraz zajmowanego stanowiska w Uczelni,
3) tytuł lub rodzaj osiągnięcia zgłoszonego do nagrody,
4) uzasadnienie wniosku, zawierające szczegółowe omówienie efektów danego osiągnięcia.
3. Do wniosku można dołączyć:
1) wybrane publikacje, autoreferat kandydata, opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku,
2) uchwałę lub opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy i  uchwałę jednostki  uprawnionej do nadawania stopni, o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego,
3) recenzje lub opinie, opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o nagrodę, przygotowane przez osoby posiadające stopień doktora  habilitowanego lub tytuł naukowy,
4) wyciąg z protokołu z posiedzenia rady wydziału lub rady jednostki międzywydziałowej odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem.

§8

1. Nagrodę może otrzymać osoba, która w dniu rozpatrywania wniosków przez Komisję, o której mowa w § 9 ust. 2,  pozostaje w stosunku pracy z Uczelnią.
2. Nagroda, z zastrzeżeniem ust.3 może zostać przyznana osobom zatrudnionym w Uczelni, jako podstawowym miejscu pracy.
3. Za osiągnięcia organizacyjne, w tym konkretne działania, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych może zostać przyznana nagroda również dla osoby zatrudnionej w Uczelni, jako dodatkowym miejscu pracy.
4. Osobie, która uzyskała stopień naukowy doktora można przyznać nagrodę za to osiągniecie nie później niż w ciągu 6 lat od ukończenia studiów lub nie później niż w ciągu 8 lat od ukończenia studiów, jeżeli doktorat został wyróżniony.

§9

1. Wnioski, o których mowa w § 7 przedkłada się rektorowi w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.
2. Wnioski wstępnie ocenia, powołana zarządzeniem rektora Komisja ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych dla pracowników a także nagród dla nauczycieli akademickich.
3. Komisja po dokonaniu oceny złożonych  wniosków przedstawia swoją opinię rektorowi.

§10

1. W danym roku nauczyciel akademicki może otrzymać tylko jedną nagrodę rektora indywidualną lub zespołową.
2. Nagroda rektora indywidualna lub zespołowa nie może zostać przyznana osobie, która w danym roku otrzymała nagrodę ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.


§11

W roku 2007 wnioski, o których mowa w § 7 przedkłada się rektorowi w terminie do dnia 23 listopada.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

  64- uchwała  regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli.pdf

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 00:48:20

Liczba wyświetleń strony: 8912

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka