Uchwała nr 89/2007

Uchwała Nr  89/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  13 grudnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę nr 35/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009


Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 35/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. W  § 1 ust. 1 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:
Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: wynik zewnętrznego egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/ świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich”

2. W  § 2 ust. 2 pkt.  2 i 3 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:
”2)
świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów - kandydat na studia drugiego stopnia;

  3) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej”;


3. W  § 5 ust. 6 skreśla się pkt.3.

4.       W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2007 z dnia 31 maja 2007 r., na kierunku:

-          filologia, w pkt 2 w tabeli kryteria kwalifikacji dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: „SM – Konkurs świadectw: - język rosyjski* (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu rozmowa kwalifikacyjna z języka rosyjskiego) – język polski;
NM – Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: - język rosyjski* - język polski”;

-          filologia, skreśla się na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia specjalność filologia germańska;

-          filologia polska, w pkt. 1 specjalność filologia polska z wiedzą o kulturze zmienia nazwę na filologia polska z wiedzą kulturowo-filozoficzną;

-          skreśla się specjalność: filologia polska z językiem rosyjskim na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia;

-          filologia polska, w pkt. 2 skreśla się wyraz „stacjonarne”, po wyrazach specjalność nauczycielska dodaje się wyrazy „dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie”;

-          dodaje się kolejny pkt o treści: „studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych (6-semestrów); Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów;

-          historia, w pkt. 2 skreśla się  specjalność: historia i język angielski

-          historia, w pkt. 3 przy specjalnościach: historia i wiedza o społeczeństwie, historia i język angielski dodaje się wyrazy „dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie”;

-          dodaje się kolejny pkt o treści: „studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych (6-semestrów); Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów.

-          informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, w pkt. 1 i 2 przy specjalności biblioteki szkolne i publiczne dodaje się oznaczenie – (N)

-          dodaje się kolejny pkt o treści: „studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych (6-semestrów), Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów.

5.       W części II, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2007 z dnia 31 maja 2007 r., na kierunku

-       biologia, w pkt 2 dodaje się specjalność: biologia z geografią (N);

-        biologia, w pkt. 3 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunku biologia lub kierunków pokrewnych, na których absolwenci zrealizowali minimalną liczbę zajęć zorganizowanych dla kierunku biologia zgodnie ze standardami z 2007 roku, specjalności:- biologia ogólna,- biologia środowiskowa, - biologia medyczna.

-        chemia, w pkt. 3 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów:

-  kierunków chemicznych;

- innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną  liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze standardami z 2007 roku, specjalności: chemia z ochroną środowiska,  chemia techniczna,    analiza chemiczna

-        fizyka, w pkt. 1 dodaje się nową specjalność: fizyka komputerowa;

-        dodaje się nową specjalność: fizyka z chemią (N) oraz kryteria kwalifikacji:
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w a przypadku przekroczenia limitu – konkurs świadectw: - fizyka*(fizyka i astronomia)* lub matematyka, - chemia, - język obcy

-        dodaje się kolejny pkt o treści: studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów:

-  kierunku fizyka;

- innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną  liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku fizyka zgodnie ze standardami z 2007 roku, specjalności: -   fizyka z informatyką (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie,  -   fizyka medyczna;

-        geografia, w pkt. 1 i 2 dodaje się specjalności: geografia z turystyką, geografia z ochroną środowiska;

-        geografia, w pkt. 3 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalności (dla absolwentów kierunku geografia):- geografia ogólna,- geografia z przyrodą (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie,- geografia z historią (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie,- geografia z gospodarką przestrzenną, - geografia z ochroną środowiska,- geografia z turystyką,- geografia z ochroną środowiska (dla absolwentów kierunku  ochrona środowiska), geografia z turystyką (dla absolwentów kierunku  turystyka)

-        dodaje się kolejny pkt. o treści: studia niestacjonarne drugiego stopnia

specjalności (dla absolwentów kierunku geografia): - geografia ogólna

- geografia z gospodarką przestrzenną, - geografia z ochroną środowiska,
- geografia z turystyką,- geografia z ochroną środowiska (dla absolwentów kierunku  ochrona środowiska),- geografia z turystyką (dla absolwentów kierunku  turystyka)

-       dodaje się nowy kierunek:

informatyka i ekonometria studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, specjalności: - analiza danych, - projektowanie i programowanie systemów informatycznych(pod warunkiem uruchomienia kierunku) oraz kryteria kwalifikacji: SM – Egzamin pisemny z matematyki. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.; NM- Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: matematyka lub informatyka

-        matematyka, w pkt. 2 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia  stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów:

-  kierunku matematyka

- innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną  liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku matematyka zgodnie ze standardami z 2007 roku, specjalności: -   nauczanie matematyki i informatyki (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie w zakresie nauczania matematyki i informatyki,- zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce.

 

  1. W części III, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2007 z dnia 31 maja 2007 r., na kierunku pielęgniarstwo, w pkt 4 w tabeli kryteria kwalifikacji wyrazy „rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca” zastępuje się wyrazami „egzamin testowy obejmujący”.

 

  1. W części IV, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2007 z dnia 31 maja 2007 r., na kierunku:

-    pedagogika, w pkt. 1 skreśla się specjalności: rewalidacja z terapią pedagogiczną (N), praca socjalna; dodaje się specjalność: pedagogika pracy z doradztwem zawodowym; Kryteria kwalifikacji: Konkurs świadectw: - język polski*,- wiedza o społeczeństwie lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu)  historia lub (w przypadku braku oceny z  tego przedmiotu) biologia; specjalność wczesna edukacja z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zmienia nazwę na wczesna edukacja z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową. 

-  pedagogika, w pkt. 2 w tabeli kryteria kwalifikacji dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu-ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

-  pedagogika, pkt. 3 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów specjalności przygotowujących w zakresie pedagogiki opiekuńczej, społecznej i pracy socjalnej, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej;

-  pedagogika, pkt. 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku pedagogika po różnych specjalnościach z tytułem licencjata lub magistra, specjalność:  pedagogika szkolna i środowiskowa

-  dodaje się specjalność: pedagogika pracy z doradztwem zawodowym; Kryteria kwalifikacji: Konkurs dyplomów. W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ocen  ze studiów pierwszego stopnia.

-  dodaje się kolejny  pkt. o treści:. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów specjalności przygotowujących w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji, nieprzystosowania społecznego, specjalność:  resocjalizacja i profilaktyka społeczna”;

-  edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w pkt. 2 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności muzycznych oraz dla absolwentów z tytułem magistra innych kierunków muzycznych, specjalności:  prowadzenie zespołów muzycznych, nauczanie muzyki z wiedzą o kulturze, muzyka kościelna;

-  edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w pkt. 1 i 2 dodaje się specjalności: grafika warsztatowa, malarstwo sztalugowe, mała forma rzeźbiarska;

-  edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w pkt. 1 w tabeli kryteria kwalifikacji skreśla się kryterium: przegląd i ocena prac kandydata (teczka), dla NM- Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: historia sztuki* lub historia;

-  malarstwo,  w tabeli kryteria kwalifikacji skreśla się kryterium: egzamin praktyczny, dodaje się kryterium: Przegląd i ocena prac kandydata (teczka) – nie mniej niż 16 własnych prac artystycznych związanych z kierunkiem: prace rysunkowe i malarskie, fotografie oraz dokumentacja innych działań artystycznych. Przegląd w obecności kandydata, który musi wykazać się znajomością podstawowej technologii plastycznej oraz wiadomościami z zakresu sztuki i kultury w odniesieniu do wybranego kierunku studiów; SM – Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień związanych z kulturą, sztuką i historia;  NM- Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: historia sztuki* lub historia;

-    skreśla się kierunek edukacja techniczno-informatyczna;

 

  1.  W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2007 z dnia 31 maja 2007 r., na kierunku:

-  ekonomia, w pkt. 1 dodaje się nowe specjalności: ekonomika finansów i bankowości, finanse publiczne i skarbowość zamiast specjalności: gospodarka regionalna;

-  ekonomia, w pkt. 2 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: administracja, ekonomia, finanse i bankowość (finanse i rachunkowość), informatyka i ekonometria, logistyka, stosunki miedzynarodowe, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie (zarządzanie i marketing),  specjalności: gospodarka regionalna, gospodarowanie funduszami unijnymi; Kryteria kwalifikacji: Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

-  politologia, w pkt. 2 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja; specjalności: społeczno-samorządowa, studia europejskie;

-  zarządzanie, w pkt. 2 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: zarządzanie (zarządzanie i marketing), ekonomia, finanse i bankowość (finanse i rachunkowość), logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, stosunki międzynarodowe, informatyka i ekonometria, specjalności:  marketing i wystawiennictwo, zarządzanie finansami, rachunkowość i ekonomika opodatkowania,  zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym, zarządzanie zasobami ludzkimi; Kryteria kwalifikacji: Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

 

  1. W części I Filii w Piotrkowie Trybunalskim, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2007 z dnia 31 maja 2007 r.  na Wydziale Filologiczno-Historycznym na kierunku:

-  filologia polska, w pkt. 2 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata,  magistra) kierunku filologia polska, specjalności:   filologia polska z dziennikarstwem, specjalność nauczycielska (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie);

-  historia, w pkt. 2 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata,  magistra) kierunków: historia, stosunki międzynarodowe, specjalności:   historia ogólna, archiwistyka, historia z historią wojskowości, współczesne stosunki międzynarodowe.

  1. W części II Filii w Piotrkowie Trybunalskim, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2007 z dnia 31 maja 2007 r.  na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku:

-        pedagogika, dodaje się pkt. 3 i 4 w treści:

   ” 3. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunków humanistycznych i społeczno - ekonomicznych (5 semestrów), specjalności: pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie), pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, doradztwo zawodowe,  pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego”; Kryteria kwalifikacji: Konkurs dyplomów. W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

„ 4. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów ( tytułem licencjata, inżyniera, magistra) wyższych szkół oficerskich po różnych specjalnościach
(5 semestrów), specjalność: pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego; Kryteria kwalifikacji: Konkurs dyplomów. W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

-  dodaje się nowy kierunek:

zarządzanie - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia,  specjalności: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami i innowacjami, zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie (pod warunkiem uruchomienia kierunku) oraz kryteria kwalifikacji: konkurs świadectw: matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy.

 

§ 3

 

Wprowadza się tekst jednolity załącznika nr 2, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

  89 - uchwała zm. uchw 35_2007 rekrutacja na rok ak.2008_2009.pdf

 

Pobierz załącznik do uchwały w formacie PDF

 89- Załącznik nr 2 do uchw 89_2007.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 13:00:16

Liczba wyświetleń strony: 15664

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka