Uchwała nr 48/2007

Uchwała  Nr 48/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2007 roku


w sprawie regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


Na podstawie art. 99 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), uchwala się co następuje:


I. Przepisy ogólne

§ 1

Uchwała określa zasady odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, inne formy kształcenia oraz  innych opłat związanych z tokiem studiów lub innymi formami kształcenia.

§ 2

1. Uczelnia pobiera opłaty od studentów za  zajęcia dydaktyczne:
1) na studiach niestacjonarnych,
2) na studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce,
3) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów objętych wpisem warunkowym na następny semestr (rok).
4) nieobjęte planem studiów  na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Uczelnia pobiera opłaty od uczestników : 
1) studiów podyplomowych,
2) kursów dokształcających organizowanych przez Uczelnię.
3. Uczelnia pobiera opłaty od osób, które uczestniczą w obozach i  wyjazdach organizowanych przez Uczelnię.
4. Uczelnia pobiera opłaty na studiach niestacjonarnych  za realizację różnic programowych oraz opłaty na studiach stacjonarnych za różnice programowe,  jeżeli  różnice te są spowodowane   niezadowalającymi wynikami  w nauce.
5. Zasady pobierania opłat od cudzoziemców podejmujących i odbywających studia w Uczelni   określają odrębne przepisy.


§ 3

1. Studia stacjonarne prowadzone w Uczelni są nieodpłatne.
2. Decyzję o wysokości opłaty za wpis warunkowy na studiach niestacjonarnych, za realizację różnic programowych, o których mowa w ust. 2 oraz opłatę  za powtarzane zajęcia podejmuje dziekan wydziału.
3. Decyzja jest wydawana w formie pisemnej osobie zainteresowanej. Odpis decyzji przekazywany  jest kwesturze oraz dyrektorowi instytutu.

 

§ 4

1. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na poszczególnych rodzajach studiów niestacjonarnych ustala na każdy rok akademicki rektor stosownym zarządzeniem.
2. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych określa prorektor ds. dydaktycznych i studenckich na podstawie kosztorysu z chwilą podjęcia decyzji  o powołaniu studiów podyplomowych .
3. Wysokość opłat za kursy dokształcające organizowane przez Uczelnię określa prorektor ds. dydaktycznych i studenckich na podstawie kosztorysu z chwilą podjęcia decyzji o powołaniu kursu.
4. Wysokość opłaty za wpis warunkowy, różnice programowe oraz za zajęcia na studiach z tytułu ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce wynosi  co najmniej  10 %  rocznej opłaty za te studia w danym roku akademickim. Decyzję w przedmiocie ustalenia wysokości opłat,  o których mowa w zadaniu poprzednim podejmuje dziekan. 
5. Opłata za uczestniczenie w zajęciach objętych wpisem warunkowym, za różnice programowe oraz za zajęcia na studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce wnoszona jest w nie więcej niż dwóch ratach, z tym że pierwszą ratę należy uiścić nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania decyzji dziekana, a drugą nie później niż w dniu kończącym zajęcia dydaktyczne w danym semestrze.
6. Wysokość opłat za wyjazdy i obozy organizowane przez Uczelnię określa prorektor ds. dydaktycznych i studenckich na podstawie kosztorysu przedstawionego przez pracownika Uczelni odpowiedzialnego za organizację danego wyjazdu lub obozu.
7. Opłaty za wyjazdy i obozy organizowane przez Uczelnię wnoszone są w terminach określonych przez pracownika Uczelni odpowiedzialnego za organizację danego wyjazdu lub obozu.
8. Wysokość opłat  obowiązujących studenta, posiadającego zgodę na indywidualną organizację studiów w trybie określonym w § 11 Regulaminu Studiów określa dziekan.

§ 5

1. Student, który zalega z opłatami wynikającymi z niniejszej uchwały  może nie zostać  dopuszczony do zajęć dydaktycznych oraz zaliczeń i egzaminów.
2. Student, który zalega z opłatami wynikającymi z niniejszej uchwały nie może uzyskać:
1) zaliczenia semestru,
2) zgody na egzamin komisyjny,
3) zgody na przeniesienie się do innej szkoły wyższej, na inny kierunek studiów lub na inny wydział Uczelni,
4) zgody na studiowanie poza swoim kierunkiem podstawowym,
5) zgody na przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i magisterskiej,
6) zgody na wznowienie studiów.

§ 6

1. Student studiów niestacjonarnych po przeprowadzonej rekrutacji na pierwszy rok (semestr) studiów, a przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych zawiera z Uczelnią umowę, której wzór określa rektor w drodze zarządzenia.
2. W przypadkach określonych umową student,  może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty.
3. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 2  może nastąpić po potrąceniu kosztów i wydatków Uczelni związanych z organizacją zajęć dydaktycznych dla studenta w danym roku akademickim oraz kosztów rezygnacji studenta. Potrącenie kosztów i wydatków, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje  w wysokości nie mniejszej niż 10%  opłaty za cały rok studiów. 

 


II. Odpłatność za zajęcia dydaktyczne

§ 7

1. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dzień dokonania wpłaty  w kasie Uczelni.
2. Wpłaty należy dokonać na wskazany rachunek bankowy Uczelni lub do kasy Uczelni.
3. Zwrot nadpłaty dokonanej na rachunek bankowy Uczelni z tytułów określonych niniejszą uchwałą może nastąpić w rozliczeniu semestralnym lub przy ostatecznym rozliczeniu studenta lub uczestnika studiów podyplomowych z Uczelnią, jeśli nie ma on jakichkolwiek zaległości w odpłatnościach na rzecz Uczelni.
4. Za skutki nieczytelnego i niedokładnego wypełnienia blankietu wpłaty odpowiedzialność ponosi wpłacający.
5. Na żądanie osoby upoważnionej w Uczelni wpłacający zobowiązany jest do przedstawienia każdorazowo dowodu wpłaty (blankietowego dowodu wpłaty) w odpowiednim instytucie (dziekanacie), który prowadzi daną formę kształcenia.

§ 8

1. Opłata za zajęcia na studiach niestacjonarnych wnoszona jest w sześciu równych ratach w terminach do dnia 15 września, 15 października, 15 listopada, 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia.
2. Studenci pierwszego roku studiów uiszczają pierwszą ratę za zajęcia dydaktyczne do dnia
15 września każdego roku akademickiego. Studenci pierwszego roku studiów przyjęci po dniu
15 września wpłacają pierwszą i drugą ratę za zajęcia dydaktyczne w terminie do 15 października.
3. Terminy wymienione w ust. 1 mogą być zmienione przez dziekana w stosunku do studentów ostatniego roku studiów na danym kierunku.


III. Odpłatność za studia podyplomowe i kursy dokształcające

§ 9

1. Wysokość opłat za każdy semestr, wnoszonych przez uczestników studiów podyplomowych lub kursów dokształcających ustala prorektor ds. dydaktycznych i spraw studenckich na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej na podstawie zatwierdzonego kosztorysu.
2. Wpłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające wnoszone są przez uczestników przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku studiów podyplomowych lub kursów dokształcających trwających więcej niż jeden semestr opłata ta wnoszona jest w ratach  (w jednakowej wysokości), których liczba jest  równa  liczbie semestrów. Wpłata każdej z rat powinna być wnoszona przed rozpoczęciem każdego semestru.
3. Wniesienie opłaty za dany semestr jest warunkiem rozpoczęcia lub kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.
4. Wniesienie opłaty za dany kurs dokształcający  jest warunkiem rozpoczęcia nauki na kursach dokształcających.
5. W przypadku nieuiszczenia przez uczestnika studiów podyplomowych lub kursów dokształcających opłaty w terminie, dziekan w ciągu 14 dni od chwili  upłynięcia danego terminu podejmuje decyzję o skreśleniu  uczestnika z listy uczestników.
6. W przypadku nie rozpoczęcia kształcenia na studiach podyplomowych lub kursów dokształcających z powodu zbyt małej liczby uczestników wniesiona przez kandydata opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi.
7. Uczestnik studiów podyplomowych po przeprowadzonej rekrutacji na pierwszy rok (semestr) studiów, a przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych zawiera umowę o kształcenie na studiach podyplomowych, której wzór określi rektor w drodze zarządzenia.
8. W przypadkach określonych umową uczestnik studiów podyplomowych,  może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
9. Uczestnik kursu dokształcającego po przeprowadzonej rekrutacji na dany kurs, a przed rozpoczęciem zajęć zawiera umowę o kształcenie w ramach  kursu , której wzór określi rektor w drodze zarządzenia. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku  skreślenia z listy uczestników  studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego z powodu zaległości finansowych wobec Uczelni, po uregulowaniu zaległości pobiera się jednorazową opłatę w wysokości  100 zł ,  z tytułu  ponownego wpisania na listę uczestników studiów podyplomowych oraz odpowiednio 50 zł  z tytułu  ponownego wpisania na listę uczestników kursów  dokształcających. 
11. Wobec uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających przypisów rozdziału  IV nie stosuje się. 


IV. Zasady i tryb udzielania ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne


§ 10

1. W przypadku nieuiszczenia przez studenta opłaty za zajęcia dydaktyczne w terminach, o których mowa w §  8 ust. 1, dziekan w ciągu 14 dni od chwili  upłynięcia danego terminu podejmuje decyzję o skreśleniu  studenta z listy studentów lub o przedłużeniu terminu uiszczenia  opłaty.
2. Odroczenie  terminu uiszczenia opłaty następuje wyłącznie na podstawie pisemnego  wniosku studenta zwierającego  uzasadnianie. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być złożony nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem zapłaty. .
3. Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do uchwały.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2  złożony po terminie  dziekan pozostawia bez rozpoznania.

§ 11

Na wniosek studenta zaopiniowany przez dyrektora instytutu i dziekana oraz uczelniany organ samorządu studenckiego, rektor może zwolnić studenta z obowiązku uiszczenia opłaty w całości lub części za zajęcia dydaktyczne na studiach  niestacjonarnych.

§ 12

1. Ulgi w opłatach za zajęcia dydaktyczne stosuje się jedynie do bieżącego roku akademickiego.
2. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne może w szczególności polegać na:
1) zwolnieniu z całości lub części opłaty,
2) odroczeniu terminu uiszczenia opłaty.
3. Nie udziela się ulg w opłacie za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) na pierwszym roku studiów z wyjątkiem szczególnych przypadków odpowiednio udokumentowanych.
4. Nie udziela się ulg w opłacie na studiach stacjonarnych  z tytułu powtarzania zajęć spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce oraz za wpis warunkowy z wyjątkiem szczególnych przypadków odpowiednio udokumentowanych .
5. Nie udziela się ulg w opłacie za zajęcia dydaktyczne z tytułu przeniesienia i różnic programowych.


§ 13

1. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który podejmie naukę na drugim kierunku studiów niestacjonarnych w trybie określonym w § 14 Regulaminu studiów wnosi 50 % opłaty ustalonej dla danego (drugiego) kierunku studiów, z wyjątkiem studentów innych uczelni, których obowiązuje pełna opłata. Zniżkę można stosować do chwili ukończenia przez studenta nauki na studiach pierwszego stopnia lub do chwili ukończenia jednolitych studiów magisterskich na podstawowym kierunku.
2. W przypadku podjęcia przez studenta studiów drugiego stopnia, w celu uzyskania zniżki student powinien złożyć nowy wniosek na zasadach określonych  Regulaminem Studiów.

§ 14


1. Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne polegająca na zwolnieniu w całości lub części opłaty   może być przyznana na wniosek studenta.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać w dziekanacie właściwego wydziału w terminach, o których mowa w § 10 ust. 2.  
3. Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do uchwały.
4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnoprawnych, należy wezwać wnoszącego do usunięcia tych braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5. Po zaopiniowaniu przez dziekana wniosek opiniuje uczelniany organ samorządu studenckiego.

§ 15

1. Organem właściwym do orzekania w sprawach udzielania ulg w opłatach  za zajęcia dydaktyczne jest prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich oraz prorektor ds. filii w odniesieniu do studentów Filii.
2. Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu  trzydziestu dni licząc od dnia wniesienia wniosku.
3. Decyzja prorektora ma formę pisemną.
4. Studentowi decyzję, o której mowa w ust. 3  wydaje wyznaczony pracownik dziekanatu.
5. Odpis decyzji, jest przekazywany do dziekanatu lub jednostki międzywydziałowej Uczelni oraz Kwesturze w postaci potwierdzonej kserokopii.

 

V.  Opłaty wynikające z toku studiów


§ 16

1. Pobiera się jednorazową opłatę w wysokości 300 zł,  z tytułu wszelkiego rodzaju przeniesień:
1) ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne,
2) ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne,
3) na inny kierunek studiów lub specjalność,
4) z innej uczelni na studia,
5) przy wznawianiu studiów.
2. W przypadku  skreślenia z listy studentów studiów niestacjonarnych z powodu zaległości finansowych wobec Uczelni, po uregulowaniu zaległości pobiera się jednorazową opłatę w wysokości  200 zł z tytułu  ponownego wpisania na listę studentów.

§ 17

Na studiach niestacjonarnych opłata za przystąpienie do egzaminu magisterskiego (licencjackiego) wynosi 50 zł.


§ 18

1. Uczelnia pobiera opłaty według stawek  przewidzianych  w rozporządzeniu właściwego ministra  ds. szkolnictwa wyższego za wydanie:
1) legitymacji studenckiej i jej duplikatu;
2) indeksu i jego duplikatu;
3) dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy;
4) dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych i jego duplikatu.
2. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie:
1) zaświadczenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uzyskanych na studiach niestacjonarnych w wysokości 10 zł.
2) wypisu z indeksu studiów niestacjonarnych  w  wysokości 30 zł.
3) dokumentu stwierdzającego ukończenie kursu dokształcającego  lub  jego duplikatu w wysokości 10 zł.
4) dokumentu stwierdzającego zaliczenie egzaminu certyfikacyjnego na określonym  poziomie biegłości językowej lub  jego duplikatu w wysokości 10 zł.
3. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie absolwentowi wypisu z indeksu w wysokości 30 zł.

§ 19

Opłaty za czynności związane z korzystaniem ze zbiorów Biblioteki Uczelni określają odrębne przepisy.


VI. Opłata rekrutacyjna

§ 20

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 na każdy rok akademicki ustala rektor.
3. Z opłaty, o której mowa w ust. 1 zwolnieni są studenci Uczelni, podejmujący za zgodą dziekanów, studia na drugim kierunku.

VII.  Przepisy końcowe

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą indywidualne decyzje dotyczące opłat związanych z tokiem studiów podejmuje rektor.

 

§ 22

1.  Uchwała wchodzi w życie z podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2007 roku.
2.  Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 52/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Pobierz uchwałę wraz z załącznikami w formacie PDF

 48 - uchwała - Regulamin odpłatności.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 09:29:24

Liczba wyświetleń strony: 11936

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka