Uchwała nr 72/2007

Uchwała Nr 72/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  25 października  2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uczelnię do projektu„Campus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej” dla osi priorytetowej I w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  

Na podstawie art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 66  ust. 2 pkt. 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

§11. Senat uczelni  wyraża zgodę na przystąpienie  przez Uczelnię do projektu pod nazwą „Campus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej” dla osi priorytetowej I w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt, o którym mowa w zdaniu poprzednim uwzględnia następujące zadania:
1) Budynek „G” Wydziału Matematyczno Przyrodniczego,
2) Rektorat z Centrum Konferencyjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego,
3) Modernizacja budynku „A” i „F” wydziału Matematyczno- Przyrodniczego,
4) Centrum Języków – Obcych,
5) Budowa Biblioteki Głównej.
6) zarządzanie projektem i jego promocja.
2. Wartość projektu szacuje na ok.  40 mln EURO (ok. 133.000.000 PLN). Maksymalny pułap dofinansowania ze środków europejskich  wynosi 85% wartości inwestycji. 
3. Uczelnia zabezpieczy środki na wkład własny projektu, o którym mowa
w ust.1 w momencie złożenia odpowiednich wniosków aplikacyjnych.
4. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem podpisania umów wstępnych tzw.  pre-umowów z właściwym ministerstwem  w zakresie przygotowania projektu i szczegółowego harmonogramu jego realizacji i dalej umów finalnych o dofinansowanie poszczególnych zadań projektu.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 72-  Uchwała Indykatywny Plan Inwestycyjny.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 01:52:51

Liczba wyświetleń strony: 8256

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka