Uchwała nr 52/2007

Uchwała Nr 52/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania statusu honorowego profesora lub honorowego wykładowcy


 Na podstawie §10 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:


§1


1. Z wnioskiem o przyznanie statusu honorowego profesora lub honorowego wykładowcy występuje dziekan po zaopiniowaniu wniosku przez radę wydziału.
2. Rozpoczęcie postępowania o przyznanie statusu honorowego profesora lub honorowego wykładowcy winno być wcześniej skonsultowane z rektorem.
3. Rada wydziału, na wniosek dziekana przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne. Dokumentacja postępowania kwalifikacyjnego winna zawierać:
1) życiorys kandydata do tytułu honorowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej, dydaktycznej i zawodowej,
2) wykaz osiągnięć naukowych i dydaktycznych,
3) uzasadnienie wniosku o przyznanie statusu honorowego profesora
lub honorowego wykładowcy.
4. Do oceny zasadności wniosku o przyznanie statusu honorowego profesora
lub honorowego wykładowcy rada wydziału powołuje recenzenta.
5. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji, rada wydziału podejmuje uchwałę i występuje z wnioskiem do rektora o przyznanie statusu honorowego profesora lub honorowego wykładowcy wydziału. Dokumentację postępowania wraz z uchwałą rady wydziału dziekan przekazuje do Działu Nauki.
6. Tytuł honorowego profesora i honorowego wykładowcy nadawany jest decyzją rektora.
7. Uczelnia prowadzi rejestr (księgę) osób, którym nadany został tytuł honorowego profesora lub honorowego wykładowcy. Rejestr prowadzi Dział Nauki.
8. Uroczyste wręczenie dyplomu honorowego profesora i honorowego wykładowcy odbywa się w czasie inauguracji roku akademickiego, w Dniu Akademii Świętokrzyskiej, bądź uroczystości wydziałowych.


§2


Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

  52-  uchwała- honorowy profesor.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:05:25

Liczba wyświetleń strony: 8679

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka