Uchwała Nr  39/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego


Na podstawie art.62 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005  roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.165 ze zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz.694 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2006, wykazujące:
1) w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2006 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 141.007.711,56 obejmujący:
a) bilans Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2006r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę zł. 119.659.817,28    
b) bilans Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę zł. 21.347.894,28.
2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zysk netto w wysokości 1.818.559,56 obejmujący:
a) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach wykazujący zysk netto w wysokości zł. 374.675,48
b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim wykazujący zysk netto w wysokości zł.
 1.443.884,08
3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o sumę 38.041,44 obejmujące:
a) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach , wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę zł. 1.519.930,09
b) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę zł. 1.557.971,53
4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2006 do 31.12.2006 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.389.227,12 obejmujące:
a) zestawienie zmian w kapitale Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach wykazujące zwiększenie kapitału własnego za rok obrotowy 2006 o kwotę zł. 20.244.201,15
b) zestawienie zmian w kapitale Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, wykazujące zmniejszenie funduszu własnego za rok obrotowy 2006 o kwotę zł.1.145.025,97.


  
§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 39-  uchwała w spr.zatwierdz.sprawozd.finans.pdf

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 10:55:19

Liczba wyświetleń strony: 9084

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka