Uchwała nr 81/2007

Uchwała Nr 81/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   13 grudnia 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  przez  Uczelnię zabudowanej  nieruchomości  położonej w Kielcach  przy ul. Podklasztornej 117 

Na podstawie  art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt. 4 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Senat wyraża zgodę nabycie  przez Uczelnię od Gminy Kielce zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach  przy ul. Podklasztornej 117, dla której jest urządzona księga wieczysta  nr kw 48661  za cenę 3.751,500 zł. (słownie: trzy miliony siedemset  pięćdziesiąt jeden  tysięcy pięćset  złotych 0/100). 
2. Nabycie  nieruchomości,  o której mowa w ust. 1 może nastąpić po zastosowaniu  przez Gminę Kielce bonifikaty ceny do kwoty 3.113.745,00 zł. (słownie: trzy miliony sto trzynaście  tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 0/100).

§ 2

Traci moc uchwała nr 55/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  przez  Uczelnię zabudowanej  nieruchomości  położonej w Kielcach  przy ul. Podklasztornej 117. 


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 81- uchwała nabycie nieruchmości  Podklasztornej.pdf

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:12:40

Liczba wyświetleń strony: 7954

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka