Uchwała nr 25/2007

Uchwała  Nr 25/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 22 marca 2007 roku


w sprawie regulaminu studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 i art. 160 oraz art. 161 ust. 3  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  oraz na podstawie § 31 ust. 2 pkt 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala  się  regulamin studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2

Traci moc obowiązująca Uchwała Nr 21/2006 roku  Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem nowego roku akademickiego, po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę i Regulamin studiów w formacie PDF

 25- Regulamin studiów.pdf


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 17:20:49

Liczba wyświetleń strony: 11534

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka