Uchwała nr 83/2007

Uchwała Nr 83/2007
 
Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
                                                                                              
z dnia  13 grudnia 2007 roku
 
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach ze statutem Uczelni 
 
 


            Na podstawie § 208 ust. 2 w zw. 203 ust. 3 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm. )  uchwala się, co następuje:
 


§1


1. Senat stwierdza zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach ze statutem  Uczelni. 
2. Regulaminu Samorządu Doktorantów zawiera załącznik do uchwały. 


§ 2Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 
 

 

 


Pobierz uchwałę w formacie PDF

  83 - uchwała zgod. ze statutem Regulamin Samorządu Doktorantów AŚ.pdf

 


Regulamin Samorządu Doktorantów
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach
 
Dział I
Postanowienia ogólne
 


§ 1.

 
1. Samorząd Doktorantów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej Samorządem jest jedynym reprezentantem ogółu doktorantów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, zwanej dalej Uczelnią.
2. Samorząd Doktorantów działa na podstawie przepisów ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów Uczelni, niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów prawa.
3.  Samorząd jest integralną częścią społeczności akademickiej, którą stanowi Uczelnia.
 


§ 2.


Samorząd kieruje się zasadami poszanowania podmiotowości i godności każdego człowieka, wolności myśli, słowa i przekonań, dobrowolności w przyjmowaniu i sprawowaniu funkcji w Samorządzie.
 


§ 3.


1. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.
2. Organy Samorządu są niezależną i nie podporządkowaną żadnym ponad uczelnianym strukturom samorządowym, reprezentacją ogółu doktorantów Uczelni.
3. Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami.
4. Organy Samorządu są niezależne od organizacji społecznych i partii politycznych.

§ 4.


 
Samorząd działając poprzez swoje organy:
1) broni praw i interesów doktorantów,
2) reprezentuje interesy doktorantów wewnątrz i na zewnątrz Uczelni,
3) wybiera przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni,
4) współdecyduje z organami Uczelni w sprawach pomocy materialnej oraz nagród za wyniki w nauce dla doktorantów,
5) prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych doktorantów,
6) opiniuje projekty uchwał, zarządzeń i decyzji organów Uczelni dotyczących doktorantów,
7) wyraża zgodę na treść regulaminu studiów,
8) podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w zakresie określonym przepisami prawa oraz regulaminem studiów, 
9) popiera naukowe, kulturalne, turystyczne, sportowe i inne inicjatywy doktorantów,
10) współuczestniczy w ruchu naukowym Uczelni,
11) współpracuje z organami organizacji politycznych, społecznych, młodzieżowych i innych działających na terenie Uczelni, na zasadach określonych w porozumieniach z tymi organami.

§ 5.


 
1. Organy Samorządu uczestniczą i współpracują z organami Uczelni w realizacji zadań Uczelni określonych w Statucie Uczelni.
2. Uczelnia, w ramach możliwości finansowych, zapewnia niezbędne środki materialne na funkcjonowanie organów Samorządu a w szczególności: pomieszczeń biurowych, klubów doktoranckich, środków dydaktycznych, sprzętu biurowego, urządzeń łączności
i innych niezbędnych środków.
3. Decyzje organów Uczelni dotyczące pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie na cele doktorantów podejmowane są w porozumieniu z właściwymi organami Samorządu.


 
Dział II
Organy Samorządu Doktorantów
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 


§ 6.


 
1. Organami Samorządu są:
1) Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów,
2) Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów,
3) Zarząd Uczelniany Samorządu Doktorantów,
4) Zarządy Wydziałowe Samorządu Doktorantów
5) Sąd Koleżeński.
2. Organem wyborczym Samorządu jest Doktorancka Uczelniana Komisja Wyborcza.
 
 


Rozdział 2
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
 

§ 7. 
 


Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów zwana dalej URSD, jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu.
 


§ 8.


1. Kadencja URSD trwa 2 lata. Kadencja pozostałych organów Samorządu kończy się
z dniem upływu kadencji URSD.
2. Kadencja URSD nie może być przedłużona.
3. Kadencja URSD rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia zwołanego w ciągu 14 dni od zakończenia wyborów na wydziałach, ale nie później niż 1 grudnia, a kończy się wraz
z pierwszym posiedzeniem nowo wybranej URSD.
 


§ 9.
 


W skład URSD wchodzą delegaci Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów  w liczbie określonej w § 10, wybrani przez doktorantów wydziałów w wyborach bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim doktorantom.


 
§ 10.


 
1. Ilość mandatów w URSD przysługujących poszczególnym wydziałom zależna jest
od ilości doktorantów studiujących na danym wydziale w proporcji: jeden delegat na każdą pełną 10-tkę doktorantów wydziału, nie więcej jednak niż 3 delegatów danego wydziału.
2. Liczbę doktorantów na poszczególnych wydziałach określa każdorazowo Zarząd URSD
na podstawie aktualnego sprawozdania rektora z działalności Uczelni.
 


§ 11.


 
1. Do kompetencji URSD należy w szczególności:
1) wyrażenie stanowiska w  sprawach związanych z życiem Uczelni,
2) uchwalanie Regulaminu Samorządu i jego zmiany,
3) uchwalanie regulaminów wszystkich organów Samorządu,
4) wybór Przewodniczącego Samorządu,
5) udzielenie votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu zgodnie z § 27,
6) wybór przewodniczących i członków komisji URSD,
7) delegowanie przedstawicieli doktorantów do Senatu Uczelni,
8) delegowanie przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnych i odwoławczych,
9) wybór przedstawicieli doktorantów do Uczelnianej Komisji Wyborczej,
10) uchwalanie budżetu Samorządu na dany rok budżetowy,
11) udzielanie absolutorium Zarządowi Uczelnianemu Samorządu Doktorantów z wykonania uchwał URSD i budżetu Samorządu za rok poprzedni,
12) uchwalanie podziału środków finansowych Samorządu na działalność organizacji doktorantów,
13) obligowanie Zarządu Uczelnianego Samorządu Doktorantów do występowania z wnioskami i postulatami do władz Uczelni,
14) wybór Sądu Koleżeńskiego.
2.   Do kompetencji URSD należy ponadto wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, aktów wykonawczych, Statutu Uczelni, uchwał Senatu, porozumień zawartych przez Uczelnię z innymi podmiotami  i innych aktów prawnych.
 


§ 12.


 
1. URSD obraduje na posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenie nowowybranej URSD zwołuje przewodniczący ustępującej URSD.

 

§ 13.


 
1. Posiedzenia URSD zwoływane są przez Przewodniczącego Samorządu co najmniej raz
w miesiącu i są protokołowane.
2. Posiedzenia URSD są otwarte dla wszystkich doktorantów.
3. Przewodniczący Samorządu może utajnić obrady, jeżeli wymaga tego dobro społeczności doktorantów na uzasadniony wniosek trzech członków URSD.
4. Obecność delegatów wydziału na URSD jest obowiązkowa.
5. Przewodniczący Samorządu może zaprosić na posiedzenie URSD inne osoby.
 


§ 14.
 


1. Uchwały URSD zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
2. URSD na wniosek Przewodniczącego Samorządu lub Zarządu Uczelnianego Samorządu Doktorantów lub na wniosek co najmniej trzech członków URSD może uchwalić głosowanie tajne w danej sprawie.
3. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos Przewodniczącego Samorządu.
4. Uchwały URSD podpisuje Przewodniczący Samorządu lub z jego upoważnienia jeden
z Wiceprzewodniczących i zarządza ich niezwłoczne ogłoszenie w miejscach zwyczajowo przyjętych.
 


§ 15.


 
1. URSD wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Samorządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSD w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów przedstawianych przez co najmniej trzech członków URSD.
2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, na tym samym posiedzeniu URSD przeprowadza się ponowne głosowanie.
3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów,
którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli którakolwiek
z tych dwóch osób wycofa zgodę na kandydowanie, to w jej miejsce do wyborów dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą ilość głosów w pierwszym głosowaniu.
4. Na Przewodniczącego Samorządu zostaje wybrany kandydat, który w ponownym głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSD otrzymał więcej głosów.
 


§ 16.


 
1. URSD wybiera ze swojego grona na wniosek Przewodniczącego Samorządu wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSD w głosowaniu tajnym.
2. Wybory Wiceprzewodniczącego i Sekretarza przeprowadza się niezwłocznie po wyborze nowego Przewodniczącego Samorządu.
 


§ 17.


 
1. URSD powołuje stałe i doraźne komisje do określonych rodzajów działalności.
2. Tryb i zasady funkcjonowania komisji stałych i doraźnych określa URSD w drodze uchwały.
 


§ 18.


 
1.  W czasie trwania kadencji członek URSD traci swój mandat w wyniku:
1) utraty statusu doktoranta,
2) śmierci,
3) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji,
4) orzeczenia skazującego Komisji Dyscyplinarnej Uczelni,
5) orzeczenia skazującego Sądu Koleżeńskiego,
6) niemożności pełnienia swej funkcji przez co najmniej 3 miesiące o czym orzeka URSD na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady  Samorządu Doktorantów.
2. Utrata mandatu przez członka URSD oddelegowanego do organów Uczelni, o których mowa w § 11 pkt. 7,8 i 9 jest równoznaczna z odwołaniem z tych organów.
3. Członek URSD może być odwołany przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów z zastrzeżeniem § 36 ust. 3.
4. Utratę mandatu stwierdza URSD.


 
§ 19.


 
1. Dla poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego i dotyczą one istotnych spraw lub interesów doktorantów URSD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej.
2. Decyzję o przeprowadzeniu i formie akcji protestacyjnej URSD podejmuje  bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków powziąć. O decyzji tej URSD powiadamia rektora nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej.
3. Strajk Doktorantów (powstrzymanie się od uczęszczania na zajęcia z możliwością pozostania na Uczelni) może być podjęty przez URSD bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków, jeżeli wcześniejsze negocjacje z rektorem lub inne niż strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu.
4. Udział w akcji protestacyjnej oraz strajku jest dobrowolny.
5. Uczestnictwo w akcji protestacyjnej nie stanowi naruszenia obowiązków doktoranta, jeżeli strajk lub inna akcja protestacyjna zostały zorganizowane zgodnie z ustawą.
6. Organizator strajku lub innej akcji protestacyjnej jest obowiązany zapewnić ich organizację i przebieg, aby nie zagrażały zdrowi lub życiu ludzkiemu, mieniu Uczelni lub innych osób, ani nie naruszały praw pracowników Uczelni, a także doktorantów niebiorących udziału w proteście.
 


Rozdział 2
Zarząd Uczelniany Samorządu Doktorantów
 


§ 20.


 
Zarząd Uczelniany Samorządu Doktorantów, zwany dalej Zarządem, jest uczelnianym naczelnym organem wykonawczym Samorządu i  jest odpowiedzialny przed URSD.
 

§ 21.


 
W skład Zarządu wchodzą :
1) Przewodniczący Samorządu jako Przewodniczący Zarządu,
2) Wiceprzewodniczący Samorządu jako Wiceprzewodniczący Zarządu
3) Skarbnik – Sekretarz  Zarządu.
 


§ 22.


 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał URSD,
2) wydawanie na podstawie uchwał URSD, w granicach zawartego ich upoważnienia
oraz w celu ich wykonania zarządzeń i czuwanie nad ich wykonaniem,
3) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności URSD i Zarządu,
4) przygotowywanie projektów uchwał URSD,
5) przygotowywanie projektu budżetu Samorządu,
6) wykonywanie budżetu Samorządu,
7) przedstawianie URSD raz w roku w terminie do 31 maja lub w miarę potrzeby częściej sprawozdania z wykonania budżetu,
8) przedstawianie Senatowi Uczelni raz w roku w terminie do 30 czerwca lub w miarę potrzeby częściej sprawozdania z rozdziału środków finansowych Samorządu  i rozliczenia tych środków, a także sprawozdanie z działalności Samorządu,
9) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu,
10) sprawowanie nadzoru nad pracami innych organów Samorządu poprzez proponowanie projektów uchwał oraz wyznaczanie terminu ich rozpatrzenia.
 


§ 23.

 
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach co najmniej dwa razy w miesiącu.
2. Obecność członków Zarządu na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa.
3. Kadencja Zarządu trwa do wybrania nowego Przewodniczącego Samorządu.
4. Wszystkie decyzje podejmowane przez Zarząd winny być podane do wiadomości URSD na najbliższym posiedzeniu URSD.
 


Rozdział 3
Przewodniczący Samorządu
 


§ 24.


Przewodniczący Samorządu reprezentuje Samorząd oraz kieruje pracami Zarządu. 


§ 25.


Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu  należy:
1) reprezentowanie Samorządu Doktorantów wobec władz Uczelni,
2) reprezentowanie Samorządu w Senacie Uczelni,
3) reprezentowanie Samorządu poza Uczelnią,
4) zwoływanie i prowadzenie obrad URSD,
5) zwoływanie i prowadzenie obrad Zarządu,
6) koordynowanie i kontrolowanie prac członków Zarządu,
7) określenie sposobu wykonywania uchwał URSD  i Zarządu,
8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Samorządu,
9) powierzanie zadań wszelkim komisjom powołanym przez URSD w granicach ich kompetencji.

§ 26.


 
Zwolnienie z funkcji Przewodniczącego Samorządu przed upływem kadencji następuje z powodu:
1)      przyczyn zawartych w §  18 ust. 1,
2)      udzielenia mu votum nieufności.

 
§ 27.


1. Wniosek o votum nieufności może być zgłoszony przez członków URSD stanowiących co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby członków i poddany głosowaniu nie wcześniej
niż po upływie 14 dni od jego zgłoszenia.
2. URSD może udzielić votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu bezwzględną większością głosów w obecności dwóch trzecich regulaminowego składu URSD.
3. URSD udzielając votum nieufności dokonuje jednocześnie wyboru nowego Przewodniczącego Samorządu.
 


§ 28.


 
Zwolnienie stanowiska Przewodniczącego Samorządu równoznaczne jest z odwołaniem tej osoby z organów kolegialnych Uczelni, o których mowa w § 11 pkt. 7,8 i 9 jako przedstawiciela Samorządu. 
 


§ 29.


 
1. Udzielenie votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu równoznaczne jest z odwołaniem Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przepis § 28 stosuje się odpowiednio. 
 


§ 30.
 


Do zwolnienia z funkcji  Wiceprzewodniczącego  oraz Sekretarza stosuje się odpowiednio przepisy §§ 26 -28.
 


Dział III
Organy Samorządu na szczeblu wydziału 
 

§ 31.


 
Wszyscy doktoranci danego wydziału tworzą Samorząd Wydziału.
 


§ 32.

 
Wydziałowymi organami uchwałodawczymi Samorządu są Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów zwane dalej WRSD.


 
§ 33.


 
1. W skład WRSD wchodzą przedstawiciele doktorantów wydziału w liczbie 5, wybrani przez doktorantów wydziału w wyborach bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.
2. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania wyborów do WRSD określa Ordynacja Wyborcza do Rad Wydziałowych,  Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowych Kolegiów Elektorów stanowiąca załącznik do niniejszego  regulaminu.

§ 34.


 
1. Utrata mandatu przez przedstawiciela doktorantów w WRSD następuje w przypadkach wymienionych w § 18 ust. 1. 
2. W wypadku wygaśnięcia mandatu przez członka WRSD Przewodniczący DUKW na wniosek Przewodniczącego URSD przeprowadza wybory uzupełniające.
 


§ 35.


 
1.    Do kompetencji WRSD należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Samorządu Wydziału w szczególności:
1) reprezentowanie doktorantów przed władzami Wydziału,
2) występowanie z wnioskami i postulatami do władz Wydziału,
3) reprezentowanie w porozumieniu z URSD doktorantów wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz w sprawach ściśle związanych z Wydziałem,
4) delegowanie Przewodniczącego WRSD i swoich  przedstawicieli do URSD zgodnie z § 10,
5) delegowanie przedstawicieli do Rady Wydziału,
6) współdecydowanie z władzami wydziału w sprawach pomocy materialnej oraz nagród za wyniki w nauce dla doktorantów,
7) koordynowanie działalności starostów lat.
2.  Do kompetencji WRSD należy podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących Samorządu Wydziału niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów.

 
§ 36.


 
1. Członkowie WRSD wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego WRSD.
2. Przewodniczący WRSD kieruje jej pracami i reprezentuje WRSD wobec władz Wydziału.
3. Do zwolnienia z funkcji Przewodniczącego WRSD stosuje się odpowiednio przepisy
§§ 26-29 z zastrzeżeniem, że udzielenie votum nieufności dla Przewodniczącego WRSD nie powoduje odwołania z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Samorządu.
4. Zasady działania, kompetencje WRSD określa wydziałowy regulamin Samorządu, którego zgodność z niniejszym regulaminem i innymi przepisami prawa stwierdza URSD.   
 


Rozdział 2
Zarząd Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów


 
§ 37.


W skład Zarządu WRSD wchodzą:
1) Przewodniczący WRSD,
2) Wiceprzewodniczący WRSD,
3) Sekretarz WRSD.

 
§ 38.Zarząd WRSD jest organem wykonawczym WRSD.
 


§ 39.


 
Zasady działania i  kompetencje  Zarządu WRSD określa wydziałowy regulamin Samorządu, którego zgodność z niniejszym regulaminem i innymi przepisami prawa stwierdza URSD.   
 


Dział IV
Elektorzy doktorantów  do uczelnianego kolegium elektorów oraz wydziałowych kolegiów elektorów.

 


§ 40.


 
1. W skład kolegium elektorów Uczelni oraz kolegium elektorów wydziału wchodzą wybrani przedstawiciele doktorantów.
2. Szczegółowe zasady wyborów od kolegiów, o których mowa w ust. 1 określa  Ordynacja Wyborcza do Rad Wydziałowych, Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowych Kolegiów Elektorów stanowiąca załącznik do niniejszego  regulaminu.


 
Dział V
Sąd Koleżeński


 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 
§ 41.


 
Sąd Koleżeński orzeka w sprawach naruszenia przez doktorantów zasad współżycia koleżeńskiego, za postępowanie uchybiające godności doktoranta, w sprawach naruszenia Regulaminu przez osoby pełniące określone funkcje w Samorządzie oraz w sprawach naruszenia Regulaminu Studiów.
 


§ 42.


Wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim następuje na wniosek rektora po zaopiniowaniu przez URSD.
 


§ 43.


 
Orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego podlegają wszyscy doktoranci Uczelni.
 


§ 44.


 
1. W zakresie orzekania Sąd Koleżeński jest niezawisły i działa niezależnie od innych organów Samorządu.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów Samorządu.
 


§ 45.

 
Kary wymierzane przez Sąd Koleżeński określa § 212 w związku z § 226 ust. 1  ustawy.
 


 

Rozdział 2
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim


 
§ 46.


 
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
 


§ 47.


 
WRSD powołuje Sąd Koleżeński pierwszej instancji w składzie pięciu osób spośród doktorantów danego wydziału.
 


§ 48.


 
URSD powołuje Sąd Koleżeński drugiej instancji w składzie:
1)    cztery osoby powołane przez URSD spośród  ogółu doktorantów,
2)    osoba delegowana przez rektora.
 


§ 49.


 
Członek Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji nie może być równocześnie członkiem Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji.


 
§ 50.


 
Członka Sądu Koleżeńskiego powołuje się na czas trwania kadencji organów Samorządu, które je powołały.
 


§ 51.


 
Członkowie Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji  i członkowie Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 


§ 52.
 


Sąd Koleżeński pierwszej instancji i Sąd Koleżeński drugiej instancji orzekają w składach trzyosobowych , powołanych przez przewodniczącego danego Sądu Koleżeńskiego.
 
 


Dział VII
Przepisy końcowe


 
§ 53.


 
Zmiana Regulaminu może nastąpić tylko w drodze uchwały URSD podjętej większością dwóch trzecich ogólnej liczby członków i nie później niż do dnia 15 czerwca w roku wyborów.
 


§ 54.


 
Ordynacja Wyborcza do Rad Wydziałowych jest integralną częścią regulaminu Samorządu Doktorantów.
 

 

§ 55.


 
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności ze Statutem Uczelni  w trybie  art. 202 ust. 3 w zw. 208 ust. 2 ustawy.
 

 

 


Załącznik do Regulaminu Samorządu Doktorantów AŚ

 
ORDYNACJA WYBORCZA
DO RAD WYDZIAŁOWYCH   SAMORZĄDU DOKTORANTÓW, UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORWÓW ORAZ WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW
AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE


§ 1


1. Wybory do Rad Wydziałowych  Samorządu Doktorantów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zwanych dalej WRSD są równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory przedstawicieli doktorantów do uczelnianego kolegium elektorów oraz wydziałowych kolegiów elektorów odbywają się na zasadach przewidzianych w niniejszej Ordynacji z zachowaniem odrębności wynikających z Rozdziału V.
3. Bierne i czynne prawo wyborcze ma każdy doktorant z wyjątkiem doktoranta ukaranego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej dla doktorantów zawieszającym go w prawach doktoranta.
4. Umieszczenie nazwiska kandydata na liście kandydatów wymaga jego zgody wyrażonej na piśmie.
5. Pisemna zgoda doktoranta na kandydowanie powinna być złożona do Doktoranckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie przez nią określonym.
6. Do pisemnej zgody doktoranta powinna być dołączona lista co najmniej 10 doktorantów wydziału popierających kandydaturę.
7. Każdemu doktorantowi  przysługuje prawo zgłaszania takiej liczby kandydatów, jaka ma być wybrana w głosowaniu, w którym uczestniczy.
8. Każdemu doktorantowi przysługuje jeden głos, który może być oddany tylko osobiście w trakcie głosowania.
9. Doktorant ma prawo głosować maksymalnie na taką liczbę kandydatów, ile jest miejsc
w danej WRSD.
10. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania z imiennie wskazanymi kandydatami, poprzez zaznaczenie znaku „X” przy odpowiednim nazwisku.
 


§ 2


 
1. Wybory przeprowadza Doktorancka Uczelniana Komisja Wyborcza zwana dalej DUKW.
2. Mandat członka komisji wyborczej trwa przez okres kadencji do chwili wyboru nowej komisji.
3. Członek komisji wyborczej nie może być kandydatem do jakiegokolwiek innego organu Samorządu Doktorantów.

§ 3


 
1. Najpóźniej na 21 dni przed końcem kadencji odpowiedniej WRSD DUKW podejmuje uchwałę o zarządzeniu wyborów na wydziale i ustala termin wyborów przypadający najpóźniej na ostatni dzień kadencji odpowiedniej WRSD .
2. DUKW podejmuje uchwałę o ustaleniu kalendarza wyborczego najpóźniej na 14 dni przed końcem kadencji organów Samorządu.


 
§4


Członkami WRSD  zostają ci kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów.
 

§ 5


 
1. Ważność wyborów nie zależy od frekwencji wyborczej.
2. W przypadku braku co najmniej 30 ważnie oddanych głosów, wybory przeprowadza się ponownie.
3. Termin wyborów ponownych, przypadający nie później niż 14 dni od ogłoszenia protokołu wyborczego określa DUKW.


 
ROZDZIAŁ II
KOMISJE WYBORCZE

§ 6


 
1. DUKW jest wybierana przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów zwaną dalej URSD bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków.
2. DUKW może być odwołana przez URSD większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków.
3. W skład DUKW wchodzi 3 członków.
4. Pierwsze posiedzenie DUKW zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Doktorantów.
5. Na pierwszym posiedzeniu  DUKW wybiera ze swego grona Przewodniczącego DUKW oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6. Członek DUKW nie może być jednocześnie członkiem organów wykonawczych Samorządu Doktorantów.

§ 7


 
Do zadań DUKW należy organizowanie wyborów, w szczególności:
1) ustalanie terminarza czynności wyborczych,
2) czuwanie w dniach wyborów nad przestrzeganiem ordynacji wyborczej w czasie i w miejscu głosowania,
3) ustalanie i ogłaszanie listy kandydatów najpóźniej na 5 dni przed wyborami,
4) przygotowanie kart do głosowania i urn wyborczych, 
5) decydowanie o ważności mandatów,
6) udzielanie wiążącej wykładni przepisów ordynacji wyborczej,
7) czuwanie nad prawidłowością procesów wyborczych,
8) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami,
9) przyjmowanie protestów wyborczych i ich rozstrzyganie,
10) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu,
11) stwierdzanie dokonania wyborów,
12) ogłoszenie wyników wyborów oraz powiadomienie o nich organów Uczelni,
13) sporządzanie protokołu wyborczego zgodnie z § 9.
14) ogłaszanie protokołu wyborczego w terminie 5 dni od zakończenia wyborów.
15) zabezpieczenie dokumentacji wyborów.
 


§ 8
 


1. Uchwały DUKW zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego, w przypadku, gdy Przewodniczący nie uczestniczy w posiedzeniu, decydujący jest głos Zastępcy Przewodniczącego.
3. Uchwały ogłaszane są w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


§ 9


 
Z przebiegu czynności wyborczych DUKW sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
1) miejsce oraz czas rozpoczęcia i zakończenia wyborów,
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
3) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania,
4) ogólną liczbę oddanych wszystkich głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez uprawnione osoby wraz ze wskazaniem na :
a)        liczbę głosów ważnych,
b)        liczbę głosów nieważnych,
c)        liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
d)        liczbę kart do głosowania  niewykorzystanych,
5)     ustalenie wyników wyborów,
6) decyzje DUKW oraz inne istotne okoliczności związane  z przebiegiem głosowania,
7) ewentualne zarzuty co do przebiegu głosowania wniesione przez doktorantów biorących udział w głosowaniu oraz członków DUKW,
8) protokół z przebiegu czynności wyborczych dotyczących głosowania podpisują członkowie DUKW obecni przy jego  sporządzaniu.


§ 10


 
DUKW składa URSD sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów najpóźniej w terminie  7 dni od ich zakończenia.
 


ROZDZIAŁ III
WAŻNOŚĆ WYBORÓW
 


§ 11


 
1. Wnioski o unieważnienie wyborów (protesty wyborcze) do WRSD wraz z uzasadnieniem należy wnieść na piśmie do  DUKW w terminie 7 dni od ogłoszenia protokołu wyborczego.
2. Protest wyborczy może wnieść 10 % uprawnionych do głosowania doktorantów lub kandydat.
3. Protest wyborczy DUKW  rozpatruje w terminie 3 dni od jego wpłynięcia.
 


§12


W razie naruszenia przepisów ordynacji wyborczej, aktów prawnych powszechnie obowiązujących, Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów DUKW podejmuje uchwałę o unieważnieniu wyborów.


§ 13


 
1. Od uchwały DUKW w sprawie ważności wyborów przysługuje ponowne odwołanie do DUKW.
2. Odwołanie musi być złożone na piśmie i określać zarzuty wobec uchwały DUKW.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały DUKW.
4. DUKW rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od dnia jego wniesienia.
5. Do zaskarżenia uchwał DUKW stosuje się odpowiednio §11 ust. 2.
 


§ 14

Uchwały DUKW w sprawie ważności wyborów wydane po wniesieniu odwołania  są ostateczne.
 

 


ROZDZIAŁ IV
AGITACJA I OGŁOSZENIA
 

§ 15


 
1. Zakazana jest agitacja za pomocą rzeczy mających wartość materialną w trakcie kampanii wyborczej i w samym dniu wyborów.
2. Za rzecz mającą wartość materialną nie uważa się plakatów i ulotek zawierających nazwiska kandydatów i ich program.
3. Komisja wyborcza ustala teren, na którym agitacja jest zakazana w dniu wyborów.


§ 16


 
1. Wszelkie ogłoszenia wyborcze muszą być umieszczane w miejscach zwyczajowo przyjętych na danym wydziale, zapewniających możliwość zapoznania się z nimi.
2. Głosowania nie wolno przerywać; gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, DUKW może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego; uchwała DUKW w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości.
3. Wszelkie ogłoszenia wyborcze muszą się znajdować również w dziekanacie danego wydziału.
 


ROZDZIAŁ V
 
WYBORY PRZEDSTAWICIELI DOKTORANTÓW DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORWÓW ORAZ WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW
 


§ 17


 
1. Liczbę elektorów doktorantów  w uczelnianym kolegium elektorów oraz termin przeprowadzenia tych wyborów  określa Uczelniana Komisja Wyborcza powołana przez Senat Uczelni, o której mowa w § 104 Statutu AŚ.
2. Liczbę elektorów doktorantów z poszczególnych  wydziałów Uczelni w uczelnianym kolegium elektorów ustala DUKW proporcjonalnie do liczby doktorantów danego wydziału.
3. Każdemu doktorantowi posiadającemu  czynne prawo wyborcze   przysługuje prawo zgłaszania takiej liczby kandydatów doktorantów do uczelnianego kolegium elektorów, jaka ma być wybrana w głosowaniu na wydziale, w którym głosuje doktorant.
4. Powiadomienie doktorantów o jego miejscu i czasie głosowania na kandydatów doktorantów do uczelnianego kolegium elektorów powinno nastąpić nie później niż na siedem dni przed terminem wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni.
5. Wybór doktoranta do uczelnianego kolegium elektorów następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów; w przypadku, gdy warunek ten spełniło więcej osób, niż jest miejsc mandatowych w danym wydziale, wybrani zostają ci doktoranci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów; w przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone.
 


§ 18


 
1. Liczbę elektorów doktorantów w wydziałowym  kolegium elektorów oraz termin przeprowadzenia tych wyborów  określa Wydziałowa Komisja Wyborcza powołana przez Radę Wydziału, o której mowa w § 108 Statutu AŚ.
2. Każdemu doktorantowi posiadającemu  czynne prawo wyborcze  przysługuje prawo zgłaszania takiej liczby kandydatów doktorantów do wydziałowego kolegium elektorów,  jaka ma być wybrana w głosowaniu.
3. Powiadomienie doktorantów o jego miejscu i czasie głosowania na kandydatów doktorantów do wydziałowego kolegium elektorów powinno nastąpić nie później niż na siedem dni przed terminem wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni.
4. Wybór doktoranta do wydziałowego kolegium elektorów następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów; w przypadku, gdy warunek ten spełniło więcej osób, niż jest miejsc mandatowych, wybrani zostają ci doktoranci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów; w przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone.
 


§ 19


 
Do wyborów przedstawicieli doktorantów do uczelnianego kolegium elektorów oraz wydziałowych kolegiów elektorów § 5 oraz przepisów Rozdziału III  nie stosuje się. 
 

§ 20


 
1. Od uchwały DUKW w sprawie ważności wyborów przedstawicieli doktorantów do uczelnianego kolegium elektorów przysługuje  odwołanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 17 ust. 1. 
2. Odwołanie musi być złożone na piśmie i określać zarzuty wobec uchwały DUKW.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia uchwały DUKW.
4. Przepis § 107 Statutu AŚ  stosuje się odpowiednio. 
 


§ 21


 
1. Od uchwały DUKW w sprawie ważności wyborów przedstawicieli doktorantów do uczelnianego kolegium elektorów przysługuje  odwołanie do Wydziałowej  Komisji Wyborczej, o której mowa w § 18 ust. 1. 
2. Odwołanie musi być złożone na piśmie i określać zarzuty wobec uchwały DUKW.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia uchwały DUKW.
4. Przepis § 107 Statutu AŚ  stosuje się odpowiednio. 
 


§ 22


 
Z przebiegu czynności wyborczych przy wyborach przedstawicieli doktorantów do uczelnianego kolegium elektorów oraz wydziałowych kolegiów elektorów DUKW sporządza protokół zgodnie z § 103 Statutu AŚ.
 


ROZDZIAŁ VI
UCHWALANIE I ZMIANY ORDYNACJI


 
§ 23


Do zmiany Ordynacji Wyborczej stosuje się przepis § 55 Regulaminu Samorządu Doktorantów.
 


ROZDZIAŁ VII
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE


 
§ 24


 
1. W razie wygaśnięcia mandatu członka WRSD Przewodniczący Samorządu zawiadamia, na podstawie informacji DUKW kolejnego kandydata z listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu
2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie o ustąpieniu pierwszeństwa powinno być złożone Przewodniczącemu  w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Przy równej liczbie głosów kilku kolejnych na liście kandydatów DUKW zarządza na wniosek Przewodniczącego Samorządu wybory uzupełniające. 
4. Wybory uzupełniające do WRSD przeprowadza DUKW według przepisów niniejszej Ordynacji Wyborczej.


§ 25


 
W razie wygaśnięcia mandatu członka uczelnianego kolegium elektorów lub wydziałowego kolegium elektorów DUKW zarządza na wniosek Przewodniczącego Samorządu wybory uzupełniające zgodnie z przepisami Rozdziału V.
 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:20:38

Liczba wyświetleń strony: 8810

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka