Traci moc na podstawie uchwały nr 17/2021

Uchwała  Nr  50 /2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2007 roku


w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


Na podstawie art. 8 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust.2 pkt 6 Statutu, uchwala się co następuje:


§ 1

Uchwala się regulamin studiów podyplomowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 października 2007 r.

 

 

Pobierz uchwałę wraz z załącznikiem w formacie PDF

 50 - Regulamin studiow podyplomowych.pdf

 

 

Załącznik do Uchwały  Nr  50 /2007
Senatu Akademii Świętokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia  28 czerwca  2007 r.

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W AKADEMII  ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

 

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

1. Podstawę prawną studiów podyplomowych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanej dalej Uczelnią, stanowi art. 8 ust. 1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2007 roku oraz § 166 ust.2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
2. Studia podyplomowe, jako ogniwo kształcenia ustawicznego, są formą działalności dydaktycznej Uczelni, służącą uzupełnianiu lub aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzaniu kwalifikacji absolwentów studiów wyższych. Szczegółowe zasady organizacji studiów podyplomowych związane z uzyskiwaniem uprawnień zawodowych określają odrębne przepisy.


§ 2

1. Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok studiów podyplomowych w Uczelni oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników takich studiów, zwanych dalej słuchaczami.
2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji uczestników na studia podyplomowe.

§ 3

1. Regulamin stosuje się do również do studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię w porozumieniu z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi pod warunkiem, że spraw tych nie uregulowano w odrębnych wewnętrznych aktach normatywnych.
2. Studia podyplomowe mogą być realizowane poza siedzibą Uczelni, na podstawie porozumień między Uczelnią a innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
3. W przypadku, w którym studia podyplomowe organizowane są na zamówienie zewnętrznego zleceniodawcy Rektor może zastosować rozwiązania i inne zasady niż określone w niniejszej uchwale, jeżeli wymagają tego potrzeby zleceniodawcy, o ile nie pozostają one w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami określającymi zadania i cele kształcenia na studiach podyplomowych.

§ 4

Nadzór na studiami podyplomowymi organizowanymi w Uczelni sprawuje prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich, zwany dalej prorektorem.

§ 5

1. Studia podyplomowe, których zakres merytoryczny związany jest z prowadzonymi przez Uczelnię kierunkami studiów są powoływane w Uczelni przez Prorektora na wniosek dziekana po uzyskaniu pozytywnej opinii rady wydziału.
2. Studia podyplomowe, których zakres merytoryczny wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 1 są powoływane przez Prorektora, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej po uzyskaniu pozytywnej opinii rady wydziału lub rady jednostki międzywydziałowej.

§ 6

1. Studia podyplomowe organizuje i prowadzi wydział w zakresie związanym z prowadzonymi przez ten wydział kierunkami studiów.
2. Studia podyplomowe powoływane w trybie, o którym mowa w § 5, ust. 2 prowadzi wydział  lub jednostka międzywydziałowa.
3. Studia podyplomowe mogą być organizowane i prowadzone przez kilka wydziałów lub jednostek międzywydziałowych.
4. W przypadku organizowania studiów podyplomowych w trybie określonym w ust. 3, kompetencje o których mowa § 5 przejmuje dziekan i rada wydziału wskazanego przez Prorektora. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych  oraz zasady  wzajemnych rozliczeń finansowych określają sporządzane w formie pisemnej szczegółowe zasady współpracy. 
5. Jednostki organizacyjne prowadzące studia podyplomowe zobowiązane są do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zapewniające właściwy poziom i jakość prowadzonych zajęć,
2) bazy lokalowej, wyposażenia i środków dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji programu studiów podyplomowych,
3) obsługi administracyjno-technicznej studiów podyplomowych.
6. Szczegółowe zasady i tryb organizacji  studiów podyplomowych w Uczelni, jak również  wzory dokumentów niezbędnych do powołania tych studiów, zakres planów i programów studiów podyplomowych, sposób prowadzenia dokumentacji i rozliczeń finansowych, uprawnienia i obowiązki kierowników studiów podyplomowych oraz zasady wynagradzania nauczycieli akademickich za zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych określa zarządzenie rektora.

§ 7

Studia podyplomowe są prowadzone w systemie niestacjonarnym, kształcenia na odległość lub łączącym elementy tych systemów.

 


WARUNKI  I  TRYB  REKRUTACJI
§ 8

1. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów wyższych.
2. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być cudzoziemcy, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplomem ukończenia studiów wyższych za granicą, uznanym lub nostryfikowanym.
3. Warunki rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, wysokość opłat za semestr ogłaszane są co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
4. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej  na wniosek kierownika studiów podyplomowych.
5. Kandydat na słuchacza studiów podyplomowych składa w jednostce prowadzącej studia podyplomowe następujące dokumenty;
1) kwestionariusz osobowy,
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu,
3) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
4) kserokopię dowodu osobistego,
5) inne wymagane dokumenty określone w zasadach rekrutacji.

 

§ 9

1. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego na zasadach określonych we wniosku o powołanie studiów podyplomowych.
2. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Prorektor wydaje decyzję o:
1) przyjęciu na studia podyplomowe,
2) nieprzyjęciu na studia podyplomowe z uzasadnieniem decyzji.
3. Od decyzji  o nieprzyjęciu na studia podyplomowe kandydatowi, przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna.


ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
§ 10


1. Kierownika studiów podyplomowych powołuje na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej prorektor, spośród nauczycieli akademickich, zatrudnionych w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe.
2. Uprawnienia i obowiązki kierownika studiów podyplomowych określa zarządzenie rektora.


§ 11


1. Decyzje o uruchamianiu kolejnych edycji powołanych studiów podyplomowych podejmuje dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej.
2. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad wszystkimi studiami podyplomowymi prowadzonymi przez wydział lub jednostkę międzywydziałową.


§ 12


1. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów opracowuje kierownik studiów, a zatwierdza dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej.
2. Terminy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów podawane są do wiadomości słuchaczy przez kierownika studiów podyplomowych nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Uczelni.


§ 13


1. Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się według planów i programów nauczania opracowanych w jednostkach organizacyjnych wydziału i uchwalonych przez radę wydziału lub radę jednostki międzywydziałowej.
2. Szczegółowe programy studiów podyplomowych, zasady realizacji zajęć, zaliczania przedmiotów i składania egzaminów podawane są do wiadomości słuchaczy najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Uczelni.


PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA
§ 14

Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:
1) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków niezbędnych do  realizacji programu studiów podyplomowych,
2) korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni na zasadach określonych w jej regulaminie,
3) otrzymywania planu zajęć, programu studiów podyplomowych z uwzględnieniem poszczególnych przedmiotów i sposobem ich zaliczania oraz z określeniem warunku ukończenia studiów podyplomowych,
4) korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia,
5) wglądu do pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych,
6) wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, zgłaszania uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej do kierownika studiów podyplomowych.


§ 15


Słuchacz  jest obowiązany do:
1) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem studiów podyplomowych,
2) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach przed prowadzącym zajęcia lub kierownikiem studiów podyplomowych,
3) uzgodnienia z prowadzącym zajęcia zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku nieobecności,
4) uzyskiwania w terminie zaliczeń i składania egzaminów przewidzianych planem studiów podyplomowych oraz spełniania innych wymogów przewidzianych planem studiów podyplomowych,
5) złożenia w terminie pracy końcowej, jeżeli plan studiów podyplomowych przewiduje złożenie takiej pracy,
6) złożenie egzaminu końcowego, jeżeli plan studiów przewiduje złożenie takiego egzaminu,
7) niezwłocznego powiadamiania na piśmie kierownika studiów podyplomowych o zmianie danych osobowych, miejsca zamieszkania i adresu korespondencji,
8) terminowego składania w dziekanacie kart okresowych osiągnięć oraz innych wymaganych dokumentów,
9) terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni,
10) szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego zniszczenie lub utratę,
11) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni.

TOK STUDIÓW
§ 16

1. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, chyba że w decyzji prorektora w sprawie powołania studiów podyplomowych (powołania kolejnej edycji) określa się  inne niż semestr okresy zaliczeniowe.
2. Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w kartach okresowych osiągnięć. Słuchacz może także otrzymać indeks, który stanowi jego własność.

 

§ 17


1. Terminy uzyskania zaliczeń, składania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych określa harmonogram studiów podyplomowych ustalony przez kierownika studiów podyplomowych w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia.
2. Prowadzący zajęcia podaje na początku zajęć zasady ich zaliczania oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności słuchacza studiów podyplomowych na zajęciach lub egzaminach.
3. Słuchacz studiów podyplomowych, który nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu może ubiegać się o zaliczenie w trybie poprawkowym.
4. Terminy egzaminów poprawkowych są ustalane przez kierownika studiów podyplomowych w porozumieniu z egzaminatorami.


§ 18


Przy zaliczeniach, egzaminach i ocenie pracy końcowej stosuje się następującą skalę ocen:
oznaczenie liczbowe oznaczenie słowne
              

oznaczenie liczbowe

oznaczenie słowne

                   5,0

bardzo dobry

                   4,5

dobry plus

                   4,0

dobry

                   3,5

dostateczny plus

                   3,0

dostateczny

                   2,0

niedostateczny

 


§ 19

1. Plan studiów może przewidywać przygotowanie pracy końcowej.
2. Problematyka pracy końcowej powinna być ustalona nie później niż przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów podyplomowych.
3. Ocenę pracy końcowej wystawia prowadzący pracę.
4. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy końcowej, słuchaczowi przysługuje prawo do niezależnej oceny pracy końcowej przez recenzenta powoływanego przez kierownika studiów spośród nauczycieli akademickich posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora lub równoważny. Ostateczna ocena pracy końcowej dokonywana jest przez komisję, w skład której wchodzą: prowadzący pracę końcową, recenzent i kierownik studiów podyplomowych.
5. Słuchacz, który  nie złożył pracy końcowej w terminie 3 miesięcy od zakończenia zajęć, zostaje skreślony z listy słuchaczy.
6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek słuchacza, dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej po zasięgnięciu opinii kierownika studiów podyplomowych może przesunąć termin złożenia pracy końcowej o kolejne 3 miesiące.

§ 20

1. Plan studiów podyplomowych może przewidywać złożenie egzaminu końcowego.
2. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej na wniosek kierownika studiów podyplomowych.
3. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji i dwóch członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora lub równoważny.
4. Egzamin końcowy obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów i tematykę pracy końcowej, jeżeli plan studiów przewiduje jej przygotowanie.
5. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu z dziekanem lub kierownikiem jednostki międzywydziałowej.
6. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w terminie jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu.


SKREŚLENIA  Z LISTY SŁUCHACZY I WZNOWIENIE STUDIÓW
§ 21

1. Słuchacz studiów podyplomowych może zostać skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
1) niepodjęcia studiów podyplomowych,
2) nieuzyskania w terminie wszystkich wymaganych zaliczeń lub niezłożenia w terminie wszystkich wymaganych egzaminów,
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, w wymiarze większym niż 25% efektywnej liczby godzin zajęć,
4) niewniesienia w terminie opłaty związanej z odbywaniem studiów podyplomowych,
5) rażącego naruszenia regulaminu studiów podyplomowych, przepisów obowiązujących w Uczelni, a także za czyny uchybiające godności słuchacza studiów podyplomowych,
6) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych,
7) niezłożenia w terminie pracy końcowej, o której mowa w § 19,
8) naruszenia obowiązków o których mowa w § 15.
2. Skreślenia z listy słuchaczy dokonuje dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej na wniosek kierownika studiów podyplomowych.
3. Kierownik studiów podyplomowych przesyła słuchaczowi decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy.
4. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja rektora, podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.


§ 22


1. Słuchacz skreślony z listy słuchaczy może, w ciągu dwóch lat od daty skreślenia ubiegać się o wznowienie studiów podyplomowych realizowanych w ramach kolejnej edycji studiów.
2. Decyzje w sprawie wznowienia studiów podyplomowych podejmuje dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej po zasięgnięciu opinii kierownika studiów podyplomowych ustalając wysokość opłaty związanej z uzupełnieniem różnic programowych i czas ich uzupełnienia. Słuchacz wnosi ponadto opłatę z tytułu wznowienia studiów podyplomowych, określonej odrębnymi przepisami.
3. Od decyzji dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, o którym mowa w ust. 2 słuchaczowi przysługuje odwołanie do rektora wnoszone na zasadach określonych w § 21 ust. 4.

 


WARUNKI UKOŃCZENIA  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH


§ 23

 


1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymagań określonych planem tych studiów oraz niniejszym regulaminem.
2. Ocenę końcową studiów podyplomowych, których plan studiów nie przewiduje przygotowania pracy końcowej lub złożenia egzaminu końcowego, albo żadnej z tych form, stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych w trakcie studiów.
3. W przypadku, w którym plan studiów przewiduje przygotowanie pracy końcowej lub złożenie egzaminu końcowego, albo obie te formy ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną oceny o której mowa w ust. 2 i oceny pracy końcowej lub egzaminu końcowego, albo obu tych form.
4. W świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisywany jest wynik końcowy po zaokrągleniu oceny końcowej według zasady:

do 3,25 - dostateczny (3),
od 3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5)
od 3,76 do 4,25 – dobry (4)
od 4,26 do 4,50 – dobry plus (4,5)
od 4,51 - bardzo dobry (5)

 

§ 24


1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych absolwentowi studiów podyplomowych wydaje się świadectwo ukończenia studiów według ustalonego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa  wyższego.
2. W razie utraty świadectwa ukończenia studiów podyplomowych uczelnia może wydać absolwentowi jego duplikat.
3. Wysokość opłaty za świadectwo i jego duplikat określają odrębne przepisy.


ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA PODYPLOMOWE
§ 25

1. Studia podyplomowe są odpłatne.
2. Warunki odpłatności  określa umowa zawarta  miedzy Uczelnią a słuchaczem.


§ 26

1. Zasady ustalania wysokości  odpłat za studia podyplomowe, jak również zasady wnoszenia tych opłat regulują odrębne przepisy. 
2. W przypadku skreślenia z listy słuchaczy w trakcie trwania studiów podyplomowych opłata za te studia nie podlega zwrotowi.
3. Warunkiem wydania absolwentowi studiów podyplomowych świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Uczelni oraz wniesienie opłaty, o której mowa w § 24 ust. 3. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27

Od decyzji w sprawach objętych regulaminem studiów podyplomowych słuchaczowi przysługuje prawo składania odwołania do organu wyższego szczebla.

§ 28

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.

 

metryczka

Wytworzył:Rektor AŚ
Data wytworzenia:2007-06-28
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-09 14:44:48

Liczba wyświetleń strony: 10573

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka